Žádost o rozšíření akreditace studijního programu  FILOLOGIE

studijního oboru „Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast“

na katedře slavistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 

 

Základní údaje

 

Název žadatele :                     FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO

                                               V OLOMOUCI

                                               katedra slavistiky – sekce ukrajinské filologie

                                               www.upol.cz

 

Sídlo žadatele :                       Křížkovského 10, 771 80 OLOMOUC

                                               tel.: 585 633 540

                                               fax: 585 229 162

 

Typ vysoké školy:                             univerzitní   

Typ  právnické osoby:                       veřejná vysoká škola

     

 

 

Vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci schválila rozšíření akreditace studijního programu dne 1. 4. 2009

 

 

V Olomouci dne                                                       

Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.

děkan FF UP v Olomouci

 

 

 

V Olomouci dne

Prof.RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.

rektor UP v Olomouci


B. Studijní program

 

 

Název předloženého studijního programu:   7310 FILOLOGIE

 

Název předkládaného studijního oboru: 7310 R 124 Ukrajinská filologie

 

Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast.

Bakalářské tříleté jednooborové studium

 

 

 

Typ předloženého studijního programu:                   bakalářský

 

 

 

 

Standardní doba studia (v letech):                  3 + 1 rok

                                                                      

 

Forma studia :                                               prezenční

 

Titul:                                                              bakalář (ve zkratce Bc.)

                                                                      


B.1 Studijní obor

 

Cíle studia studijního oboru :           

Ukrajinská filologie. Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast.

 

Studium je určeno absolventům středních škol s maturitou.

I. blok (1. ročník) a II. blok (2. a 3. ročník) studia je zaměřen na získání základního přehledu v oblasti ukrajinské gramatiky a slovní zásoby, získání všeobecného a společenského přehledu (znalost kulturních, geografických a ekonomických reálií) a přehledu o ukrajinské literatuře XIX. a XX. století.

Úroveň cizojazyčné kompetence by měla odpovídat stupni B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Znalost ukrajinštiny předpokládá vyspělý ústní a písemný projev, schopnost oboustranného překladu středně obtížného odborného textu a doprovodné formy tlumočení v běžných situacích, schopnost vést obchodní jednání i obchodní korespondenci v ukrajinštině.

V rámci studia se dále předpokládá zvládnutí angličtiny (střední stupeň, tj. A2) a druhého slovanského jazyka – ruštiny a polštiny (základní stupeň, tj. A1). V angličtině by měl student získat přehled o  jazykovém systému, schopnost komunikovat v běžných situacích a číst středně náročné odborné texty.

Sumarizace: I. blok filologický – celkem 40 kreditů

I. blok nefilologický – celkem 10 kreditů

Umožňuje studentům získat základní orientaci v problematice jazykových, gramatických a konverzačních cvičení, jež jsou doplněna o nezbytný praktických fonetický nácvik; spolu se studiem angličtiny, ale také češtiny je zajištěna kontinuita získaných předchozích znalostí a jazykových dovedností, jež jsou předpokladem ke zdárnému absolvování dalších již aplikovaných předmětů – odborného  překladu  a tlumočení, vedení obchodní korespondence, ale také využití v praxi v hodinách ediční techniky a textologie. Tematicky jsou voleny texty z  ukrajinské hopodářsko-právní oblasti. Vyváženým doplněním je i zařazení informací o soudobé ukrajinské společnosti a základech ukrajinské kultury a literatury, ale i základní seznámení se s historickými mezníky dějin Ukrajiny. V nefilologickém bloku je zařazeno minimum z ekonomické a právní teorie, jež je předpokladem vzniku základní orientace v hospodářko-právní oblasti. Výuku těchto předmětů zajišťuje katedra aplikované ekonomie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v rámci již akreditovaného studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia.

Sumarizace:

II. blok filologický – celkem 110

II. blok nefilologický – celkem 20 kreditů

Součástí filologického studia je blok nefilologických předmětů (méně než  1/3 časového plánu), který je podřízen filologické složce studia a slouží studentům k získání základního povědomí o předmětné oblasti (k již získaným informacím hospodářsko-právním jsou to informace z oblasti cestovního ruchu). Výuku těchto předmětů zajišťuje katedra aplikované ekonomie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v rámci již akreditovaného studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia.

Získané informace jsou výchozí pro hlavní cíl studia: studenti by měli být schopni je kvalifikovaně aplikovat v ukrajinské teorii i praxi. (Viz témata bakalářských diplomových prací.)

Ukrajinská filologie tak rozšiřuje nabídku filologických oborů s ekonomickým zaměřením, které již na Filozofické fakultě UP existují. Jsou to většinou bakalářská studia: angličtina – aplikovaná  ekonomie, nizozemština se zaměřením na ekonomii a management, aplikovaná ekonomie a odborný francouzský jazyk, ruština se zaměřením na hospodářskou, právní a turistickou oblast. Předměty, jež jsou zařazeny do náplně studia v rámci ukrajinské filologie, jsou shodné s předměty, jež se vyučují ve výše uvedených filologických oborech.  

I. a II. blok směřuje k získání uceleného vzdělání v disciplínách uvedených v časovém plánu studia (viz níže).

 

Podmínky, které student předloženého studijního oboru musí splnit v průběhu studia a při jeho ukončení:

 

Podmínky studia jsou vymezeny časovým plánem (viz níže) a dále pak prováděcí normou Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci na Filozofické fakultě UP.

 

Za tři roky bakalářského tříletého jednooborového studia (I. a II. blok) musí student získat 180 kreditů, z toho 150 (40 za I. blok, 110 za II. blok) za výuku filologických disciplín a 30 (10 za I. blok a 20 za II. blok) za výuku ekonomických disciplín. V I. bloku výuky filologických disciplín musí student získat 40 kreditů za základní disciplíny, ve II. bloku 97 za základní, 13 za volitelné. Za výuku odborných předmětů v I. bloku 10 kreditů za základní předměty, ve II. bloku 18 za základní předměty a 2 kredity za volitelné předměty..

Student musí vykonat zápočty, kolokvia a zkoušky stanovené studijním plánem, musí předložit eseje v rámci jazykových cvičení konverzačních za všechny semestry, bakalářskou diplomovou práci, vykonat praktickou a teoretickou část státní závěrečné zkoušky.

 

Vstupní profil:

znalosti, vědomosti a další předpoklady uchazeče pro jeho přijetí ke studiu studijního oboru:

 

Přijetí ke studiu se řídí §§ 48, 49 a 50 zákona čís. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění.

U uchazečů je předpokládán základní až mírně pokročilý stupeň osvojení jazyka.

Úroveň znalosti jazyka by měla minimálně odpovídat stupni A1 Evropského referenčního rámce pro jazyky, tj. uchazeč rozumí známým výrazům z každodenního života a základním frázím zaměřeným na uspokojování konkrétních potřeb a umí je také používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jiné osobě otázky například o tom, kde žije, o lidech, které zná, a o věcech, které má, a sám na podobné otázky také odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit za předpokladu, že druhá osoba mluví pomalu a zřetelně a je připravena pomoci.

Uchazečům o studium ukrajinštiny se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast jsou doporučovány učební texty  na webových stránkách sekce www.ukrajinistika.upol.cz .

 

 

Vymezení jednotlivých období během standardní doby studia v týdnech:

 

Období výuky a přípravy na zkoušky každoročně aktuálně stanoví vedení Univerzity Palackého v Olomouci v souladu s § 52 zákona čís. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění. Studijní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. V každém semestru je 13 až 15 výukových týdnů. Po každém semestru následuje tzv. hlavní zkouškové období, vyhrazené pouze pro skládání zkoušek. Se souhlasem vyučujícího lze skládat zkoušky i v průběhu semestru, pokud tím není narušena výuka, nejpozději do mezního termínu, určeného harmonogramem příslušného studijního roku.

I. blok bakalářského tříletého jednooborového studia „Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast“: standardní doba studia je 1 rok, maximální doba studia jsou dva roky. První studijní blok zahrnuje 1. a 2. semestr.  Podmínkou pro ukončení  I. studijního bloku a řádného zápisu do II. studijního bloku je dosažení  60 kreditů  kategorie A, B. Pro podmíněný zápis do II. studijního bloku musí student dosáhnout nejméně 54 kreditů. Pokud student neukončí I. studijní blok do dvou let od zápisu do I. bloku, bude mu studium ukončeno.

II. blok studia: standardní doba studia 2 roky, zahrnuje 3., 4., 5., 6. semestr.

Podmínkou pro ukončení II. studijního bloku bakalářského tříletého jednooborového studia je dosažení 150 kreditů kategorie A, B, C v poměru stanoveném časovým plánem studia nejpozději do 3 let od zápisu do II. studijního bloku. Do  konce druhého roku  od zápisu do  II. studijního bloku musí student splnit nejméně 110 kreditů kategorie A, B, C v poměru stanoveném časovým plánem studia. Ze zbývajících 30 kreditů může být však nejvýše 10 jiných.

Jestliže student nesplní studijní povinnosti  za II. studijní blok do 3 let, může  děkan fakulty v souladu s § 58 zákona 111/1998 Sb. (poplatky spojené se studiem) prodloužit studium  v souladu s maximální délkou studia.   Student musí obhájit  bakalářskou diplomovou práci a vykonat  státní závěrečné zkoušky do dvou let od uzavření  studijních povinností druhého studijního bloku, ale nesmí překročit celkovou maximální délku studia.

II. blok studia se uzavírá bakalářskou státní závěrečnou zkouškou a student získá titul bakalář (Bc.)

 

Způsob a podmínky kontroly studia:             

 

Způsoby a podmínky kontroly studia jsou stanoveny Prováděcí normou Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci. Předpokladem k postupu z I. do II. bloku studia, jakož i k postupu k bakalářské státní závěrečné zkoušce je dosažení stanoveného kreditního limitu (viz bod: Podmínky, které student předloženého studijního programu musí splnit v průběhu studia a při jeho ukončení). Technicky kontrolu dosažení stanoveného kreditního limitu provádějí pracovnice studijního oddělení FF UP.

 

Stručný popis užívaného způsobu hodnocení: písemné testy, eseje, zápočty, kolokvia, ústní a písemné zkoušky.

Zápočet a kolokvium

Zápočet se uděluje za splnění požadavků, které pro jeho získání určuje program předmětu.

Zápočet uděluje učitel, který vyučuje příslušný předmět nebo je za výuku předmětu odpovědný (je garantem předmětu), pokud výjimečně vedoucí katedry nestanoví jinak. Ve výkazu o studiu (indexu) se udělení zápočtu zapisuje slovem „započteno“, připojí se datum udělení zápočtu a podpis učitele. Neudělení zápočtu se do indexu nezapisuje.

Kolokvium se uděluje na základě posouzení míry požadovaných znalostí studenta zpravidla rozhovorem z předmětů nezakončených zkouškou nebo zápočtem.

Kolokvium uděluje učitel vyučující příslušný předmět. V indexu se udělení kolokvia zapisuje slovem „vyhověl(a)“.

(Další upřesnění viz Prováděcí norma Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci na Filozofické fakultě s účinností od 1. září 2005)

 

Zkouška

Zkouškou se prověřují vědomosti studenta z příslušného předmětu a jeho schopnost tvořivě uplatňovat poznatky získané studiem. Forma zkoušky je ústní a písemná. Pokud student u zkoušky nevyhověl, má právo na konání první opravné zkoušky. Pokud student nevyhověl ani při první opravné zkoušce, má právo v rámci vypsaných termínů konat druhou opravnou zkoušku, která se koná vždy před komisí jmenovanou vedoucím katedry, ve výjimečných případech děkanem fakulty.

Výsledek klasifikuje zkoušející těmito známkami: „výborně“ (1),  „velmi dobře“ (2),  „dobře“ (3), „nevyhověl“ (4). Výslednou známku zkoušky s výjimkou klasifikace „nevyhověl“ zapíše slovy do indexu a připojí datum a podpis; současně tuto známku zanese do informačního systému UP – studijní agendy (STAG).

 

 

Rozsah státních závěrečných zkoušek:

Podmínkou přihlášení k bakalářské státní závěrečné zkoušce po II. bloku studia je splnění všech studijních povinností daných studijním plánem (zápočty, kolokvia, zkoušky).

Předměty bakalářské SZZk po II. bloku bakalářského tříletého jednooborového studia „Ukrajinštiny se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast“:

Ukrajinská literatura, Přehled kultury, Ukrajinské reálie. Teorie a metodika překladu. Ekonomie.

Součástí bakalářské státní zkoušky je obhajoba bakalářské diplomové práce v rozsahu 40 stran psané česky (s ukrajinským resumé) nebo ukrajinsky (s českým resumé).

Bakalářské státní zkoušce předchází praktická jazyková zkouška (písemná): obsahuje poslech textu s porozuměním a jeho písemnou reprodukci, překlad UJ-ČJ a ČJ-UJ, gramatický test, samostatný písemný projev na zadané téma.

 

Témata bakalářských diplomových prací – ukrajinsko-česká terminologie

Analýza právních textů: minimum právní terminologie – dvojjazyčný česko-ukrajinský slovník právní terminologie

 

Evropská unie z pohledu  terminologického – dvojjazyčný česko-ukrajinský slovník organizační struktury a složek EU

 

Analýza textů s ekonomickou tematikou: minimum ekonomické terminologie - dvojjazyčný česko-ukrajinský slovník ekonomické terminologie

 

Překlad právních dokumentů (specifika překladu  právních textů na vybraných ukrajinských dokumentech)

 

Specifikum překladu  ukrajinských soudních dokumentů.

 

Specifikum překladu  ukrajinských dokumentů z oblasti obchodního práva.

 

Stylistická analýza a překlad odborných textů z oblasti cestovního ruchu. Zkoumání ukrajinských a českých verzí www stránek s turistickým zaměřením.Např: www.ergis.cz

 

Jazyk ukrajinské a české informatiky na základě porovnávání překladů informatických příruček  z anglických originálů.  Slovník informatické terminologie.

Např: Tara Calishain, Rael Dornfest: Google Hacks / 100 sposobów na Google/100 způsobů jak vyzrát na Google.

 

České a ukrajinské texty z oblasti administrativy z hlediska odborného překladu. Sběr konkrétních příkladů a jejich porovnávání. Vytvoření modelových textů pro český a ukrajinský jazyk.

 

 

Výstupní profil absolventa studijního oboru obsahuje:

 

Vymezení výstupních znalostí a dovedností – všeobecných, odborných a speciálních:

Absolvent studia získá základní povědomí o gramatickém a lexikálním systému současné ukrajinštiny, orientuje se ve stěžejních směrech a dílech ukrajinské literatury XX. století, má všeobecný kulturní přehled, disponuje znalostmi z dějin a reálií Ukrajiny. Je schopen překládat středně obtížný odborný text (oboustranně) a doprovodně tlumočit. Ovládá angličtinu na středně pokročilé úrovni, má základní znalost jiného slovanského jazyka. Disponuje základními znalostmi a dovednostmi z oblasti ekonomie, práva a cestovního ruchu, jež je schopen aplikovat v ukrajinské praxi.

V oblasti znalosti praktického jazyka student získá příslušné cizojazyčné komunikativní kompetence (stupeň B2 Evropského referenčního rámce), tj. absolvent rozumí hlavním myšlenkám složitých textů pojednávajících jak o konkrétních, tak o abstraktních tématech, včetně odborných diskusí ve svém oboru. Dokáže konverzovat s určitou mírou plynulosti a spontánnosti, která umožňuje běžné rozhovory s rodilými mluvčími bez napětí pro některou ze stran. Píše jasně podrobné texty o řadě různých témat a vysvětluje svůj názor na aktuální problémy a uvádí výhody a nevýhody různých možností.

 

Kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe:

Charakteristika profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání:

Absolvent oboru je připraven pro povolání, jež vyžadují znalost a schopnost aplikace ukrajinského jazyka, literatury a kultury, je schopen samostatně pracovat a komunikovat v cizím jazyce, formulovat svůj vlastní odborný profesní názor a také ho obhájit, je schopen oboustranně překládat a doprovodně tlumočit.

