Univerzita Palackého v Olomouci Na hlavní stranu

Uchazeči o studium

Studijní obory pro akademický rok 2010/2011

Název studijního oboru

Ukrajinská filologie

Fakulta FF
Studium dvouoborové, bakalářské, prezenční
Délka studia (roky) 3
Akademický titul Bc.
V kombinaci s...

Bez omezení z nabídky oborů pro dvouoborová studia na FF, FTK, CMFT a PdF UP (pokud omezení nestanoví garant druhého oboru)

 

Odhad počtu přijatých pro příští akad. rok 15
Počet uchazečů pro tento akad. rok 18
Počet přijatých pro tento akad. rok 12
Studium garantuje

sekretariát Katedry slavistiky

Křížkovského 10

771 80 Olomouc

tel.: 585 633 373

michaela.dadakova@upol.cz

www.ukrajinistika.upol.cz

Charakteristika oboru

Studium Ukrajinské filologie je zaměřeno na teoretické lingvistické a literárněvědné předměty a na praktickou jazykovou výuku za přispění ukrajinských lektorů a zahraničních stáží v rámci nabízené studentské mobility. Studium je věnováno zvládnutí současného stavu jazyka a je začleněno do širšího kontextu poznávání slovanských jazyků a reálií. V literárněvědné oblasti je cílem studia osvojit si znalosti o vývoji literatury a kultury XIX. a XX. století. Uplatňuje se zde komparatistické hledisko, zejména ve vztahu studovaných literatur k české a světové literatuře. Studium lze doplnit výběrem z volitelných předmětů. I. a II. blok směřuje k získání uceleného vzdělání v disciplínách uvedených v časovém plánu. Cílem studia je tedy nejen poznání struktury jazyka z hlediska gramatického, ale též poznání a pochopení kultury, literatury, historie a reálií dané jazykové oblasti. Součástí studia jsou pravidelné studijní pobyty posluchačů na univerzitách ve Lvově, Černivcjach, Kyjevě a Greifswaldu, s nimiž Univerzita Palackého má smlouvy o spolupráci.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent aktivně ovládá současný ukrajinský jazyk na pokročilé úrovni ve všech sférách jeho fungování. Je seznámen s foneticko-fonologickým, morfologo-syntaktickým a lexikálním systémem ukrajinštiny ze synchronního hlediska, s vývojem ukrajinské literatury od Kyjevské Rusi po současnost, s historií a společensko-kulturním děním. A proto je dobře připraven nejen k praxi (např. v oblasti kultury, podnikání, turistického ruchu, v administrativě), ale i k dalšímu magisterskému studiu. Díky svým znalostem (základní přehled o historii, kultuře a reáliích, základní přehled o literatuře) a jazykovým dovednostem je absolvent schopen uplatnit se v širokém spektru odborné praxe: odborný pracovník v oblasti ukrajinsky psané literatury odborného i jiného charakteru v podnicích, firmách, knihovnách, publicista, poradce v obchodních firmách i kulturních institucích, delegát či průvodce v turistických centrech, případně cestovních kancelářích.

Požadavky přijímací zkoušky

Přijímací zkouška:  Písemná

Uchazeč prokáže:

- znalost ukrajinských reálií (formou testu).

U cizích státních příslušníků je požadována dobrá znalost češtiny, její úroveň bude u přijímacích zkoušek ověřena (formou písemného testu).

Uchazečům o studium ukrajinské filologie jsou doporučovány učební texty  na webových stránkách sekce www.ukrajinistika.upol.cz .