Univerzita Palackého v Olomouci Na hlavní stranu

Uchazeči o studium

Studijní obory pro akademický rok 2010/2011

Název studijního oboru

Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast

Fakulta FF
Studium jednooborové, bakalářské, prezenční
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
V kombinaci s...
Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok 20
Počet uchazečů pro tento akad. rok
Počet přijatých pro tento akad. rok
Studium garantuje

sekretariát katedry,

e-mail: michaela.dadakova@upol.cz,

tel.: 585 633 373

Křížkovského 10, 771 80 Olomouc

www.ukrajinistika.upol.cz

Charakteristika oboru

I. blok (1. ročník) a II. blok (2. a 3. ročník) studia je zaměřen na získání základního přehledu v oblasti ukrajinské gramatiky a slovní zásoby, získání všeobecného a společenského přehledu a přehledu o ukrajinské literatuře XIX. a XX. století.        
Úroveň cizojazyčné kompetence by měla odpovídat stupni B2 globální stupnice Evropského referenčního rámce pro jazyky. Znalost ukrajinštiny předpokládá vyspělý ústní a písemný projev, schopnost oboustranného překladu středně obtížného odborného textu a doprovodné formy tlumočení v běžných situacích, schopnost vést obchodní jednání i obchodní korespondenci v ukrajinštině.
V rámci studia se dále předpokládá zvládnutí angličtiny (střední stupeň) a druhého slovanského jazyka - polštiny, ruštiny (základní stupeň). V angličtině by měl student získat přehled o jazykovém systému, schopnost komunikovat v běžných situacích a číst středně náročné odborné texty.     
Součástí studia je blok nefilologických ekonomických předmětů, který je podřízen filologické složce studia a slouží studentům k získání základního povědomí o předmětné oblasti, o níž by měl být v cizím jazyce schopen kvalifikovaně komunikovat.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent studia získá základní povědomí o gramatickém a lexikálním systému současné ukrajinštiny, orientuje se ve stěžejních směrech a dílech ukrajinské literatury XX. století, má všeobecný kulturní přehled, disponuje znalostmi z dějin a reálií Ukrajiny. Je schopen překládat středně obtížný odborný text (oboustranně) a doprovodně tlumočit. Ovládá angličtinu na středně pokročilé úrovni, má základní znalost jiného slovanského jazyka. Disponuje základními znalostmi a dovednostmi z oblasti ekonomie a cestovního ruchu.

V oblasti znalosti praktického jazyka student získá příslušné cizojazyčné komunikativní kompetence (stupeň B2 Evropského referenčního rámce), tj. absolvent rozumí hlavním myšlenkám složitých textů, dokáže konverzovat s určitou mírou plynulosti a spontánnosti. Píše jasně podrobné texty o řadě různých témat a vysvětluje svůj názor na aktuální problémy a uvádí výhody a nevýhody různých možností.

Absolvent se uplatní v kulturních institucích, překladatelských agenturách, cestovních kancelářích, firmách zabývajících se zahraničním obchodem, v institucích pro volný čas apod.

Požadavky přijímací zkoušky

Přijímací zkouška: Písemná

Uchazeč prokáže:

  • znalost ukrajinských reálií (formou testu), 
  • znalost angličtiny na středoškolské úrovni (ověřeno testem).

U cizích státních příslušníků je požadována dobrá znalost češtiny, její úroveň bude u přijímacích zkoušek ověřena (formou písemného testu).

Uchazečům o studium ukrajinštiny se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast jsou doporučovány učební texty  na webových stránkách sekce www.ukrajinistika.upol.cz .