Absolvent se uplatní v širokém spektru odborné praxe, v profesích, které nevyžadují magisterské vysokoškolské vzdělání, v regionálních a celorepublikových kulturních institucích, překladatelských agenturách, cestovních kancelářích, firmách zabývajících se zahraničním obchodem, institucích pro volný čas a také v mediální sféře.

Alstom Power                                      Brno 656 66                             Olomoucká 7/9

BMT UA                                            Київ 03067                               Генерала Тупикова 4

(dceř.spol.fy Brněnská medicínská technika,a.s.)Brno 656 60                 Cejl 50

BUDEXPORT PRAHA s.r.o.              JESENÍK                                Dukelská 1240

IDZ, s.r.o.                                           PŘEROV                                Škodova 96/11

IVAX Corporation (Galena)                  Opava-Komárov 747 70            Ostravská 29

KTJ Holding s.r.o.                                TOVAČOV                             Podvalí 156

LECO Instrumente                               Plzeň 323 00                            Plaská 66

Marbach                                              Brno-Štýřice 619 00                  Heršpická 758/13

Mertrade s.r.o.                                     OLOMOUC                            Tř. Spojenců 22           

MORA AEROSPACE, a.s.                  HLUBOČKY – M. ÚD.                      Nádražní 50

MORA MORAVIA, s.r.o.                   HLUBOČKY – M. ÚD.                      Nádražní 50

Prokop Invest                                      Pardubice 533 01                      Dělnická 35

Ravak                                                 Příbram I 261 01                      Obecnická 285

SEKVOY spol. s r.o.                           DOLANY                               Dolany č. 126  

Sekyra Group                                                                                      www.sekyragroup.cz

Sitel                                                     Praha 10 – Slatiny 106 00         Nad Elektrárnou 411

SIWATEC, a.s.                                               OLOMOUC                            Tř. Svobody 39

Spofa-Dental                                       Jičín 506 46                              Markova 238

Swiscentrum s.r.o.                               PROSTĚJOV                          Vrahovická 4317/41     

ŠkodaAuto                                           Mladá Boleslav 293 60              Tř. Václava Klementa 869

Škoda jaderné strojírenství a.s.              Plzeň 316 06                            Orlík 266

Tekro                                                  Praha 4 140 00                         Višňová 2/484

TEPLOTECHNA PRŮMYSLOVÉ PECE, s.r.o. OLOMOUC             Legionářská 8  

TTC Marconi                                       Praha                                      www.ttc.cz

Zentiva                                                Praha 10 102 37                       U Kabelovny 130


 

 

B. 2 Časový  plán studia

 

Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast

bakalářské tříleté jednooborové studium

 

Filologická část

 

I. blok: Kreditní limit 40 kreditů

A. Základní předměty: Kreditní limit 40 kreditů

 

název předmětu

kredity

rozsah

P/S/C

zakončení

rok

semestr

vyučující

Jazyková cvičení gramatická 1

3

 

 

3

z

1.

Z

Kholod

Jazyková cvičení gramatická 2

3

 

 

3

z, Zk

1.

L

Kholod

Jazyková cvičení konverzační 1

3

 

 

3

z

1.

Z

Kholod

Jazyková cvičení konverzační 2

3

 

 

3

z, Zk

1.

L

Kholod

Praktický fonetický nácvik

2

 

 

1

z

1.

Z

Kholod

Angličtina 1

4

 

 

3

z

1.

Z

Vobořil

Angličtina 2

5

 

 

3

z,Zk

1.

L

Vobořil

Český jazyk 1

3

 

 

1

z

1.

Z

Machalová

Český jazyk 2

4

 

 

1

z,Zk

1.

L

Machalová

Ukrajinské reálie 1

1

1

 

 

z

1.

Z

Anderš

Ukrajinské reálie 2

1

1

 

 

z,K

1.

L

Anderš

Přehled kultury

3

2

 

 

z, K

1.

Z

Kholod

Ukrajinská literatura 19. století 1

3

1

1

 

z, K

1.

L

Pechal

Dějiny Ukrajiny

2

1

 

 

z,K

1.

L

Komendová

 

Ekonomická část

 

I. blok: Kreditní limit 10 kreditů

A. Základní předměty: 10 kreditů

 

název předmětu

kredity

rozsah

P/S/C

zakončení

rok

semestr

vyučující

Úvod do práva 1

2

2

 

 

z

1.

Z

Grossová

Úvod do práva 2

2

2

 

 

z, Zk

1.

L

Grossová

Mikroekonomie

3

2

 

1

z

1.

Z

Blažek

Makroekonomie

3

2

 

1

z, Zk

1.

L

Blažek

 

B. Volitelné předměty: 0 kreditů pro I. blok studia

Nabídka volitelných disciplín viz souhrnná tabulka po II. bloku studia.

 

Filologická část

 

II. blok: Kreditní limit 110 kreditů

A. Základní předměty: Kreditní limit 97 kreditů

 

název předmětu

kredity

rozsah

P/S/C

zakončení

rok

semestr

vyučující

Jazyková cvičení gramatická 3

2

 

 

2

z

2.

Z

Kholod

Jazyková cvičení gramatická 4*

3

 

 

2

z, Zk

2.

L

Kholod

Jazyková cvičení konverzační 3

2

 

 

2

z

2.

Z

Kholod

Jazyková cvičení konverzační 4*

3

 

 

2

z, Zk

2.

L

Kholod

Překlad odborného textu 1

3

 

 

1

z

2.

Z

Kholod

Překlad odborného textu 2*

3

 

 

1

z

2.

L

Kholod,

Merzová

Tlumočení odborného textu 1

2

 

 

1

z

2.

L

Opletalová, Kholod

Základy gramatiky 1

2

1

 

 

z

2.

Z

Kholod

Základy gramatiky 2*

3

1

 

 

z,Zk

2.

L

Anderš

Angličtina 3

4

 

 

2

z

2.

Z

Vobořil

Angličtina 4*

4

 

 

2

z

2.

L

Vobořil

Obchodní korespondence 1

3

 

 

2

z

2.

L

Kholod

Úvod do teorie překladu

3

2

 

 

z, K

2.

Z

Vychodilová

Ukrajinská literatura 19. století 2

2

1

1

 

z

2.

Z

Pechal

Ukrajinská literatura 19. století 3*

3

1

1

 

z,Zk

2.

L

Pechal

Ukrajinská literatura 20. století 1

2

1

 

 

z

2., 3.

Z, L

Pechal

Jazyková cvičení gramatická 5*

2

 

 

1

z

3.

Z

Kholod

Jazyková cvičení gramatická 6*

3

 

 

1

z

3.

L

Kholod

Jazyková cvičení konverzační 5*

2

 

 

2

z

3.

Z

Kholod

Jazyková cvičení konverzační 6*

3

 

 

2

z

3.

L

Kholod

Překlad odborného textu 3*

3

 

 

1

Z

3.

Z

Vychodilová

Překlad odborného textu 4*

3

 

 

1

Z, Zk

3.

L

Vychodilová

Tlumočení odborného textu 2*

3

 

 

1

Z

3.

Z

Kholod

Tlumočení odborného textu 3*

3

 

 

1

Z,Zk

3.

L

Kholod

Angličtina 5*

4

 

 

2

z,Zk

3.

Z

Vobořil

Obchodní korespondence 2*

3

 

 

2

z,Zk

3.

Z

Opletalová

Textologie a ediční technika

3

1

 

2

z

2.

L

Fiala

Analýza odborného textu

3

 

1

 

z

3.

Z

Kholod, Merzová

Stylistika

3

1

1

 

z,K

3.

L

Stěpanová

Diplomový seminář 1

5

 

1

 

z

2.

L

vedoucí práce

Diplomový seminář 2

5

 

1

 

z

3.

Z

vedoucí práce

Diplomový seminář 3

5

 

1

 

z

3.

L

vedoucí práce

Bakalářská diplomová práce

-

 

 

 

obhajoba

3.

Z,L

vedoucí práce

Pozn.:

*Označené disciplíny se chápou jako navazující, lze je navštěvovat pouze po absolvování příslušného podmiňujícího, tj. předcházejícího kurzu.

 

B. Volitelné předměty: Kreditní limit 13 kreditů

 

název předmětu

kredity

rozsah

P/S/C

zakončení

rok

semestr

Vyučující

Volitelné předměty A: kreditní limit 4 kredity

Polština 1

2

 

 

2

z

2.

Z

Hanczakowski

Polština 2

2

 

 

2

z,K

2.

L

Hanczakowski

Ruština pro začátečníky 1

2

 

 

2

z

2.

Z

Machalová

Ruština pro začátečníky 2

2

 

 

2

z

2.

L

Machalová

Volitelné předměty B (ostatní): kreditní limit 9 kredity

Ukrajinský film

3

1

2

 

Z, K

3.

L

Opletalová, Merzová

Moderní ukrajinská literatura 1

3

1

 

 

z

2.

Z

Pechal

Angličtina 6

3

 

 

2

z

3.

L

Vobořil

Lexikologie

3

1

1

 

z,Zk

3.

L

Kholod

Základy slavistiky 1

3

1

1

 

z,K

3.

L

Anderš

Práce s tiskem a TV 1

2

 

1

 

z

2.

L

Anderš

Jazyková etiketa

2

 

1

 

z

2.

Z,L

Kholod

Odborná praxe 1

3

1. týden

z

3.

Z,L

-

 

Ekonomická část

 

II. blok: Kreditní limit 20 kreditů

Základní předměty: kreditní limit 14 kreditů

 

název předmětu

kredity

rozsah

P/S/C

zakončení

rok

semestr

vyučující

Management 1

2

1

 

1

z

2

Z

Novák

Management 2

3

1

 

1

z, Zk

2

L

Novák

Marketing 1

2

1

 

1

z

2

Z

Baránek

Marketing 2

3

1

 

1

z, Zk

2

L

Baránek

Ekonomika cestovního ruchu 1

2

1

1

 

z

3

Z

Geršlová

Ekonomika cestovního ruchu 2

2

1

1

 

z

3

L

Geršlová

Základy soukromého práva

2

2

 

 

K

3

Z

Lochmanová

Obchodní právo

2

2

 

 

Zk

3

Z

Lochmanová

 

B. Volitelné předměty: 2 kredity

 

B. Volitelné předměty pro II. blok studia – ekonomická část

název předmětu

kredity

rozsah

P/S/C

zakončení

rok

semestr

vyučující

Metodologie odborné práce

3

1

1

 

K

 

Z

Geršlová

Ekonomická praxe krátkodobá

3

2-3

týdny

z

 

Z,L

 

Bankovnictví 1

2

1

 

1

z

 

Z

Puchinger

Ba Bankovnictví 2

3

1

 

1

z, Zk

 

L

Puchinger

Základy soukromého práva

2

2

 

 

K

3

Z

Lochmanová

Obchodní právo

2

2

 

 

Zk

3

Z

Lochmanová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.3 Anotace jednotlivých předmětů

 

Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast

 

Anotace předmětů filologické části studia

 

I. blok (1. a 2. semestr)

 

I. blok: Kreditní limit 40 kreditů

A. Základní předměty: Kreditní limit 40 kreditů

 

Název studijního předmětu:  Jazyková cvičení gramatická 1

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 0+3, kredity 3

Formy výuky studijního předmětu:  cvičení

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Garant předmětu: Kholod

Anotace:

Kurz je určen studentům 1. ročníku. Jde o získání, prohloubení a upevnění základních gramatických poznatků a jejich zařazení do gramatického systému. Úvodní hodiny jsou věnovány vysvětlení teoretických pojmů lingvistika a její jednotlivé disciplíny, morfematika, morf, morfém. Jsou probírány základní slovní druhy: substantiva, adjektiva se zřetelem k jednotlivým morfologickým kategoriím. U substantiv je pozornost věnována především kategorii rodu, čísla a životnosti. Akcentováno je skloňování substantiv. U adjektiv je kromě skloňování probíráno stupňování, jmenné tvary a přivlastňovací adjektiva. Při nácviku je zohledňováno konfrontační hledisko ukrajinsko-české, akcentovány jsou především jevy interferenční.

 

Studijní literatura:

Anderš, J.:Ukrajinština vážně i vesele.Olomouc 2002

Myronova, H.:Praktický kurs ukrajinštiny. Brno 1999

Ніколаєва, Н.: Українська мова для іноземців. Збірник вправ.Київ 2002

Плющ, М.: Сучасна українська літературна мова. Київ 1994

Пономарів, О.: Сучасна українська мова.2001

Шевчук С., Лобода Т. Сучасна українська літературна мова. 2008

 

 

Název studijního předmětu:  Jazyková cvičení gramatická 2

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 0+3, kredity 3

Formy výuky studijního předmětu: cvičení

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, zkouška

Garant předmětu: Kholod

Anotace:

Kurz navazuje na předcházející gramatická cvičení. Jsou probírány další slovní druhy: zájmena (sémantické a morfologické dělení zájmen, skloňování zájmen, pozornost je věnována užití a skloňování zájmen), číslovky (dělení číslovek, skloňování číslovek jednoduchých i složených a jejich pravopis, spojení číslovek s podstatnými a přídavnými jmény, vyjádření přibližnosti, data a letopočtu, vyjádření gramatických kategorií u číslovek). Při nácviku je zohledňováno konfrontační hledisko ukrajinsko-české, akcentovány jsou především jevy interferenční. Průběžně je věnována pozornost ukrajinskému pravopisu.

 

Studijní literatura:

Anderš, J.: Ukrajinština vážně i veselé. Olomouc 2002

Myronova, H.: Prakticкý kurs ukrajinštiny. Brno 1999

Вінницька, В. та ін.:Українська мова, I частина. Київ 2000

Гнатюк, Л., Бас – Кононенко, О.: Українська мова. Київ 2002

Єрмоленко, С. та ін.: Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. Київ 1997

Ніколаєва, Н.: Українська мова для іноземців. Збірник вправ. Київ 2002

Плющ, М.:Сучасна українська літературна мова. Київ 1994

Пономарів, О.: Cучасна українська мова. Київ 2001

Радишевська М. і колектив авторів. Українська мова та література. Київ „Казка” 2007

Фурдуй М.І. Українська мова: практикум з правопису. Київ 2008.

 

 

Název studijního předmětu:  Jazyková cvičení konverzační 1

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 0+3, kredity 3

Formy výuky studijního předmětu: cvičení

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Garant předmětu: Kholod, Němec

Anotace:

Kurz praktického jazyka je orientován na systémově funkční osvojování mluvené i psané ukrajinštiny s přihlédnutím k ukrajinským reáliím. Probíhá formou konverzace na určitá témata:

Kontakt a etiketa: seznámení, oslovení, uvítání, pozvání, prosba, rada, návrh, vyjádření souhlasu a nesouhlasu. Základy konverzačních okruhů: cesta do zahraničí, informace o ubytování v hotelu.

Cílem kurzu je vytvořit u studentů základy komunikativních dovedností v ukrajinském jazyce. Cvičení v rámci uvedených témat jsou zaměřena na postupné rozšiřování slovní zasoby. Audio- a videonahrávky + internetový projekt slouží jako motivační a stimulační pomůcky.

 

Studijní literatura:

Anderš, J.: Česko-ukrajinské dialogy. Jazyková etiketa. Vzory dokumentů. Brno 1998

Anderš, J.: Ukrajinština vážně i veselé. Olomouc 200

Myronova, H.: Praktický kurs ukrajinštiny. Brno 1999

Вінницька, В. та ін.:Українська мова, I частина. Київ 2000

Шевчук С., Лобода Т. Сучасна українська літературна мова. 2008

 

 

Název studijního předmětu:  Jazyková cvičení konverzační 2

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 0+3, kredity 3

Formy výuky studijního předmětu: cvičení

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, zkouška

Garant předmětu:

Anotace: Kholod, Němec

Kurz praktického jazyka je orientován na systémově funkční osvojování mluvené i psané ukrajinštiny s přihlédnutím k ukrajinským reáliím a k současné podobě ukrajinštiny.  Kurz navazuje na předchozí semestr. Probíraná konverzační témata na sebe navazují tak, aby slovní zásoba studentů byla postupně rozšiřována. Tematické okruhy: Etiketa: omluva, vyjádření soucitu, blahopřání, poděkování.

