Univerzita Palackého v Olomouci Na hlavní stranu

Uchazeči o studium

Studijní obory pro akademický rok 2010/2011

Název studijního oboru

Ukrajinská filologie

Fakulta FF
Studium dvouoborové, magisterské navazující, prezenční
Délka studia (roky) 2
Akademický titul Mgr.
V kombinaci s...

Bez omezení z nabídky oborů pro dvouoborová studia na FF, FTK, CMFT a PdF UP (pokud omezení nestanoví garant druhého oboru)

Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok 10
Počet uchazečů pro tento akad. rok 4
Počet přijatých pro tento akad. rok 3
Studium garantuje

sekretariát Katedry slavistiky

Křížkovského 10

771 80 Olomouc

tel.: 585 633 373

michaela.dadakova@upol.cz

www.ukrajinistika.upol.cz

Charakteristika oboru

Studium je určeno absolventům bakalářského studia Ukrajinské filologie. Cílem studijního oboru Ukrajinská filologie je úspěšně dokončit jazykovědné a literárněhistorické znalosti tak, aby nabyté poznatky a získané odborné dovednosti mohl a dovedl absolvent uplatnit v praxi. 1. a 2. ročník navazujícího magisterského studia ukrajinské filologie vychází z praktické znalosti jazyka, lingvistických, literárněvědných a kulturologických poznatků, které si student osvojil v rámci předchozího studia Ukrajinské filologie, a rozvíjí a prohlubuje tyto poznatky o aspekty diachronní a synchronní (vývoj jazyka, staroslověnština, typologie slovanských jazyků (slovanská věta), stylistika, přehled ukrajinské kultury), dále disciplíny překladatelsko-tlumočnického směru (úvod do teorie překladu, překladová cvičení, tlumočnická cvičení), vše v srovnávacím ukrajinsko-českém a česko-ukrajinském jazykovém plánu. Na základě tohoto studia si absolvent vytvoří celistvý obraz vývoje ukrajinského jazyka a literatury. Rozvíjeny jsou dále komunikativní dovednosti studentů. Student má možnost výběru z řady povinně volitelných předmětů (moderní ukrajinská literatura, východoslovanské církevní reálie, ukrajinský tisk a televize aj.). Tím má absolvent oboru Ukrajinská filologie během studia vytvořenu možnost profilovat se odborně v některé z lingvistických, literárněteoretických nebo literárněhistorických oblastí.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent uvedeného typu studia Ukrajinské filologie je připravován tak, aby mu kvalita lingvistických, literárněvědných a překladatelských poznatků, včetně cizojazyčné komunikativní kompetence, umožňovala uplatnění v širokém spektru odborné praxe. Vybavenost absolventa základními teoretickými vědomostmi a aktivními jazykovými dovednostmi umožňuje jeho uplatnění v různých sférách praxe. Absolventi navazujícího magisterského dvouletého dvouoborového studia Ukrajinské filologie se mohou uplatnit především ve sféře česko-ukrajinských a ukrajinsko-českých hospodářských a kulturních vztahů, zejména jako průvodci, překladatelé a tlumočníci v turistických centrech, případně cestovních kancelářích, jako pracovníci českých a zahraničních firem, a také jako pracovníci různých společenských a kulturních institucí – na vysokých školách, ve vědeckých ústavech, muzeích, ve sdělovacích prostředcích, v redakcích časopisů a novin, rozhlasu a televize.

Požadavky přijímací zkoušky

Bez přijímací zkoušky:

Platí pro uchazeče, kteří absolvují na FF UP bakalářský studijní obor 7310R183 Ukrajinská filologie nebo mají obor v kombinaci

Přijímací zkouška:      Písemná

Platí pro uchazeče z jiných vysokých škol.

Uchazeči prokáží:

  • dokonalou znalost normativní mluvnice,
  • dokonalou znalost gramatického systému ukrajinštiny a všeobecného lexika včetně morfologické a syntaktické analýzy (uplatňováno především synchronní hledisko),
  • dovednost oboustranného překladu středně náročného textu s tematikou současného aktuálního dění,
  • znalost teorie a vývoje literatury a kultury 19. a 20. století,
  • schopnost samostatného písemného projevu na dané téma,
  • schopnost porozumět náročnému textu a písemně ho reprodukovat.

U cizích státních příslušníků je požadována výborná znalost češtiny, jejíž úroveň bude u přijímací zkoušky ověřena formou písemného testu.