Základní konverzační okruhy: městská doprava, v restauraci, exkurze po Kyjevě a dalších městech Ukrajiny, základní obraty používané při nákupech, u lékaře, v lékárně.

Účelem cvičení je zlepšit vyjadřovací schopnosti studentů v ukrajinštině.

 

Studijní literatura:

Anderš, J.: Česko-ukrajinské dialogy. Jazyková etiketa. Vzory dokumentů. Brno 1998

Anderš, J.: Ukrajinština vážně i vesele. Olomouc 1998

Myronova, H.: Praktický kurz ukrajinštiny. I. Brno 1999

Вінницька, В. та ін.:Українська мова, I частина. Київ 2000

Українська мова професійного спрямування. Навчальний посібник. 2009.

 

 

Název studijního předmětu:  Praktický nácvik fonetický

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 0+1, kredity 2

Formy výuky studijního předmětu: cvičení

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Garant předmětu:

Anotace: Kholod

Kurz se věnuje výkladu základních fonetických pojmů a je zaměřen na zvládnutí praktické výslovnosti, ortografie (prohloubení ortografických zásad v praxi) a ortoepie. Kromě nutných teoretických základů akcentuje jejich praktickou aplikaci v bězných komunikačních situacích – písmem a slovem. Procvičování fonetiky se zvláštním zřetelem ke správné výslovnosti specifických ukrajinských hlásek. Ukrajinský přízvuk v porovnání s českým přízvukem. Audioorální cvičení zaměřená na osvojení správné výslovnosti (básničky, pohádky, písně). Cvičení orientovaná na rozvoj ústního projevu v dialogické řeči.

 

Studijní literatura:

Головащук, С. Словник наголосів.Київ 2003

Кульбабська О.В., Пацаранюк Ю.М. Орфоепія сучасної української мови. Модульний курс. Чернівці „Рута” 2007.

Орфоепічний словник української мови. Київ2001

Пазяк, О. М., Сербенська, О.А. та ін.: Українська мова. Практикум. Київ 2000

Словник труднощів української мови. За ред. С.Єрмоленко. Київ 1989

Тоцька, Н.І. : Сучасна українська літературна мова. Київ 1981

Тоцька, Н.І. Фонетика. Дидактичний матеріал з української мови. Київ 1998

Тоцька, Н. І.: Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ. Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія. Київ 1995

Українська мова. Енциклопедія. Київ, Видавництво ”Українська енциклопедія” ім.. М.П. Бажана, 2000.

 ” 2007.

Українська мова. Орфографія. Орфоепія. Тестові завдання. Київ 2009.

Український орфографічний словник . Київ 2002

Український правопис.Київ 1994


Název studijního předmětu:  Angličtina 1

Typ studijního předmětu: povinný (A),

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 0+3, kredity 4

Formy výuky studijního předmětu: cvičení

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Garant předmětu: Vobořil

Anotace:

U studentů je předpokládána středoškolská úroveň znalosti angličtiny (intermediate level). Cílem kurzu je zopakovat, prohloubit a systematizovat znalosti gramatiky angličtiny, důraz je kladen především na jejich praktický nácvik až do stupně automatizace tak, aby byl student schopen percipovat, ale i produkovat náročnější odborný anglický text. Konkrétně jsou probírána substantiva (množné číslo, rod), adjektiva (stupňování, užití), zájmena, slovesné časy, souslednost časová, modální slovesa, infinitiv.  V rámci konverzace jsou probírána vybraná témata, studenti si rozšiřují slovní zásobu vybraných okruhů, na textech jsou procvičovány schopnosti porozumět, extrahovat základní informaci, dále ji interpretovat a pracovat s ní. Součástí jsou i poslechová cvičení. Doplňkovou část tvoří samostatná domácí četba. V rámci konverzace je pozornost věnována i tzv. reáliím anglicky mluvících zemí, např. země a lidé; zvyky a stereotypy, tradice; práce a sociální zajištění; volný čas a sport; svátky; školství a univerzity; stravování; bydlení.

 

Studijní literatura:

Beaumont, D. – Granger, C.: English Grammar. Heinemann, Oxford 1989

Betáková, L., Cihelková, J., Hofrajtr, I., Neubauerová J., Píšová, E., Kozlová, J.: Focus on Text. Soubor čtecích a poslechových textů s klíčem pro státní část maturitní zkoušky. Fraus, Plzeň 2003

Chudý, T., Chudá, J.: Some Basic Facts about the English Speaking countries. Fragment, Praha 1997

El-Hmoudová, D.: English for Tourism. Odborná angličtina pro cestovní ruch. Fraus, Plzeň 2002.Fowler, W.S.: The Right Word. Nelson, Surrey 1987

Peprník, J.: Anglický jazyk pro filology I. SPN, Praha 1984

Peprník, J.: A Guide to British Studies. VUP, Olomouc 1994

Peters, S., Gráf, T.: Nová cvičebnice anglické gramatiky. Polyglot, Praha 2000

Redman, S. – Ellis, R.: A Way with Words. Book 1. Cambridge University Press, Cambridge 1989

Swan, M.: Practical English Usage. Oxford University Press, 1991

Thomas, B.J.: Elementary Vocabulary. GB, 1990

Thomson, A.J. – Martinet, A.V.: A Practical English Grammar I,II. Oxford University Press, 1986

Tryml, S. – Gottheinerová, T.: Moderní učebnice angličtiny. Vydání 7. Svoboda, Praha 1994

 

Název studijního předmětu:  Angličtina 2

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 0+3, kredity 5

Formy výuky studijního předmětu: cvičení

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, zkouška

Garant předmětu: Vobořil

Anotace:

Navazující kurz angličtiny v rámci bakalářského studia Ukrajinština pro hospodářsko-právní a turistickou oblast. V rámci gramatické složky pokračuje prohlubování a systematizace znalostí anglické gramatiky, jejich praktický nácvik na úroveň automatického osvojení. Jevy jsou navíc osvojovány na pozadí mateřského jazyka. Cílem je vybavit studenta pro všestrannou práci s odbornými anglickými texty (především ekonomického zaměření) v průběhu dalšího studia. Konkrétně jsou probírány kondicionály, slovesa změny stavu, všechny typy vedlejších vět, gerundium, člen, participium, vybraná frázová slovesa, předložkové vazby. V rámci konverzace pokračuje práce s texty, prohlubována je slovní zásoba podle zvolených témat (počasí, cestování, pošta, obchod a služby, hotel, cestování, zdraví aj.). Důraz je kladen na rozvoj komunikativních dovedností v rámci určitých situací, doplňkovou složku tvoří poslechová cvičení. Písemný projev je rozvíjen v rámci domácí přípravy (eseje na zadaná témata). V rámci reálií je pozornost zaměřena na dopravu, masmédia, geografii a historii, politický systém anglicky mluvících zemí.

 

Studijní literatura:

Beaumont, D. – Granger, C.: English Grammar. Heinemann, Oxford 1989

Betáková, L., Cihelková, J., Hofrajtr, I., Neubauerová J., Píšová, E., Kozlová, J.: Focus on Text. Soubor čtecích a poslechových textů s klíčem pro státní část maturitní zkoušky. Fraus, Plzeň 2003

Chudý, T., Chudá, J.: Some Basic Facts about the English Speaking countries. Fragment, Praha 1997

El-Hmoudová, D.: English for Tourism. Odborná angličtina pro cestovní ruch. Fraus, Plzeň 2002

Fowler, W.S.: The Right Word. Nelson, Surrey 1987

Peprník, J.: Anglický jazyk pro filology I. SPN, Praha 1984

Peprník, J.: A Guide to British Studies. VUP, Olomouc 1994

Peters, S., Gráf, T.: Nová cvičebnice anglické gramatiky. Polyglot, Praha 2000

Redman, S. – Ellis, R.: A Way with Words. Book 1. Cambridge University Press, Cambridge 1989

Swan, M.: Practical English Usage. Oxford University Press, 1991

Thomas, B.J.: Elementary Vocabulary. GB, 1990

Thomson, A.J. – Martinet, A.V.: A Practical English Grammar I,II. Oxford University Press, 1986

Tryml, S. – Gottheinerová, T.: Moderní učebnice angličtiny. Vydání 7. Svoboda, Praha 1994

 

Název studijního předmětu: Český jazyk 1

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 0+1, kredity 3

Formy výuky studijního předmětu: cvičení

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Garant předmětu: Machalová

Anotace:

Ve cvičení jde o upevnění gramatických poznatků ze střední školy a jejich rozšíření se zřetelem na požadavky překladatelsko-tlumočnické praxe. Konkrétně je probírán lexikální, morfologický a syntaktický pravopis, cílem je zvládnutí pravopisné normy, i jevů, které z normy vybočují. Zvláštní pozornost je věnována problematice psaní velkých písmen, pravopisu souhláskových skupin, přejatým slovům, probírány jsou též zkratky a značky, ze skladebného pravopisu je pozornost věnována především pravopisu i/y ve shodě přísudku s podmětem. Nejsou opomíjena ani interpunkční znaménka. Při procvičování pravopisu se vychází nejen z učebnic, ale i z Jazykových sloupků, uveřejněných v denním tisku.

 

Studijní literatura:

Čechová, M. a kol.: Čeština. Řeč a jazyk. ISV nakladatelství, Praha 1996

Pravidla českého pravopisu, 1993

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia, Praha 1994

Svozilová, M.: Jak dnes píšeme/mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině. H&H, Vyšehradská s.r.o 2000

Krobotová, M. - Jodasová, H.: Základy českého pravopisu a pravopisná cvičení. Olomouc 2002
Výslovnost spisovné češtiny I. (1967) a II. (1978)
Lotko, E.: Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc 1998, 2. vyd. Olomouc 2000

Název studijního předmětu: Český jazyk 2

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 0+1, kredity 4

Formy výuky studijního předmětu: cvičení

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, zkouška

Garant předmětu: Machalová

Anotace:

Cvičení navazuje na předcházející studium. Cílem je seznámit studenta s morfologickým systémem češtiny, tj. soustavou slovních druhů a jejich tvarů a mluvnických kategorií, s normou a jejím kolísáním. Okrajově je věnována pozornost také diferenciaci funkčních stylových oblastí, stylovým charakteristikám prostředků jednotlivých plánů jazyka. Pozornost je věnována kolísání mezi vzory, dubletním tvarům, a především pak přejatým slovům, jejich skloňování. Probírána jsou i vlastní jména, jejich výslovnost a skloňování, problematika přechylování, dále skloňování zeměpisných jmen, z přídavných jmen jsou probírána především posesivní přídavná jména a krátké tvary přídavných jmen. Ze zájmen je akcentováno skloňování zájmena jenž, které činí studentům potíže, ze sloves pak slovesné třídy.

Studijní literatura:

Čechová, M. a kol.: Čeština. Řeč a jazyk. ISV nakladatelství, Praha 1996

Pravidla českého pravopisu, 1993

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia, Praha 1994

Svozilová, M.: Jak dnes píšeme/mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině. H&H, Vyšehradská s.r.o 2000.

Příruční mluvnice češtiny, 1996. Praha

 

Název studijního předmětu: Ukrajinské reálie 1

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 1+0, kredity 1

Formy výuky studijního předmětu: přednáška

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Garant předmětu: Anderš

Anotace předmětu:

Souvislý kurz ukrajinských reálií, který zahrnuje informace ze společenských, etnografických a kulturních reálií současného Ukrajiny. Disciplína zprostředkovává studentům aktuální informace z těchto oblastí:

Národní stereotypy – O čem se mluví a o čem se nemluví. Pravidla chování v Ukrajinsku a etiketa.  Ukrajinské  pohostinství. Pověry a pořekadla.

Druhá část kursu je věnována zeměpisným reáliím: Zeměpis Ukrajiny. Zeměpisné zóny  Cílem kurzu je připravit posluchače ukrajinistiky ke správnému vnímání ukrajinské kultury, literatury a politického dění.

Přehled nejdůležitějších momentů ukrajinských dějin s přihlédnutím k historii česko-ukrajinských vztahů, orientace v současné politické, společenské a kulturní situaci v Ukrajinsku; průřez ukrajinským malířstvím, hudbou, architekturou, divadlem atd.

Studijní literatura:

Malinevská, N. :Ukrajinské reálie 1. Olomouc 2003

Гура, В.: Україна і ми. Харків 2000

Зінкевич, О., Гула, В.: Звід пам’яток історії та культури України. Київ 1999

Зінкевич, О., Гула, В.: Україна. Путівник. Київ 1995

Онкович, Г.: Сторінки українознавства. Київ 1994

Українське народознавство (за ред. С.Павлюка). Львів 1994

Шевченко, В.: Читаємо про Україну,Харків 2000

 

 

Název studijního předmětu: Ukrajinské reálie 2

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 1+0, kredity 1

Formy výuky studijního předmětu: přednáška

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, kolokvium

Garant předmětu: Anderš

Anotace předmětu:

Druhá část cyklu ukrajinských reálií navazuje na první část a obsahuje další poučení z oblasti fyzické a socioekonomické geografie,  demografie a kulturního a společenského života současného Ukrajiny. Disciplína zprostředkovává studentům aktuální informace z těchto oblastí: státní zřízení Ukrajiny, státní symboly, ústava, ukrajinská politická scéna, nerostné suroviny a problémy současné ukrajinské ekonomiky, průmysl, největší ukrajinská města a jejich architektonické památky, státní svátky.

Dvě části cyklu mají poskytnout posluchačům ucelený pohled na základní reálie současného Ukrajiny.

Ve výuce se používají audiovizuální prostředky a sledování programů ukrajinské veřejnoprávní televize.

Studijní literatura:

Malinevská, N.: Ukrajinské reálie 1. Olomouc 2003

Матвеєва, Н.П., Голобородько, А.Р. Святі і свята України.Київ 1995

Мистецтво Київської Русі. Київ 1989

Наулко, В. та ін.: Культура і побут населення України. Київ 1991

Овсійчук, В.: Українське мистецтво ХІУ- першої половини ХУІІ ст. Київ 1985

Овсійчук, В.: Українське мистецтво другої половини ХУІ- першої половини ХУІІ ст. Київ 1985

Огієнко, І.: Українська культура.Київ 1991

Українська культура. Т.1.Київ, 2000

Українська культура. Т.2.Київ, 2001

Українська культура.Т.З.Київ, 2003

Хижняк, З.І.: Києво-Могилянська Академія. Київ 1981

 

Název studijního předmětu: Přehled kultury

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 2+0, kredity 3

Formy výuky studijního předmětu: přednáška

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, kolokvium

Garant předmětu: Kholod

Anotace předmětu:

Cílem disciplíny je seznámení s proměnami ukrajinské kultury od nejstaršího období do současnosti. Důraz je kladen na komplexní pojetí dějin kultury, tj. na propojení poznatků o vývoji literatury, výtvarného umění, architektury a hudby. Jsou sledovány společné jevy v rámci středoevropské kultury, najmě české a slovenské, ale také východoevropské, tj. ruské a ukrajinské kultury. Studenti jsou seznamováni se základními epochami a směry v ukrajinské kultuře. Tato disciplína je kompatibilní s předmětem Ukrajinská literatura.

 

Studijní literatura:

Fenomen ukrajins´koji kul´tury: metodolohični zasady osmyslennja. Kyjiv 1996

Istorija ukrajins´koji kul´tury. V p´jaty tomach. Kyjiv 2001-2003

Hruševs´kyj, M.: Duchovna Ukrajina. Kyjiv 1994

Jevropejs´ke Vidrodžennja ta ukrajins´ka literatura 14.-18. st. Kyjiv 1993

Krypjakevyč, I.: Istorija ukrajinskoji kultury. Kyjiv 2002

Masenko L. Ukrajinska mova u XX stolitti. Іstorija linhvocydu. Kyjiv 2005

Nalyvajko, D.: Očyma zachodu. Recepcija Ukrajiny v Zachidnij Jevropi 11.-18. st. Kyjiv 1998

Ničyk, V.M., Lytvynov, V.D. ta in.: Humanistyčni j reformacijni ideji v Ukrajini. Kyjiv 1990

Ničyk, V.M.: Petro Mohyla v duchovnij istoriji Ukrajiny. Kyjiv 1997

Popovyč, M.: Narys istoriji kul´tury Ukrajiny. Kyjiv 1998

Šejko, V., Tyševska L.: Istorija ukrajinskoji kultury. Kyjiv 2006

Uškalov, L.: Svit ukrajins´koho baroko. Charkiv 1994.

Verstjuk, V.F., Dzjuba, O.M. ta in.: Ukrajina vid najdavnišich časiv do s´ohodennja. Kyjiv 1995

Zapasko, Ja.P.: Mystectvo knyhy na Ukrajini v 16.-18. st. L´viv 1971          

 

 

 

Název studijního předmětu:  Literatura 19. století 1

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 1+1+0, kredity 3

Formy výuky studijního předmětu: přednáška

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, kolokvium

Garant předmětu: Pechal, Merzová

 

Anotace předmětu:

Cyklus přednášek seznamuje studenty se staroruskou literaturou 10. až 12. st., dává představu o základech literární tvorby na Ukrajině. Je důležité, aby studenti si uvědomili nejen evroasijský charakter starší doby ukrajinské literatury, a také její mimořádný kulturní a mentální rysy.

 

Studenti získají představu o genezi východoslovanských literatur a jejich následné divergenci. První část přednášek je věnována literárním památkám společným pro ukrajinskou, ruskou a běloruskou literaturu, druhá část se pak zabývá ukrajinskými památkami. Výuka je založena na četbě staroruských literárních textů a jejich analýze.

 

Studijní literatura:

Králík, Oldřich: Počátky kronikářství u Slovanů. Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů. Praha 1968

Mathesiusová, Světla: Cestami staletí. (Systémové vztahy v dějinách ruské literatury). Praha 1988

Panoráma ruské literatury. Boskovice 1995

Возняк, М. Історія української літератури (у 3-х т.)  т.1.Львів 1992

Грушевський, М. Історія української  літератури ( у 4-х т.) т.1. Київ 1995

Історія української літератури (у 8-ми  т.) т.1  Київ 1967

Карпіловська, Є.,  Тарновецька, Л. Українська література XI – XVIII століть. Хрестоматія з коментарями. Чернівці „ Прут” 1997

Огієнко, І. Українська культура і література. Київ 1996

Франко, І. Теорія і розвиток української літератури. (повне зібрання творів, т.19)

 

 

Název studijního předmětu: Dějiny Ukrajiny 

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 1+0, kredity 2

Formy výuky studijního předmětu: přednáška

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, kolokvium

Garant předmětu: Komendová

 

Anotace předmětu:

Cílem kursu je seznámení studentů se základním vývojem ukrajinských dějin od doby prvních státních formací vzniklých na území Ukrajiny až po současnou dobu. Pozornost je věnována politickým, sociálně-ekonomickým i kulturním vývojovým aspektům a v určitém rozsahu také vývoji česko-ukrajinských vztahů.

 

 

 

 

Odborná literatura:

Bojko, O., Goněc, V.: Nejnovější dějiny Ukrajiny. Brno 1997

Goněc, V.: Československá historická ukrajinistika v letech 1939-89.- In: Ruské a sovětské dějiny v české povalečné historiografii  /redaktor V. Veber/. Praha 1996

Macůrek, J.: Dějiny východních Slovanů. Díl 1-3. Praha 1947 (kapitoly o ukrajinské historii)

Sto padesát let česko-ukrajinských literárních styků 1817-1964 (Vědecko-bibliografický sborník) /redaktor O. Zilynskyj/. Praha 1968

Ukrajina v současné české historiografii (K 70. narozeninám Vladimíra Hostičky).  /redaktor V. Veber/. Praha 2000

Žukovskyj, A., Subtelnyj, O.: Narys istoriji Ukrajiny. Lviv 1992

 

Název studijního předmětu: Praktický fonetický nácvik 

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 0+0+1, kredity 2

Formy výuky studijního předmětu: cvičení

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Garant předmětu: Kholod

 

Anotace:

Cílem disciplíny je v počáteční etapě výuky osvojení si a praktické zvládnutí fonologického systému současného ukrajinského spisovného jazyka, postupné upevňování ortoepických norem. Základní typy úloh jsou zaměřené na překonání fonetických a fonologických chyb výslovnosti, vytvoření nového postoje ke zvuku, slovu a větě, osvojení si a vytvoření pevné intonace, pauz, slabičného předělu, přízvuku a také naučení ortografických pravidel, která se zakládají na fonetickém principu.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Začátkem výuky se studenti musí naučit vyslovovat ukrajinské přízvučné a nepřízvučné, tvrdé a měkké fonémy. Během celkového vyučovacího je největší pozornost věnována správnosti artikulace předojazyčných fonémů, zejména tupých sykavek. Studenti musí prokázat nejen dovednost správného čtení nahlas veršovaných  a prozaických textů, ale také musí umět  tyto texty zapsat a pracovat se slovníky.Po ukončení tohoto kursu se každý bude učit několik textů nazpaměť.  

 

 

Základní literatura:

Головащук, С.І. Словник наголосів.Київ 2003

Кульбабська О.В., Пацаранюк Ю.М. Орфоепія сучасної української мови. Мoдульний курс. Чернівці „Рута” 2007

Орфоепічний словник української мови. Київ2001

Тоцька, Н.І. : Сучасна українська літературна мова. Київ 1981

Тоцька, Н.І. Фонетика. Дидактичний матеріал з української мови. Київ 1998

Український орфографічний словник . Київ 2002

Doporučená literatura:

Пазяк, О. , Сербенська, О. та ін.: Українська мова. Практикум. Київ 2000

Словник труднощів української мови. За ред. С.Єрмоленко. Київ 1989

Тоцька, Н.: Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ. Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія. Київ 1995

Український правопис.Київ 1994

Українська мова. Енциклопедія. Київ, Видавництво ”Українська енциклопедія”

 ім.. М.Бажана, 2000.

 

II. blok (3., 4., 5., 6. semestr)

 

II. blok: Kreditní limit 110 kreditů

A. Základní předměty: Kreditní limit 97 kreditů

 

Název studijního předmětu:  Jazyková cvičení gramatická 3

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 0+2, kredity 2

Formy výuky studijního předmětu: cvičení

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Garant předmětu: Kholod

Anotace:

Kurz navazuje na předcházející dva semestry. Úvodní hodiny jsou věnovány opakování probraného gramatického materiálu. Pokračuje se dalším slovním druhem – slovesem. Začíná se typologií slovesných tvarů, klasifikací ukrajinského slovesa, časováním produktivních a neproduktivních sloves. Z gramatických kategorií je akcentována kategorie slovesného vidu – proces perfektivace a imperfektivace, jsou probírány ukrajinské slovesné předpony a jejich význam, dále je pozornost věnována kategorii rodu, zvratným tvarům a zvratným slovesům, tvoření imperativu. Velký důraz je kladen na slovesa pohybu, přechodníky a příčestí. Není opomenuto ani tvoření verbálních substantiv a je zdůrazněn rozdíl mezi českými a ukrajinskými verbálními substantivy. I zde je uplatňován funkčně systémový přístup a srovnávací hledisko ukrajinsko-české se zřetelem k interferenčním jevům.

 

Studijní literatura:

Myronova, H.: Praktický kurs ukrajinštiny. Brno 1999

Вінницька, В. та ін.:Українська мова, 2 частина. Київ 2000

Галузинська Л., Шуменко Н., Колосюк Р.Українська мова за професійним спрямуванням. 2009

Доленко, М.: Сучасна українська мова. Збірник вправ. Київ 1989

Пазяк, О. та ін.: Українська мова. Практикум. Київ 2000

Плющ, М.:Сучасна українська літературна мова. Київ 1994

Плющ, Н., Вінницька, В.: Українська мова. 2 частина. Київ 1997

Пономарів, О.: Cучасна українська мова. Київ 2001

Єрмоленко, С. та ін.: Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. Київ 1997

 

 

Název studijního předmětu:  Jazyková cvičení gramatická 4

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 0+2, kredity 3

Formy výuky studijního předmětu: cvičení

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, zkouška

Garant předmětu: Kholod

Anotace:

Kurz navazuje na předcházející semestr. Pokračuje se neohebnými slovními druhy – příslovce (dělení příslovcí na základě jejich formální struktury, dělení na základě sémantického příznaku, přechod příslovcí k jiným slovním druhům, stupňování příslovcí), predikativa (problematika predikativ jako slovního druhu, terminologie - kategorie stavu, predikativa a příslovce), spojky (dělení spojek–spojky souřadicí a podřadicí), předložky (klasifikace předložek, synonymie předložek, předložkové vazby), částice (klasifikace částic, jejich převod do češtiny, frazeologizované částice) a citoslovce (sémantické dělení, funkce citoslovcí v syntaktické struktuře). I zde je uplatňován funkčně systémový přístup a srovnávací hledisko ukrajinsko-české se zřetelem k interferenčním jevům.

 

Studijní literatura:

 Myronova, H.: Praktický kurs ukrajinštiny. Brno 1999

Вінницька, В. та ін.:Українська мова, 2 частина. Київ 2000

Гнатюк, Л., Бас – Кононенко, О.: Українська мова. Київ 2002

Доленко, М.: Сучасна українська мова. Збірник вправ. Київ 1989

Кацевець Р. Ділова мова: сучасний вимір. Підручник. Київ 2008

Пазяк, О. та ін.: Українська мова. Практикум. Київ 2000

Плющ, М. та ін.:Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ. Київ 2003

Плющ, Н., Вінницька, В.: Українська мова. 2 частина. Київ 1997

Пономарів, О.: Cучасна українська мова. Київ 2001

Шевчук С., Лобода Т. Сучасна українська літературна мова. 2008

Єрмоленко, С. та ін.: Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. Київ 1997

.

Název studijního předmětu:  Jazyková cvičení konverzační 3

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 0+2, kredity 2

Formy výuky studijního předmětu: cvičení

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Garant předmětu: Kholod, Němec

Anotace:

Kurz praktického jazyka navazuje na předchozí dva semestry a je orientován na systémově funkční osvojování mluvené i psané ukrajinštiny s přihlédnutím k ukrajinským reáliím. Probíraná témata na sebe navazují tak, aby slovní zásoba studentů byla postupně rozšiřována. Cvičení k textům v rámci jednoho tématu se zaměřují na rozvíjení schopností studentů reagovat v ukrajinském jazyce. Probíhá formou konverzace na určitá témata: byt, vybavení bytu, oprava bytu, stěhování a koupě bytu; obchody, nákupy, dárky; hotel, služby.

 

Studijní literatura:

Anderš, J.: Česko-ukrajinské dialogy. Jazyková etiketa. Vzory dokumentů. Brno 1998

Anderš, J.:  Ukrajinština vážně a vesele.Olomouc 2002

Myronova, H.: Praktický kurs ukrajinštiny І. Brno 1999

 Вінницька, В.М., Плющ, Н.П.: Українська мова. Для студентів-іноземців.Київ 1997 

Українсько- російська двомовність.Збірник наукових праць. Київ „Пульсари” 2007

Шевчук С., Лобода Т. Сучасна українська літературна мова. 2008

 

 

Název studijního předmětu:  Jazyková cvičení konverzační 4

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 0+2, kredity 3

Formy výuky studijního předmětu: cvičení

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, zkouška

Garant předmětu: Kholod, Němec

Anotace:

Cílem daného kurzu je úspěšné zvládnutí konverzace na předložená témata, postupné rozšiřování slovní zásoby s přihlédnutím k současné podobě ukrajinštiny a k ukrajinským reáliím. Ke každému tématu jsou vybrány originální texty z ukrajinských periodik a připravena cvičení, jejichž účelem je zlepšit vyjadřovací schopnosti studentů v ukrajinštině. Kurz praktického jazyka navazuje na předchozí  semestry.

Konverzační témata: stravování, ukrajinská kuchyně; komunikační prostředky (pošta, telefon, mobilní telefon, elektronická pošta, internet); město, pamětihodnosti; doprava (městská a meziměstská).

 

Studijní literatura:

Anderš, J.: Česko-ukrajinské dialogy. Jazyková etiketa. Vzory dokumentů. Brno 1999

Вінницька, В.М., Плющ, Н.П.: Українська мова. Київ 1997

Українсько- російська двомовність.Збірник наукових праць. Київ „Пульсари” 2007

Чернікова, Л.Г., Харахоріна, Т.О.та ін.:Збірник текстів для переказів з української мови. Донецьк 1999 

Шевчук С., Лобода Т. Сучасна українська літературна мова. 2008

 

 

 

Název studijního předmětu:  Překladová cvičení odborného textu 1

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 0+ 1, kredity 3

Formy výuky studijního předmětu:cvičení

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Garant předmětu: Kholod, Merzová

Anotace:

Cvičení navazují na základní jazykovou průpravu. Jsou zaměřena na vytvoření dovednosti analyzovat text (zejména odborný a publicistický), porozumět jeho specifice a adekvátně ho převést z jazyka výchozího do cílového a naopak. Překladatelské postupy jsou osvojovány v rámci tematického celku politika a vojenství, jehož terminologii a slovní zásobu si student postupně osvojuje. Předpokládá se aktivní zvládnutí slovní zásoby, a to především v řízené samostatné domácí přípravě. Tento tematický celek byl z didaktických důvodů dále rozčleněn na menší tematické podskupiny, a to: státní zřízení, parlament, volby, oficiální návštěvy, jednání, smlouvy, mezinárodní vztahy.

 

Studijní literatura:

Anderš, J. – Danylenko, L.: Praktický slovník česko-ukrajinský. Ekonomika. Finance. Obchod.. Olomouc 2000

Anderš, J. – Danylenko, L.: Ukrajinsko-český slovník. Olomouc 2004

Česko – ukrajinský slovník ve dvou dílech. Kyjiv 1998

Hluščyk, S.V. – Dyjak, O.V – Ševčuk, S.V: Sučasni dilovi papery. Kyjiv 2001

Huc, M.V – Olijnyk, I.H. – Juščuk, I.P.: Ukrajinska movav u profesijnomu spilkuvanni. Kyjiv 2004

Ivanova, I.B.: Ukrajinske dilove movlennja. Kharkiv 2007

Knittlová, D.: K teorii  praxi v překladu. Univerzita Palackého v Olomouci 2000

Levý, J.: Umění překladu. Praha 1998

Mykhajluk, V.O: Ukrajinska mova profesijnoho spilkuvannja. Kyjiv 2005

Myronova, H.: Praktický kurs ukrajinštiny. Brno 2001

Palamar, L.M. – Kacavec, H.M.: Mova dilovych paperiv. Kyjiv 2000 

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia 2003

Slovnyk ukrajinskoji movy v 11ti dílech. Kyjiv 1970-1980

Ukrajinsko – český slovník ve dvou dílech. Praha 1994

Ševčuk, S – Loboda, T.: Ukrajinska mova na ščodeň, na ščomyť. Kyjiv 2004

Кацевець Р. Ділова мова: сучасний вимір. Підручник. Київ 2008.

Сучасна українська  літературна мова. Стилістика. Київ 1973

 

Název studijního předmětu:  Překladová cvičení odborného textu 2

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 0+1, kredity 3

Formy výuky studijního předmětu: cvičení

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Garant předmětu: Kholod, Merzová

Anotace:

Disciplína kontinuálně navazuje na Překlad odborného textu I. Prohlubuje se dovednost analýzy odborného textu, schopnost jeho interpretace a adekvátního převodu do cílového jazyka. Studenti  si  osvojují praktické užívání překladatelských postupů a transformací, které nastudovali v teoretických translatologických disciplínách. Texty pokrývají širokou tematickou oblast „sociální sféra“. Vycházejí převážně z reality současné ukrajinské a české společnosti. Pracuje se jak s adaptovanými texty, tak také s nejaktuálnějšími neadaptovanými texty z ukrajinských a českých periodik, popř. z internetových pramenů.

 

Studijní literatura:

Anderš, J. – Danylenko, L.: Praktický slovník česko-ukrajinský. Ekonomika. Finance. Obchod.. Olomouc 2000

Anderš, J. – Danylenko, L.: Ukrajinsko-český slovník. Olomouc 2004

Česko – ukrajinský slovník ve dvou dílech. Kyjiv 1998

Hluščyk, S.V. – Dyjak, O.V – Ševčuk, S.V: Sučasni dilovi papery. Kyjiv 2001

Huc, M.V – Olijnyk, I.H. – Juščuk, I.P.: Ukrajinska movav u profesijnomu spilkuvanni. Kyjiv 2004

Ivanova, I.: Ukrajinske dilove movlennja. Kharkiv 2007

Knittlová, D.: K teoriia praxi v překladu. Univerzita Palackého v Olomouci 2000

Levý, J.: Umění překladu. Praha 1998

Mykhajluk, V.O: Ukrajinska mova profesijnoho spilkuvannja. Kyjiv 2005

Myronova, H.: Praktický kurs ukrajinštiny. Brno 2001

Palamar, L.M. – Kacavec, H.M.: Mova dilovych paperiv. Kyjiv 2000

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia 2003

Slovnyk ukrajinskoji movy v 11ti dílech. Kyjiv 1970-1980

Ševčuk, S – Loboda, T.: Ukrajinska mova na ščodeň, na ščomyť. Kyjiv 2004

Ukrajinsko – český slovník ve dvou dílech. Praha 1994

Галузинська Л.., Шуменко Н., Колосюк Р. Українська мова за професійним спрямуванням. Київ 2008

Рильский, М.: Мистецтво перекладу. Київ 1975

Сучасна українська  літературна мова. Стилістика. Київ 1973

Шевчук С., Лобода Т. Сучасна українська літературна мова. 2008

 

 

Název studijního předmětu:  Tlumočení odborného textu 1

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 0+1, kredity 2

Formy výuky studijního předmětu: cvičení

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Garant předmětu: Kholod, Opletalova

Anotace:

Praktická disciplína je zaměřena na osvojení základů doprovodného (pouze okrajově konsekutivního, částečně simultánního tlumočení s tematikou: státní návštěvy, státní zřízení a volby, jednání, smlouvy. Cílem je vymezení a upevnění základních tlumočnických  postupů při práci s určitým tématem, textem (příprava, automatizace standardů, aktivní recepce textu, kompenzace, stylizace). Důraz je kladen na obecné základy postupů a převod do mateřštiny.  Studenti jsou vedeni k uvědomělému výběru a automatizaci dominantního jazykového materiálu (lexikon, gramatika, obsahové dominanty) i k potřebné transformaci a přestylizování obsahu (tj. kontextová synonyma).  Dále se pracuje se základními tlumočnickými chybami, tj. důraz je kladen na úskalí tlumočení.

Studijní literatura:

Anderš,J.: Česko-ukrajinské dialogy. Jazyková etiketa. Vzory dokumentů. Brno 1998

Аnderš, J., Danylenko, L.: Praktický česko-ukrajinský slovník. Ekonomika.

Anderš, J. – Danylenko, L.: Praktický slovník česko-ukrajinský. Ekonomika. Finance. Obchod.. Olomouc 2000

Anderš, J. – Danylenko, L.: Ukrajinsko-český slovník. Olomouc 2004

Bybyk, S., Mychno, I. a kolektiv. Universal’nyj dovidnyk – praktikum z dilovych paperiv. Kyjiv 1999

Csiriková, M.,Vysloužilová,E.: Propeudická tlumočnická cvičení. Olomouc 1997

Česko – ruský slovník aktuálních pojmů z obl. ekonomické, finanční, politické a právní. Linde Praha, 1997

Česko – ruský, Rusko – český odborný slovník z oblasti ekonomické, politické a právní. Linde Praha 1999

Česko-ukrajinský slovník. Kyjiv 1987.

Finance. Obchod. Olomouc 2000

Ivanova, I.B.: Ukrajinske dilove movlennja. Kharkiv 2007

Hluščyk, S.V. – Dyjak, O.V – Ševčuk, S.V: Sučasni dilovi papery. Kyjiv 2001

Huc, M. – Olijnyk, I.– Juščuk, I.: Ukrajinska movav u profesijnomu spilkuvanni. Kyjiv 2004

Mykhajluk, V.: Ukrajinska mova profesijnoho spilkuvannja. Kyjiv 2005

Vysloužilová,E. a kol.: Cvičebnice překladatelství a tlumočnictví pro ruštináře. Olomouc 1994

Koptilov, V.: Teorija i praktyka perekladu.Kyjiv. Univers, 2003

Palamar, L.M. – Kacavec, H.M.: Mova dilovych paperiv. Kyjiv 2000

Rusko – česky ekonomičeskij slovar’, SNTL - nakl. technické literatury, Praha 1977

Rosijs’ko – ukrajiňs‘ky slovnyk naukovoji terminolohiji. Kyjiv 1998.

Slovník bankovních a finančních služeb, díl I – IV, VICTORIA PUBLISHING

Slovnyk inšomovnych sliv. Slovnyky Ukrajiny. Kyjiv 1999

Ševčuk, S – Loboda, T.: Ukrajinska mova na ščodeň, na ščomyť. Kyjiv 2004

Ukrajins’ko – anhlijs‘kyj, anhlo – ukrajins‘kyj slovnyk, ekonomika, finansy, banky, investyciji, kredity. Kyjiv. Škola, 2003.

Ukrajinsko-český slovník.  Praha 1994.

Ukrajinský obchodní dopis. 1. vydání. 1997

Žváček, D.: Úvod do teorie překladu (pro rusisty). Olomouc 1998

 

 Název studijního předmětu:  Základy gramatiky 1

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 1+0, kredity 2

Formy výuky studijního předmětu: přednáška

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Garant předmětu: Kholod

Anotace:

Přehledný výklad gramatické stavby ukrajinštiny ve srovnání s češtinou, včetně některých obecně jazykovědných informací, jehož cílem je poskytnout studentům nefilologického zaměření základní teoretické poznatky o jazykovém systému současné ukrajinštiny.

Základní témata: Charakteristika jednotlivých jazykovědných disciplín a jejich základních pojmů; ukrajinské písmo a pravopis, principy ukrajinského pravopisu; stylistické rozvrstvení spisovné ukrajinštiny; vymezení a charakteristika jednotlivých slovních druhů.

V této části se kromě nezbytného jazykovědného komentáře klade důraz zejména na morfologii současné ukrajinštiny v porovnání s češtinou.

 

Studijní literatura:

Безпояско, О.К., Городенська, К. та ін.:Граматика української мови: Морфологія. Київ 1993

Безпояско, О.К Городенська, К. та ін.: Морфеміка української мови. Київ 1987

Горпинич, В.: Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір.Морфонологія.Київ 1999

Грищенко, А. Мацько, Л.та ін.: Сучасна українська літературна мова. Київ 2002

Доленко, М. Дацюк, І. та ін.: Сучасна українська мова. Збірник вправ. Київ 1989¨

Клименко, Н. :Основи морфеміки сучасної української мови. Київ 1998

Шкуратяна, Н., Шевчук, С.: Сучасна українська літературна мова. Київ 2000

Плющ, М. Леута, О.та ін.: Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ. Київ 2003

Плющ, М. та ін.: Сучасна українська літературна мова. Київ 1994

Сучасна українська мова. За ред. О.Пономарева. Київ 2001

Українська мова. Енциклопедія. Київ, Видавництво ”Українська енциклопедія” ім.. М.П. Бажана, 2000

Antonenko-Davydovyč, B.: Jak my hovorymo. Kyjiv 1991

Hrynčyšyn, D., Kapeljušnyj, A. ta in.: Slovnyk-dovidnyk z kul´tury ukrajins´koji movy. Kyjiv 2004

Koval´, A.: Praktyčna stylistyka syčasnoji ukrajins´koji movy. Kyjiv 1987

Mac´ko, L. Sydorenko, O.: Stylistyka ukrajins´koji movy.Kyjiv 2003

Kravec´, L.: Stylistyka ukrajins´koji movy. Praktykum. Kyjiv 2004

Ponomariv, O.: Stylistyka syčasnoji ukrajins´koji movy. Ternopil´ 2000

Ponomariv, O.: Kul´tura slova. Movnostylistyčni porady. Kyjiv 2002

Serbens´ka, O.: Kul´tura usnoho movlennja. Kyjiv 2004

Ševčuk, S., Loboda, T.: Ukrajins´ka mova na ščoden´, na ščomyt´. Kyjiv 2004

 

 

 

Název studijního předmětu:  Základy gramatiky 2

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 1+0, kredity 3

Formy výuky studijního předmětu: přednáška

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, zkouška

Garant předmětu: Anderš

Anotace:

Tento jazykovědný kurz navazuje na Základy gramatiky I. Výklad je zde věnován zejména syntaxi současné ukrajinštiny v konfrontaci s češtinou a jazykové charakteristice ukrajinského odborného a administrativního stylu.

Základní témata: typy vět podle komunikativního cíle: zápor v ukrajinštině a češtině; větné členy; vsuvky a oslovení; jednočlenné věty a jejich typy; souvětí souřadné a podřadné; slovosled a aktuální členění; gramatické a lexikální zvláštnosti ukrajinského odborného a administrativního stylu.

Studenti nefilologického zaměření tak získají potřebnou teoretickou bázi pro poznání jazykového systému současné ukrajinštiny, zejména pak základních lexikálně-gramatických zákonitostí ukrajinského odborného a administrativního stylu.

 

Studijní literatura:

Anderš, J.: Typolohija dijeslivnych rečeň u českij movi v zistavlennni z ukrajinskoju. Kyjiv 1987

Daneš, F., Hlavsa, Z. a kol.: Větné vzorce v češtině. Praha 1981; 1986

Hramatyka českoji movy. Kyjiv 1992

Kononenko, P.P., Kadomceva, L.O., Macko, L.I.: Ukrajinska mova. Posibnyk dlja vstupnykiv do vuziv. Kyjiv 1991

Leška, O, Savický, N., Šišková, R.: Mluvnice současné ukrajinštiny. Praha 2001

Mrazek, R.: Sravnitelnyj sintaksis slavjanskich literaturnych jazykov. Ischodnyje struktury  prostogo predloženija. Brno 1990

Vychovanec, I.R.: Hramatyka ukrajinskoji movy. Syntaksys. Kyjiv 1993

Vychovanec, I.R., Horodenská, K.H., Hryščenko, A.P.: Hramatyka ukrajinskoji movy. Kyjiv 1982

Straková, V.: Syntaktické konstrukce s verbem finitem a jejich vnitřní dynamika. Praha 1970

Studie ze slovanské syntaxe. Praha 1971

Українська мова. Енциклопедія. Київ, Видавництво ”Українська енциклопедія” ім.. М.П. Бажана, 2000.

 

 

Název studijního předmětu:  Angličtina 3

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 0+2, kredity 4

Formy výuky studijního předmětu: cvičení

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Garant předmětu: Vobořil

Anotace předmětu:

Kurz předpokládá dobrou úroveň osvojení jazyka, je určen středně pokročilým studentům. V návaznosti na první ročník se procvičují pouze vybrané obtížnější gramatické jevy (souslednost časů, gerundium, infinitivní vazby, některé typy vedlejších vět, předložky, člen), rozšiřuje se všeobecná slovní zásoba, pozornost je však mnohem více věnována odborné terminologii. Cílem je získat schopnosti ústního a písemného vyjadřování v oblasti obchodní angličtiny. Studenti získávají i další informace z oblasti reálií, etikety atd.

Business English: Unit 1 Letter layout, date, opening/closing a letter, subject headings, Unit 2 Parts of a letter, beginning and ending, Unit 3 Referring, giving news, giving reasons, Unit 4 Requesting action, apologising, requesting information, faxes.

 

Studijní literatura:

Babáková, J.: Anglická obchodní korespondence. Fraus, Plzeň 1999

El-Hmoudová, D.: English for Tourism. Odborná angličtina pro cestovní ruch. Fraus, Plzeň 2002

Littlejohn A: Company to company: a new approach to business correspondence in English.2nd ed., Cambridge University Press 1994

English for secretaries. 7th ed. Oxford University Press 1996

Gardiny, K., Henderson, P.: High season : English for the hotel and tourist industry. Oxford University Press 1994

 

Název studijního předmětu: Angličtina 4

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 0+2, kredity 4

Formy výuky studijního předmětu: cvičení

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Garant předmětu: Vobořil

Anotace předmětu:

Navazující kurz dále rozvíjí středně pokročilou úroveň osvojení jazyka. Pozornost je věnována pouze obtížným jevům jazykového systému angličtiny (gerundiální, participiální a infinitivní vazby, některé typy vedlejších vět, předložkové vazby, členy), rozšiřuje se všeobecná slovní zásoba, pozornost je věnována odborné terminologii z oblasti obchodu a turistického ruchu. Cílem je získat schopnosti ústního a písemného vyjadřování v oblasti obchodní angličtiny. Studenti získávají i další informace z oblasti reálií, etikety atd.

Business English: Unit 5 Making complaints, points, warning, Unit 6 Personal business letters, Unit 7 Informal business letters, Unit 8 Revision and consolidation

 

Studijní literatura:

Babáková, J.: Anglická obchodní korespondence. Fraus, Plzeň 1999

El-Hmoudová, D.: English for Tourism. Odborná angličtina pro cestovní ruch. Fraus, Plzeň 2002

Littlejohn A: Company to company: a new approach to business correspondence in English.2nd ed., Cambridge University Press 1994.

English for secretaries. 7th ed. Oxford University Press 1996.

Harding K., Henderson P.High season : English for the hotel and tourist industry. Oxford University Press 1994.

 

Název studijního předmětu:  Obchodní korespondence 1

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 0+2, kredity 3

Formy výuky studijního předmětu: cvičení

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Garant předmětu: Kholod, Opletalova

Anotace:

Cílem kurzu je seznámit studenta s jazykovými, stylistickými a formálními zvláštnosti obchodního dopisu jako útvaru administrativního stylu; důraz je kladen především na odlišnosti v uvedených normách mezi češtinou a ukrajinštinou. U studenta jsou vytvářeny a postupně automatizovány návyky na práci s dokumenty, dovednost oboustranného překladu, především z cizího do mateřského jazyka, ale i samostatné stylizace dopisu v mateřském i cizím jazyce. Studenti se seznamují nejprve s dopisy úředními týkajícími se obecné společenské problematiky a svou strukturou jednoduššími (dotaz, sdělení, blahopřání, soustrast, pozvání, průvodní dopis), poté se přechází k ryze obchodním dopisům – nabídka, poptávka, reklamace jakosti.

Studijní literatura:

Anderš, J.: Ukrajinsko-česká konverzace. Jazyková etiketa. Vzory dokumentů. Olomouc 2007

Hluščyk, S. ta in.: Sučasni dilovi papery. Kyjiv 2001

Ševčuk, S.: Ukrajinske dilove movlennja. Kyjiv 1997

Ukrajinskyj pravopys. Kyjiv 2007

Universalnyj dovidnyk – praktykum z dilovych paperiv (Uklad. S.P. Bybyk ta in.). Kyjiv 1997

 

Název studijního předmětu:  Úvod do teorie překladu

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 2+0, kredity 3

Formy výuky studijního předmětu: přednáška

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, kolokvium

Garant předmětu: Vychodilová

Anotace předmětu:

Úkolem disciplíny je zprostředkovat studentům orientaci v základních, obecně platných tematických okruzích teorie a metodiky překladu, jejichž znalost mohou tvůrčím způsobem aplikovat v praktických překladových seminářích a cvičeních. Studenti jsou postupně seznamováni s těmito problémovými okruhy:

Překládání a překlad, druhy překladu, překladatelské disciplíny, překladatel a překlad, věda o překládání. Překladatelské organizace a periodika, základní literatura z teorie překladu. Proces překládání. Funkce překladu. Překladatelské metody a postupy. Ekvivalence a adekvátnost. Bezekvivalentní lexikum. Překládání terminologie.

Překlad a tlumočení, druhy tlumočení. Komunikativní a psycholingvistické aspekty tlumočení.

 

Studijní literatura:

Viktor Koptilov: Teorija i praktyka perekladu. Kyjiv 1982

Ryl´s´kyj, M.: Mystectvo perekladu. Kyjiv 1975

Žváček, D.: Úvod do teorie překladu. Olomouc 1994

Paršin, A.: Teorija i praktika perevoda. (internetové vydání monografie)

Čužakin, A. - Palažčenko, P.: Mir perevoda 1 - 4. Moskva 1999 - 2000

Hrdlička, M.: Translatologický slovník. JTP, Praha 1998

Vlachov, S. - Florin, S.: Neperevodimoje v perevode. Moskva 1986

Překládání a čeština. Jinočany, H+H 2003

Preklad odborného textu. Bratislava 1977

Popovič, A.: Problemy chudožestvennogo perevoda. M. 1980

Žváček, D.: Kapitoly z teorie překladu (Odborný překlad). Olomouc 1995

Barchudarov, L.S. Jazyk i perevod. M. 1985

Minjar-Beloručev, R.K.: Teorija i metody perevoda. Moskva 1996

Vinogradov, V.S.: Vvedenije v perevodovedenije. Moskva 2001

Fedorov, A.V.: Osnovy obščej teorii perevoda. Sankt-Peterburg 2002

+ vybrané články z časopisu TOP

+ vybrané stati ze sborníků Translatologica Pragensia I – V, Praha 1984 – 1993

 

Název studijního předmětu: Ukrajinská literatura 19. století 2

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 1+1, kredity 2                                                          

Formy výuky studijního předmětu: přednáška, seminář

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Garant předmětu: Pechal, Merzová

Anotace předmětu:

Cyklus přednášek pokračuje v seznamování studentů s ukrajinskou literaturou 19. st. a pomáhá vytvořit představu o novodobé literatuře. V této době literatura zaznamenala jazykový vývoj s mnoha funkcemi: je vhodným nástrojem k vyjadřování filozofických, vědeckých, politických názorů. V těchto souvislostech vidíme obrovský rozvoj literárních směrů a druhů, což pomáhá vytvořit svůj styl spisovatelům. Nejvýznamnějšími osobnosti této doby jsou T. Ševčenko, I.Kotljarevský, P.Kuliš, H. Kvitka-Osnovjanenko, L.Ukrajinka aj.Vyučování probíhá následujícími směry:

poslouchání přednášek  literatury 19. st. v ukrajinštině,

rozbor ukrajinských textů I.Kotljarevského, T. Ševčenka, L.Ukrajinky, I.Franka.

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Cyklus přednášek navazuje na znalosti studentů z literatury 19. století I. Studenti získají přehled o problematice vzniku ukrajinské moderní literatury. Zdůrazněn je vývoj žánrů a směrů. Studenti by měli být schopni vnímat ukrajinskou literaturu v evropském kulturním kontextu. Součástí podkladů je seznam doporučené literatury, kam jsou zařazena stěžejní díla tohoto období

 

 

Studijní literatura:

Возняк, М. Історія української літератури (у 3-х т.) т.3. Львів 1992

Гнідан О. Історія української літератури кінець XIX початок  XX століття. У двох книгах. „ Либідь”, Київ 2005

Грушевський М. Історія української літератури ( у 4-х т.) т.3-4 Київ 1995

Енциклопедія українознавства для школярів і студентів Донецьк 1999

Жулинський М.,  Історія української літератури XIX століття. У двох книгах.Київ „Либідь” 2005.

Історія української літератури (ХІХ століття) част.1,2 Київ 1980

Хропко, П. Біля джерела української реалістичної поезії. Київ 1972

Шубравський, В. Від Котляревського до Шевченка (проблема народності української літератури) Київ 1976

Українська література (хрестоматія). Том 2. Донецьк 1997

 Ушаков Л. Есеї про українське бароко. „Факт”, Київ 2006.

 

 

 

Název studijního předmětu: Ukrajinská literatura 19. století 3

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 1+1, kredity 3

Formy výuky studijního předmětu: přednáška, seminář

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, zkouška

Garant předmětu: Pechal, Merzová

Anotace předmětu:

Kurz pokračuje v seznamování  studentů s ukrajinskou literaturou 19. st. a pomáhá vytvořit představu o novodobé literatuře. V této době literatura zaznamenala rozvoj mnohých funkcí: je vhodným nástrojem k vyjadřování filozofických, vědeckých, politických názorů. V těchto souvislostech vidíme obrovský rozvoj literárních směrů a druhů, což pomáhá vytvořit svůj styl spisovatelům. Nejvýznamnějšími osobnosti této doby jsou T. Ševčenko, I.Kotljarevský, P.Kuliš, H. Kvitka-Osnovjanenko, L.Ukrajinka aj.Vyučování probíhá následijícími směry: poslouchání přednášek  literatury 19. st. v ukrajinštině, rozbor ukrajinských textů I.Nečuj-Levyckého, B.Hrinčenka, M.Kocjubynského, V.Stefanyka

 

Studiní literatura

Бернадська,  Н.Українська література XX століття. Київ „Знання – Прес”, 2002

Возняк, М. Історія української літератури (у 3-х т.) т.3. Львів 1992

Гнідан, О. Історія української літератури XIX століття( 70-90 – ті роки).У двох книгах. Київ, „Вища школа” 2005

Грушевський М. Історія української літератури ( у 4-х т.) т.3-4 Київ 1995

Енциклопедія українознавства для школярів і студентів Донецьк 1999

Історія української літератури (ХІХ століття) част.1,2 Київ 1980

Українська література (хрестоматія). Том 2. Донецьк 199

Хропко, П. Біля джерела української реалістичної поезії. Київ 1972

Шубравський, В. Від Котляревського до Шевченка (проблема народності української літератури) Київ 1976

Українська література (хрестоматія). Том 2. Донецьк 1997

 

 

 

Název studijního předmětu: Ukrajinská literatura 20. století 1

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 1+0, kredity 2

Formy výuky studijního předmětu: přednáška

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Garant předmětu: Pechal, Merzová

Anotace předmětu:

Cyklus přednášek seznamuje  studenty s ukrajinskou literaturou 20. st., s ukrajinskými spisovateli, kteří psali rusky (I. Rjadčenko aj.).V této době vidíme složitost v úloze a postavení umění, což způsobuje vnitřní duchovní proměny a umělecké cesty v dějinách ukrajinské literatury 20.století. Doba chaosu a mravní inverze však byla současně dobou uvolnění tvůrčí energie. Potvrzení tomu vidíme ve tvorbě V.Stusa, V.Symonenka aj.

Cyklus přednášek seznamuje  studenty s ukrajinskou literaturou 20. st., s ukrajinskými spisovateli, kteří psali rusky (I. Rjadčenko aj.).V této době vidíme složitost v úloze a postavení umění, což způsobuje vnitřní duchovní proměny a umělecké cesty v dějinách ukrajinské literatury 20.století. Doba chaosu a mravní inverze však byla současně dobou uvolnění tvůrčí energie. Potvrzení tomu vidíme ve tvorbě V.Stusa, V.Symonenka aj.

 

Studijní literatura:

Бернадська, Н., Задорожна, С. Українська література. Київ 1995

Білецький, О. Українська література серед інших літератур світу ( у 5 т.) Київ 1965

Твори  письменників XX століття

Гнідан, О. Історія української літератури кінець XIX початок  XX століття. У двох книгах. „ Либідь”, Київ 2005

Дончик, В. Історія української літератури XX століття. У двох книгах.  Київ „Либідь”, 1998

Енциклопедія українознавства для школярів і студентів Донецьк 1999

Енциклопедія українознавства для школярів і студентів Донецьк 1999

Історія української літератури у 8-ми томах. Київ 1967

Історія української літератури (ХХ століття) част.1,2 Київ 1980

Рідне слово (хрестоматія). Кн. 2, Київ 1999

Українська література (хрестоматія). Том 2. Донецьк 1997

 

Název studijního předmětu:  Jazyková cvičení gramatická 5

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 0+1, kredity 2

Formy výuky studijního předmětu: cvičení

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Garant předmětu: Kholod, Opletalova

Anotace:

Kurz je zaměřen na praktický nácvik syntaktických jevů. Konkrétně vyjádření záporu v ukrajinštině, modalita - vyjádření možnosti, nutnosti, komunikativní typy vět (věty oznamovací, tázací, rozkazovací, přací), věty emocionální, věta dvojčlenná - hlavní (podmět a přísudek) a vedlejší větné členy (předmět, přívlastek, příslovečné určení, doplněk), věty jednočlenné (jednočlenné věty slovesné, infinitivní, jmenné), věty s neurčitým podmětem, věty s všeobecným podmětem, polovětné konstrukce, slovosled a aktuální členění, souvětí - souřadné a podřadné, práce s textem, syntaktické rozbory. Průběžně opakování pravopisných jevů, pozornost je věnována interpunkci, psaní velkých písmen, zkratkovým slovům. Vše v porovnávacím ukrajinsko-českém plánu.

 

Studijní literatura:

Горбачук, В. Види диктантів і методика їх проведення. Київ 1989

Грищенко, А., Мацько, Л. та ін.: Сучасна українська літературна мова. Київ 2002

Клименченко, С., Могила, О. Диктант з української мови. Київ 2002

Коваленко, О. Як грамотно написати диктант . Київ 2002

Марченко, О., Нартова, Л.Збірник диктантів з української мови. Харків 1999

 

Плющ, М. та ін.: Сучасна українська літературна мова. Київ 1994

Плющ, М.Я, Леута, О. та ін.: Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ. Київ . Збірник вправ. Київ 1989

Ткаченко, Є.: Українська мова. Пунктуація. Харків 2001

Сучасна українська мова. За ред. О.Пономарева. Київ 2001

Шкуратяна, Н., Шевчук, С.: Сучасна українська літературна мова. Київ 2000

Український правопис.Київ 2003

 

Název studijního předmětu:  Jazyková cvičení gramatická 6

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 0+1, kredity 2

Formy výuky studijního předmětu: cvičení

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Garant předmětu: Kholod, Opletalova

Anotace:

Kurz navazuje na osvojení  systémové gramatiky v předcházejících ročnících a ve studiu plní  několik funkcí. Cílem kurzu je naučit studenty nejen zpracovávat vybrané gramatické jevy a osvojovat si je do úrovně návyků (ve formě mluvené i psané), ale především schopnost používat je v odborném textu. Pozornost je proto věnována zejména typickým jevům odborného stylu, jejich funkci v textu. Ve výuce se důsledně uplatňuje srovnávací česko-ukrajinské hledisko. Substantivum v odborném stylu (zejména substantiva verbální), sloveso v odborném stylu (sémantika vidu,  rekce, pasivum), přídavná jména slovesná, přechodníky, adjektivum v odborném stylu (tvary jmenné a složené), vybrané předložkové konstrukce.

 

Studijní literatura:

Anderš, J.: Ukrajinské dialogy. Brno

Myronova, H.: Praktický kurs ukrajinštiny.ІІ.Brno 2001

Вінницька, В., Плющ, Н.: Українська мова. Київ 1997

Кучинський, М.: Українська мова. Збірник переказів із творчими завданнями

Словник синонімів української мови. В 2 томах. Київ 2001

Фразеологічний словник української мови. Книга 1, 2. Київ 1993

 

Název studijního předmětu:  Jazyková cvičení konverzační 5

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 0+2, kredity 2

Formy výuky studijního předmětu: cvičení

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Garant předmětu: Kholod, Opletalova

Anotace:

Kurz navazuje na předchozí semestry a pokračuje následujícími tématy:

Zdraví, nemoci, ukrajinský zdravotnický systém.

Rodina a rodinné vztahy, sociální aspekty rodiny.

Sport, sportovní odvětví, doping v současném sportu, olympijské hry.

V rámci daných témat se pracuje nejen s texty převzatými z publicistiky, ale i s úryvky z děl současné ukrajinské literatury. Cvičení k textům rozšiřují slovní zásobu studentů, rozvíjejí jejich schopnosti výstižně předat informace z textů, diskutovat, argumentovat, oponovat. Předpokládá se také zvládnutí individuálního tvůrčího projevu při řešení konkrétní otázky nebo tématu. Součástí výuky je také práce s audiovizuálními materiály, jejichž účelem je zdokonolovat schopnosti studentů vybírat potřebné informace a co nejúplěji je převyprávět.

 

Studijní literatura:

Anderš, J.: Ukrajinské dialogy. Brno

Myronova, H.: Praktický kurs ukrajinštiny.ІІ.Brno 2001

Вінницька, В., Плющ, Н.: Українська мова. Київ 1997

Кучинський, М.: Українська мова. Збірник переказів із творчими завданнями

Словник синонімів української мови. В 2 томах. Київ 2001

Фразеологічний словник української мови. Книга 1, 2. Київ 1993

 

Název studijního předmětu:  Jazyková cvičení konverzační 6

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 0+2, kredity 2

Formy výuky studijního předmětu: cvičení

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Garant předmětu: Kholod, Němec

Anotace:

Kurz praktického jazyka navazuje na výuku v předchozích semestrech. Pokračuje následujícími tématy:

Počasí, klima, globální oteplování, znečištění životního prostředí.

Turistický ruch.

Člověk a společnost. Vývoj společnosti a aktuální problémy současného světa.

Při probírání daných témat je značný důraz kladen na samostatnou přípravu ústních projevů na předem určená nebo vybraná témata. Součástí výuky je také práce s audiovizuálními materiály, která je zaměřena na zdokonalování schopnosti studenta správně a v co nejúplnějším rozsahu pochopit sdělované informace a převyprávět je.

 

Studijní literatura:

Anderš, J.: Ukrajinština vážně i vesele. Olomouc 1999

Myronova, H.: Praktický kurs ukrajinštiny ІІ Brno 2001

Вінницька, В., Плющ, Н.: Українська мова. Київ 1997

Кучинський, М.: Українська мова. Збірник переказів із творчими завданнями

Полюга, Л.: Словник антонімів української мови. Київ 1999

Словник синонімів української мови. В 2 томах. Київ 2001

Фразеологічний словник української мови. Книга 1, 2. Київ 1993

Чернікова, Л., Харахоріна, Т.та ін.: Перекази..Донецьк 1999

 

Název studijního předmětu:  Překlad odborného textu 3

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 0+1, kredity 3

Formy výuky studijního předmětu: cvičení

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Garant předmětu: Vychodilová, Opletalová

Anotace:

Navazuje na Překlad odborného textu I, II. Cvičení jsou zaměřena na osvojení základních překladatelských postupů (kompenzace, doplnění a vynechání) na konkrétních textech různých funkčních stylů (zejm. publicistického a odborného), na uplatnění různých druhů ekvivalentnosti, důraz se klade na způsoby překládání termínů, terminologických slovních spojení, slovesných sousloví. Je nutno také upozornit na význam pořádku slov v terminologickém slovním spojení. Je zdůrazněn význam extralingvistických faktorů při vytváření řečového významu, což je jedním ze základních rysů komunikativně funkčního přístupu v teorii i praxi. Překladatelské postupy jsou osvojovány v rámci tematického okruhu ekonomika, finance, banky, jehož terminologii a slovní zásobu student postupně absorbuje. Základní téma je dále členěno na tematické podcelky, a to: obecné otázky ekonomiky, banky, finance, vnitřní a zahraniční obchod.

 

Studijní literatura:

Knittlová, D.: K teorii  praxi v překladu. Univerzita Palackého v Olomouci 2000

Levý, J.: Umění překladu. Praha 1998

Česko – ukrajinský slovník ve dvou dílech. Kyjiv 1998

Ukrajinsko – český slovník ve dvou dílech. Praha 1994

Sučasna ukrajins´ka literaturna mova. Stylistyka.Kyjiv 1973

 Myronova, H.: Praktický kurs ukrajinštiny. Brno 2001

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia 2003

Slovnyk ukrajinskoji movy v 11ti dílech. Kyjiv 1970-1980

Anderš, J. – Danylenko, L.: Praktický slovník česko-ukrajinský. Ekonomika. Finance. Obchod.. Olomouc 2000

Anderš, J. – Danylenko, L.: Ukrajinsko-český slovník. Olomouc 2004

Ivanova, I.: Ukrajinske dilove movlennja. Kharkiv 2007

Hluščyk, S. – Dyjak, O. – Ševčuk, S.: Sučasni dilovi papery. Kyjiv 2001

Mykhajluk, V.: Ukrajinska mova profesijnoho spilkuvannja. Kyjiv 2005

Huc, M. – Olijnyk, I. – Juščuk, I.: Ukrajinska movav u profesijnomu spilkuvanni. Kyjiv 2004

Palamar, L.– Kacavec, H.: Mova dilovych paperiv. Kyjiv 2000

Ševčuk, S. – Loboda, T.: Ukrajinska mova na ščodeň, na ščomyť. Kyjiv 2004

 

 

Název studijního předmětu:  Překlad odborného textu 4

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 0+1, kredity 3

Formy výuky studijního předmětu: cvičení

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, zkouška

Garant předmětu: Vychodilová, Opletalova,

Anotace:

Navazuje na Překlad odborného textu I, II, III. Cvičení jsou zaměřena na osvojení základních překladatelských postupů (kompenzace, doplnění a vynechání) na konkrétních textech různých funkčních stylů (zejm. publicistického a odborného), na uplatnění různých druhů ekvivalentnosti, důraz se klade na způsoby překládání termínů, terminologických slovních spojení, slovesných sousloví. Je nutno také upozornit na význam pořádku slov v terminologickém slovním spojení. Je zdůrazněn význam extralingvistických faktorů při vytváření řečového významu, což je jedním ze základních rysů komunikativně funkčního přístupu v teorii i praxi. Překladatelské postupy jsou osvojovány v rámci tematického okruhu cestovní ruch a turistika, jehož terminologii a slovní zásobu student postupně absorbuje.

 

Studijní literatura:

Anderš, J. – Danylenko, L.: Praktický slovník česko-ukrajinský. Ekonomika. Finance. Obchod.. Olomouc 2000

Anderš, J. – Danylenko, L.: Ukrajinsko-český slovník. Olomouc 2004

Česko – ukrajinský slovník ve dvou dílech. Kyjiv 1998

Hluščyk, S. – Dyjak, O. – Ševčuk, S.: Sučasni dilovi papery. Kyjiv 2001

Huc, M. – Olijnyk, I. – Juščuk, I.: Ukrajinska movav u profesijnomu spilkuvanni. Kyjiv 2004

Ivanova, I.: Ukrajinske dilove movlennja. Kharkiv 2007

 

 

 

 

Knittlová, D.: K teoriia praxi v překladu. Univerzita Palackého v Olomouci 2000

Levý, J.: Umění překladu. Praha 1998

Myronova, H.: Praktický kurs ukrajinštiny. Brno 2001

Mykhajluk, V.: Ukrajinska mova profesijnoho spilkuvannja. Kyjiv 2005

Palamar, L. – Kacavec, H.: Mova dilovych paperiv. Kyjiv 2000

Ryl´s´kyj, M.: Mystectvo perekladu. Kyjiv 1975

Sučasna ukrajins´ka literaturna mova. Stylistyka. Kyjiv 1973

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia 2003

Slovnyk ukrajinskoji movy v. 11 dílů. Kyjiv 1970-1980

překladové  a výkladové  ekonomické slovníky

Ševčuk, S – Loboda, T.: Ukrajinska mova na ščodeň, na ščomyť. Kyjiv 2004

Ukrajinsko – český slovník ve dvou dílech. Praha 1994

 

 

 

Název studijního předmětu:  Tlumočení odborného textu 2

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 0+1, kredity 3

Formy výuky studijního předmětu: cvičení

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Garant předmětu: Kholod

Anotace:

Cvičení je zaměřeno na vytváření předkomunikativních dovedností tlumočníka. Základem je řízený nácvik v posluchárně doplněný  řízenou samostatnou domácí přípravou orientovanou na zdokonalování paměťových schopností a osvojování nového lexika a gramatiky odborného stylu. V počáteční fázi je výchozím jazykem  ukrajinština jako cizí jazyk. Základy tlumočnické kompetence jsou kladeny v rámci zvolené odborné  tématiky (politika, ekonomika) s použitím gradovaného systému cvičení. Ta jsou analytická (osvojování funkčních a slovníkových ekvivalentů), syntetická (jev ve větě, popř. mikrokontextu) a paměťová (pohotovost vybavování a upevňování vyjadřovacích schopností studenta). Z tlumočnických postupů se věnuje vedle transformace pozornost modulacím. Od  ukrajinštiny jako výchozího jazyka se přechází k češtině a postupně je zařazováno oboustranné tlumočení v gradaci od jednoduchých malých žánrů (krátká zpráva, aktuální sdělení) po žánry obsahově i jazykově obtížnější (hodnotící zpráva apod.). Využívá se opory na poznatkově-dovednostní bázi z překladatelských cvičení.

 

Studijní literatura:

Anderš,J.: Česko-ukrajinské dialogy. Jazyková etiketa. Vzory dokumentů. Brno 1998

Аnderš, J., Danylenko, L.: Praktický česko-ukrajinský slovník. Ekonomika

Anderš, J. – Danylenko, L.: Praktický slovník česko-ukrajinský. Ekonomika. Finance. Obchod.. Olomouc 2000

Anderš, J. – Danylenko, L.: Ukrajinsko-český slovník. Olomouc 2004

 

Bybyk, S., Mychno, I. a kolektiv. Universal’nyj dovidnyk – praktikum z dilovych paperiv. Kyjiv 1999

 

Csiriková, M.,Vysloužilová,E.: Propeudická tlumočnická cvičení. Olomouc 1997

Česko-ukrajinský slovník Kyjiv 1987

Česko – ruský slovník aktuálních pojmů z obl. ekonomické, finanční, politické a právní. Linde Praha, 1997

Česko – ruský, Rusko – český odborný slovník z oblasti ekonomické, politické a právní. Linde Praha 1999

 

Finance. Obchod. Olomouc 2000

Hluščyk, S. – Dyjak, O. – Ševčuk, S.: Sučasni dilovi papery. Kyjiv 2001

Huc, M. – Olijnyk, I. – Juščuk, I.: Ukrajinska movav u profesijnomu spilkuvanni. Kyjiv 2004

Ivanova, I.: Ukrajinske dilove movlennja. Kharkiv 2007

Koptilov, V.: Teorija i praktyka perekladu.Kyjiv. Univers, 2003

Mykhajluk, V.: Ukrajinska mova profesijnoho spilkuvannja. Kyjiv 2005

 

 

Palamar, L. – Kacavec, H.: Mova dilovych paperiv. Kyjiv 2000

Rusko – česky ekonomičeskij slovar’, SNTL - nakl. technické literatury, Praha 1977

Rosijs’ko – ukrajiňs‘ky slovnyk naukovoji terminolohiji. Kyjiv 1998.

Slovník bankovních a finančních služeb, díl I – IV, VICTORIA PUBLISHING

Slovnyk inšomovnych sliv. Slovnyky Ukrajiny. Kyjiv 1999

Ukrajins’ko – anhlijs‘kyj, anhlo – ukrajins‘kyj slovnyk, ekonomika, finansy, banky, investyciji, kredity. Kyjiv. Škola, 2003.

Ukrajinsko-český slovník.  Praha 1994.

Ukrajinský obchodní dopis. 1. vydání. 1997

překladové  a výkladové  ekonomické slovníky

Ševčuk, S – Loboda, T.: Ukrajinska mova na ščodeň, na ščomyť. Kyjiv 2004

Vysloužilová,E. a kol.: Cvičebnice překladatelství a tlumočnictví pro ruštináře. Olomouc 1994

Žváček, D.: Úvod do teorie překladu (pro rusisty). Olomouc 1998

 

 

 

Název studijního předmětu:  Tlumočení odborného textu 3

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 0+1, kredity 3

Formy výuky studijního předmětu: cvičení

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, zkouška

Garant předmětu: Kholod, Opletalova

Anotace:

Uvedení studenta do praktické problematiky tlumočení (na základě porovnání činnosti překladatele a tlumočníka). Orientace na základy konsekutivního tlumočení (zejména v ukrajinsko-českém plánu). Nácvik základních tlumočnických operací pomocí zvolené tematiky a systému cvičení: hledání funkčních dominant v textu, správné strukturování sdělení, odlišování podstatného od nepodstatného, pochopení smyslu promluvy jako celku, následně pak reprodukce). V Tlumočení OT I se klade důraz na činnost receptivní, v Tlumočení OT II, III přistupuje činnost reproduktivní a produktivní (a to jak u tlumočení konsekutivního, tak i simultánního). Témata: státní zřízení, státní návštěvy, smlouvy, jednání, OSN, EU, mezinárodní jednání, mezinárodní bezpečnostní problematika a ekonomika.

 

Studijní literatura:

Аnderš, J., Danylenko, L.: Ukrajinsko-český slovník. Ekonomika. Finance. Obchod. Olomouc 2004

Аnderš, J., Danylenko, L.: Praktický česko-ukrajinský slovník. Ekonomika. Finance. Obchod. Olomouc 2000

Česko – ruský, Rusko – český odborný slovník z oblasti ekonomické, politické a právní. Linde Praha 1999

Česko – ruský slovník aktuálních pojmů z obl. ekonomické, finanční, politické a právní. Linde Praha, 1997

Česko – ukrajinský slovník ve dvou dílech. Kyjiv 1987

Koptilov, V.: Teorija i praktyka perekladu. Kyjiv 2003

Ukrajinsko – český slovník ve dvou dílech. Praha 1994

Vysloužilová,E. a kol.: Cvičebnice překladatelství a tlumočnictví pro ruštináře. Olomouc 1994

Praktická konverzace česko – ukrajinská.Bratislava 1997

Slovník bankovních a finančních služeb, díl I – IV, VICTORIA PUBLISHING

Sučasna ukrajins´ka literaturna mova. Stylistyka. Kyjiv 1973

Rosijs´ko-ukrajins´kyj slovnyk naukovoji terminolohiji. Kyjiv 1998

Russko-českyj ekonomičeskyj slovar´ Praha 1977

Ukrajins´ko-anhlijs´kyj, Anhlo-ukrajins´kyj slovnyk, ekonomika, finansy, banky, investyciji, kredyty. Kyjiv 2003

Ukrajinský obchodní dopis. 1. vydání. 1997

překladové  a výkladové  ekonomické slovníky

M. Csiriková, E. Vysloužilová: Propedeutická tlumočnická cvičení I. Olomouc 1997

Žváček, D.: Úvod do teorie překladu (pro rusisty). Olomouc 1998

 

Název studijního předmětu: Angličtina 5                                    

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 0+2, kredity 4

Formy výuky studijního předmětu: cvičení

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, zkouška

Garant předmětu: Vobořil

Anotace předmětu:

Kurz uzavírá povinnou část výuky západního cizího jazyka v rámci studia ukrajinštiny se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast. Kromě kontinuálního rozšiřování všeobecné slovní zásoby si studenti fixují a rozvíjejí již získané návyky ústního a písemného vyjadřování v oblasti obchodní angličtiny (struktura dopisu, základní obraty). Pozornost je věnována odborné terminologii, pracuje se s texty z oblasti obchodu a turistického ruchu. Studenti získávají i další informace z oblasti reálií, etikety atd.

Business English: Unit 1 - Visiting a company, Unit 2 - Sales report, Unit 3 - Telephone messages, Unit 4 - Business trips, Unit 5 - Business meetings.

 

Studijní literatura:

Babáková, J.: Anglická obchodní korespondence. Fraus, Plzeň 1999

El-Hmoudová, D.: English for Tourism. Odborná angličtina pro cestovní ruch. Fraus, Plzeň 2002

Littlejohn A: Company to company: a new approach to business correspondence in English.2nd ed., Cambridge University Press 1994.

English for secretaries. 7th ed. Oxford University Press 1996.

Harding K., Henderson P.High season : English for the hotel and tourist industry. Oxford University Press 1994.

 

 

Název studijního předmětu:  Obchodní korespondence 2

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 0+2, kredity 3

Formy výuky studijního předmětu: cvičení

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, zkouška

Garant předmětu: Opletalova

Anotace:

Navazující kurz v rámci studia Ukrajinština pro hospodářsko-právní a turistickou oblast pokračuje nácvikem práce s dokumenty administrativního stylu (obchodní dopis – objednávka, reklamace všech typů, urgence, korespondence spojená s kontraktačním řízením: vyjednávání podmínek). Pozornost se dále soustředí na další z útvarů na pomezí administrativního a odborného stylu – smlouvu, především kupní (mezinárodní kontrakt) a cestovní. Student je obeznámen se základními jazykovými, stylistickými a formálními náležitostmi uvedených dokumentů, osvojuje si základní terminologii příslušné věcné oblasti, rozvíjeny jsou především dovednosti překladu smluv z cizího do mateřského jazyka. 

 

Studijní literatura:

Anderš, J. – Danylenko, L.: Praktický slovník česko-ukrajinský. Ekonomika. Finance. Obchod.. Olomouc 2000

Anderš, J. – Danylenko, L.: Ukrajinsko-český slovník. Olomouc 2004

Ivanova, I.: Ukrajinske dilove movlennja. Kharkiv 2007

Hluščyk, S.– Dyjak, O.– Ševčuk, S.: Sučasni dilovi papery. Kyjiv 2001

Huc, M. – Olijnyk, I. – Juščuk, I.: Ukrajinska movav u profesijnomu spilkuvanni. Kyjiv 2004

Mykhajluk, V.: Ukrajinska mova profesijnoho spilkuvannja. Kyjiv 2005

Palamar, L. – Kacavec, H.: Mova dilovych paperiv. Kyjiv 2000

Ševčuk, S – Loboda, T.: Ukrajinska mova na ščodeň, na ščomyť. Kyjiv 2004

 

Název studijního předmětu: Textologie a ediční technika

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 1+2, kredity 3

Formy výuky studijního předmětu: cvičení

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Garant předmětu: Fiala

Anotace předmětu:

Přednáška je věnována základním otázkám ediční práce, seminář je zaměřen na zvládnutí běžného textového editoru (MS-Word) a základů počítačové typografie (Aldus PageMaker).

Studijní literatura:

Červenka, M.: Textologie a sémiotika. In: Obléhání zevnitř. Praha 1966

Červenka, M. – Štorek, B.: Slezské písně jako problém textologický a ediční. In: Literárněvědný sborník Památníku PetraBezruče 1. 1966

Ficek, V.: Slezské písně Petra Bezruče. Historický vývoj textu. Ostrava 1967

Havel, B.. – Štorek, R.: Editor a text. Praha 1971

Králík, O.: Text Slezských písní. Ostrava 1963

Kočička, P. – Blažek, F.: Praktická typografie. Brno 2000

Pistorius,  Vl.:  Jak se dělá kniha. Praha 2003

Vašák, P. a kol.: Textologie – teorie a ediční praxe. Praha  1999

Vostrovský, V.: Základy počítačové typografie. Praha 2001

 

Název studijního předmětu:  Analýza odborného textu

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 0+1, kredity 3

Formy výuky studijního předmětu: seminář

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Garant předmětu: Kholod, Merzova

Anotace:

Prakticky zaměřená jazykovědná disciplína navazující na teorii přednesenou v kurzu Základy gramatiky I a II. Pozornost je zaměřena na vybrané lexikální a gramatické jevy příznačné pro ukrajinský odborný styl a na jejich české ekvivalenty.

Základní témata: slovní zásoba charakteristická jednak pro odborný styl vůbec, jednak pro konkrétní vědní obory; vazby s přechodníky a příčestími z hlediska morfologického i syntaktického; zájmenná slova; stavba vět jednoduchých i souvětí; nepravé vedlejší věty; vsuvky typické pro odborný styl; interpoziční slovosled.

Pracuje se s aktuálním jazykovým materiálem, na němž se vybrané jevy sledují. Současně se provádí komplexní morfologo-syntaktická analýza textů a jejich převod do češtiny.

 

Studijní literatura:

Čmejrková, S. – Daneš, F. – Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Praha 1999

Kufnerová, Z. a kol.: Překládání a čeština Ústí nad Labem 2003

 

 Morfologie, slovotvorba:

Безпояско, О., Городенська, К. та ін.:Граматика української мови: Морфологія. Київ 1993

Безпояско, О., Городенська, К. та ін.: Морфеміка української мови. Київ 1987

 

 

Горпинич, В.: Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір.Морфонологія.Київ 1999

Грищенко, А., Мацько, Л. та ін.: Сучасна українська літературна мова. Київ 2002

Доленко, М.., Дацюк, І. та ін.: Сучасна українська мова. Збірник вправ. Київ 1989

Клименко, Н. :Основи морфеміки сучасної української мови. Київ 1998

Плющ, М., Леута, О. та ін.: Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ. Київ 2003

Плющ, М.та ін.: Сучасна українська літературна мова. Київ 1994

Сучасна українська мова. За ред. О.Пономарева. Київ 2001

Шкуратяна, Н., Шевчук, С.: Сучасна українська літературна мова. Київ 2000

Українська мова. Енциклопедія. Київ, Видавництво ”Українська енциклопедія” ім.. М. Бажана, 2000.

Antonenko-Davydovyč, B.: Jak my hovorymo. Kyjiv 1991

Hrynčyšyn, D., Kapeljušnyj, A. ta in.: Slovnyk-dovidnyk z kul´tury ukrajins´koji movy. Kyjiv 2004

Koval´, A.: Praktyčna stylistyka syčasnoji ukrajins´koji movy. Kyjiv 1987

Kravec´, L.: Stylistyka ukrajins´koji movy. Praktykum. Kyjiv 2004

Mac´ko, L., Sydorenko, O.M.: Stylistyka ukrajins´koji movy.Kyjiv 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ponomariv, O.: Stylistyka syčasnoji ukrajins´koji movy. Ternopil´ 2000

Ponomariv, O.: Kul´tura slova. Movnostylistyčni porady. Kyjiv 2002

Vychovanec, I. – Horodenska, K.: Teoretyčna morfolohija ukrajinskoji movy (za red. I. Vychovancja). Kyjiv 2004

Serbens´ka, O.: Kul´tura usnoho movlennja. Kyjiv 2004

Ševčuk, S., Loboda, T.: Ukrajins´ka mova na ščoden´, na ščomyt´. Kyjiv 2004

 
Syntax:

Anderš, J.: Typolohija dijeslivnych rečeň u českij movi v zistavlennni z ukrajinskoju. Kyjiv 1987

Daneš, F., Hlavsa, Z. a kol.: Větné vzorce v češtině. Praha 1981; 1986

Hramatyka českoji movy. Kyjiv 1992

Kononenko, P., Kadomceva, L., Macko, L.: Ukrajinska mova. Posibnyk dlja vstupnykiv do vuziv. Kyjiv 1991

Leška, O, Savický, N., Šišková, R.: Mluvnice současné ukrajinštiny. Praha 2001

Mrazek, R.: Sravnitelnyj sintaksis slavjanskich literaturnych jazykov. Ischodnyje struktury  prostogo predloženija. Brno 1990

Vychovanec, I., Horodenská, K., Hryščenko, A.: Hramatyka ukrajinskoji movy. Kyjiv 1982

Vychovanec, I.: Hramatyka ukrajinskoji movy. Syntaksys. Kyjiv 1993

Studie ze slovanské syntaxe. Praha 1971

Straková, V.: Syntaktické konstrukce s verbem finitem a jejich vnitřní dynamika. Praha 1970

Українська мова. Енциклопедія. Київ, Видавництво ”Українська енциклопедія” ім.. М. Бажана, 2000.

 


Encyklopedie, slovníky:

Akademický slovník cizích slov. 1995 kol.
Kovalova, K.: Velykyj tlumačnyj slovnyk ukrajinskoji movy. Kharkiv 2005

Horodenska, K: Hramatyčnyj slovnyk ukrajinskoji movy: spolučnyky. Kyjiv 2006

Pala, K. – Všianský, J.: Slovník českých synonym. Praha 2000

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 2003 kol

Velykyj tlumačnyj slovnyk sučasnoji ukrajinskoji movy (za red. S.  Kruť). Kyjiv 2003

Ukrajinsko-český slovník A-O. 1994 kol.

Ukrajinsko-český slovník P-Я. 1996 kol

Орфоепічний словник української мови 1. 2001 кол.

Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. 2004 Šaur, V

Словник антонімів української мови. 1999 Полюга, Л.

Словник синонімів української мови А-Н. 2001 кол

Словник синонімів української мови О-Я. 2001 кол

Словник фразеологізмів української мови. 2003 кол.Název studijního předmětu: Stylistika

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 1+1, kredity 3

Formy výuky studijního předmětu: přednáška, seminář

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, kolokvium

Garant předmětu: Stěpanová

Anotace:

Disciplína je zaměřena na komplexní vnímání jazykových prostředků (lexikon, gramatika, stavba textu, mimojazykové vyjadřování) v rámci specifických stylistických podmínek. Cílem je zapojit lingvistické znalosti studentů do kontextu stylistického hodnocení jazyka. Zdůrazňuje se pohled na stylistické shody a rozdíly mezi češtinou a ukrajinštinou v obecné rovině jejich struktur i v hlavních subsystémech a stylech. Z funkčních stylů se analyzuje styl odborný, administrativní, publicistický i hovorový, přičemž se klade zvýšený důraz na oblast odborného a administrativního vyjadřování v ukrajinštině i v češtině. Provádí se důsledné praktické srovnání textů.

Témata: Postavení stylistiky v české a ukrajinské jazykovědě. Stylistická norma a chyba v současné ukrajinštině. Různá pojetí a systém funkčních stylů. Porovnání stylistického systému ukrajinského a českého jazyka. Stylistický význam. Analýza funkčních stylů.

 

Studijní literatura:

Antonenko-Davydovyč, B.: Jak my hovorymo. Kyjiv 1991

Hrynčyšyn, D., Kapeljušnyj, A. ta in.: Slovnyk-dovidnyk z kul´tury ukrajins´koji movy. Kyjiv 2004

Koval´, A.: Praktyčna stylistyka syčasnoji ukrajins´koji movy. Kyjiv 1987

Kravec´, L.: Stylistyka ukrajins´koji movy. Praktykum. Kyjiv 2004

Mac´ko, L., Sydorenko, O.M.: Stylistyka ukrajins´koji movy.Kyjiv 2003

Ponomariv, O.: Stylistyka syčasnoji ukrajins´koji movy. Ternopil´ 2000

Ponomariv, O.: Kul´tura slova. Movnostylistyčni porady. Kyjiv 2002

Serbens´ka, O: Kul´tura usnoho movlennja. Kyjiv 2004

Ševčuk, S., Loboda, T.: Ukrajins´ka mova na ščoden´, na ščomyt´. Kyjiv 2004

 

Název studijního předmětu:  Diplomový seminář 1

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 0+1+0, kredity 5

Forma výuky studijního předmětu: seminář

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Garant předmětu: vedoucí diplomových prací

 

Anotace:

Hlavním cílem předmětu je metodologické vedení studenta při psaní diplomové práce.

Především stanovení cílů, struktury práce, studijní literatury.V seminářích se diskutují aktuální problémy spojené s první částí práce. Rozprava o připravených částech diplomových prací. Poskytnutí pomoci studentům při úpravě a odevzdání diplomové práci k obhajobě.

 

 

Název studijního předmětu:  Diplomový seminář 2

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 0+1+0, kredity 5

Forma výuky studijního předmětu: seminář

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Garant předmětu: vedoucí diplomových prací

 

Anotace:

Hlavním cílem předmětu je pokročilejší metodologické vedení studenta při psaní diplomové práce. Hlavní problematikou je samotná teoretická část práce, její zpracování, opravy a případný přechod k praktické části. Důležitou součástí je správné dělení do kapitol a celkové myšlenkové postupy při psaní práce.

 

 

 

Název studijního předmětu:  Diplomový seminář 3

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 0+1+0, kredity 5

Forma výuky studijního předmětu: seminář

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Garant předmětu: vedoucí diplomových prací

 

Anotace:

Závěrečné konzultace se věnují myšlenkovým závěrům, vyvozeným výsledkům a taktéž formální stránce práce. Pokud jde o práci lingvistickou, pozornost je zaměřena na excerpci materiálu a jeho jeho další zpracování. Jd-li o práci literární, patřičná pozornost je věnována vedeckému přínosu a novým objevům, které má práce sdělit.

 

 

 

B. Volitelné předměty – filologická část: Kreditní limit 13 kreditů

 

Název studijního předmětu: Polština 1

Typ studijního předmětu: volitelný (B)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 0+2, kredity 2

Formy výuky studijního předmětu: cvičení

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Garant předmětu: Hanczakowski

Anotace předmětu:

Cílem semináře je získání základů polštiny jako dalšího slovanského jazyka. Texty, dialogy a praktická cvičení jsou zaměřeny na aktivní poznání gramatické stavby a slovní zásoby dnešní spisovné polštiny. Určitý čas v semináři bude věnován i nácviku překladu polských dokumentů. Překladatelské dovednosti by studentům v budoucnosti mohly napomoci lépe se uplatnit na pracovním trhu. Důraz bude kladen na jazykové shody a rozdíly mezi polštinou, češtinou a ukrajinštinou.

 

Studijní literatura:

Pössingerová, K. - Seretny, A.: Czy Czechów jest trzech. Učebnice polštiny pro Čechy. Kraków 1992.

Tarajło-Lipowska, Z.: Mówię po polsku. Učebnice polštiny pro Čechy. Warszawa 1994.

Bešta, T.: Základy polské mluvnice. Praha 1994.

Wróbel, H.: Gramatyka języka polskiego. Kraków, Universitas 2001.

Lotko, E.: Synchronní konfrontace polštiny a češtiny. Olomouc 1998.

Lotko, E.: Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc 1999.

Miodunka, W.: Uczymy się polskiego (28 dílný audiovizuální kurz ) 1996.

Kita, M.: Wybieram gramatykę. Tom 1-2. Katowice 1998.

Lipińska, E.: Nie ma róży bez kolców. Kraków, PWN 1999.

 

 

Název studijního předmětu: Polština 2

Typ studijního předmětu: volitelný (B)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 0+2, kredity 2

Formy výuky studijního předmětu: přednáška, seminář

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, kolokvium

Garant předmětu: Hanczakowski

Anotace předmětu:

Cílem semináře je získání základů polštiny jako dalšího slovanského jazyka. Texty, dialogy a praktická cvičení jsou zaměřeny na aktivní poznání gramatické stavby a slovní zásoby dnešní spisovné polštiny. Určitý čas v semináři bude věnován i nácviku překladu polských dokumentů. Překladatelské dovednosti by studentům v budoucnosti mohly napomoci lépe se uplatnit na pracovním trhu. Důraz bude kladen na jazykové shody a rozdíly mezi polštinou, češtinou a ukrajinštinou.

 

Studijní literatura:

Pössingerová, K. - Seretny, A.: Czy Czechów jest trzech. Učebnice polštiny pro Čechy. Kraków 1992.

Tarajło-Lipowska, Z.: Mówię po polsku. Učebnice polštiny pro Čechy. Warszawa 1994.

Bešta, T.: Základy polské mluvnice. Praha 1994.

Wróbel, H.: Gramatyka języka polskiego. Kraków, Universitas 2001.

Lotko, E.: Synchronní konfrontace polštiny a češtiny. Olomouc 1998.

Lotko, E.: Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc 1999.

Miodunka, W.: Uczymy się polskiego (28 dílný audiovizuální kurz ) 1996.

Kita, M.: Wybieram gramatykę. Tom 1-2. Katowice 1998.

 

 

Název studijního předmětu: Ruština pro začátečníky 1

Typ studijního předmětu: volitelný (B)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 0+2, kredity 2

Formy výuky studijního předmětu: cvičení

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Garant předmětu: Machalová

Anotace předmětu:

Formování jazykové a komunikační kompetence posluchačů v oblasti základních dovedností (čtení, psaní, komunikace, porozumění s poslechem) s důrazem na základy ruské gramatiky. Kurs je zaměřen spíše prakticky. Jeho posláním je poskytnout studentům zejména pasivní znalost ruského jazyka. Probírají se základy ruské gramatiky, základní slovní zásoba a její rozšiřování, nácvik komunikačních situací, poslechová cvičení.

 

Studijní literatura:

Jelínek, S. a kol.: Raduga 1 - ruština pro střední a jazykové školy. Nakladatelství Fraus, Plzeň 1996.

Jelínek, S. a kol.: Raduga 1 - pracovní sešit. Nakladatelství Fraus, Plzeň 1996.

Jelínek, S. a kol.: Raduga 1 - ruština pro střední a jazykové školy. Nakladatelství Fraus, Plzeň 1996.

Jelínek, S. a kol.: Raduga 1 - pracovní sešit. Nakladatelství Fraus, Plzeň 1996.

Pařízková, Š.: Ruština pro začátečníky a samouky. P&P, Pardubice 2002.

Nekolová, V. a kol.: Ruština pro nejen pro samouky. Leda, Praha 2002.

 

Název studijního předmětu: Ruština pro začátečníky 2

Typ studijního předmětu: volitelný (B)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 0+2, kredity 2

Formy výuky studijního předmětu: cvičení

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Garant předmětu: Machalová

Anotace předmětu:

Formování jazykové a komunikační kompetence studentů v oblasti základních dovedností (čtení, psaní, komunikace, porozumění s poslechem) s důrazem na základy ruské gramatiky. Kurs je zaměřen spíše prakticky. Jeho posláním je poskytnout studentům zejména pasivní znalost ruského jazyka. Probírají se základy ruské gramatiky, základní slovní zásoba a její rozšiřování, nácvik komunikačních situací, poslechová cvičení. V rámci výuky je využíván

Rozšiřování slovní zásoby, gramatická cvičení, nácvik složitějších komunikačních situací, poslechová cvičení.

Studijní literatura:

Jelínek, S. a kol.: Raduga 2 - ruština pro střední a jazykové školy. Nakladatelství Fraus, Plzeň 1997.

Jelínek, S. a kol.: Raduga 2 - pracovní sešit. Nakladatelství Fraus, Plzeň 1997.

Pařízková, Š.: Ruština pro začátečníky a samouky. P&P, Pardubice 2002.

Nekolová, V. a kol.: Ruština pro nejen pro samouky. Leda, Praha 2002.

Fozikoš, A., Reiterová, T.:  Reálie rusky mluvících zemí : osnovnyje fakty iz istorii i dejstvitel'nosti Rosii i Belarusi.  Fraus, Plzeň 1998.

Stěpanova, L., Vychodilová, Z.: Zeměpisné a politické reálie současného Ruska. Olomouc 2000

Stěpanova, L.,  Vychodilová, Z.: Reálie ruské pravoslavné církve. Olomouc 1998

 

 

Název studijního předmětu: Ukrajinský film

Typ studijního předmětu: volitelný (B)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 1+2, kredity 3

Formy výuky studijního předmětu: přednáška, seminář

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, kolokvium

Garant předmětu: Merzová, Opletalová

Anotace předmětu:

Cílem semináře je seznámení studentů se základními díly ukrajinské kinematografie a spolu s tím i s dějinami a reáliemi Ukrajiny. Jde o filmy 60.-90. let dvacátého století a také ze století 21. Shlédnutí některých filmů, jejichž scénář vznikl na základě literárních děl, bude přínosným i pro přiblížení tvorby ukrajinských spisovatelů. Tento kurs je také zaměřen na prohloubení poznatků z oblasti literárně teoretické v konfrontaci s oblastí filmovou, ať na Ukrajině samotné, nebo v Čechách. V neposlední řadě slouží seminář ke zdokonalení jazykových znalostí posluchačů.

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

·        promítaní filmu s účastí proslulého ukrajinského herce a režiséra Ivana Mykolajčuka

Od studentů se očekává pravidelná  návštěva tohoto kursu a příprava na  hodinu.V seminářích budou studenti v malých skupinách řešit problémy různých názorů, které po přehledů filmů budou vyvolané, a výsledky jejích práce budou také hodnoceny.Konečně každý bude muset připravit závěrečný referát na vyvolené téma související s konkrétní problematikou shlédnutých filmů.     

 Studijní literatura

Bernard, Jan: Národní kinematografie Sovětského svazu. Praha 1989

Dovženko, O. : Začarovaná Desna. Bratislava 1984

Franko, I.: Horský orel – Zachar Berkut. Praha 1931

Hosejko, L.: Istorija ukrajinskoho kinematohrafa 1896-1995. Kyjiv 2001.

Kocjubynskyj, M.: Stíny zapomenutých předků. Praha 1954.

.

 

 

Název studijního předmětu: Moderní ukrajinská literatura 1

Typ studijního předmětu: volitelný (B)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 1+0+0, kredity 3

Formy výuky studijního předmětu: přednáška

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Garant předmětu: Pechal

 

Anotace:

Seznamuje studenty s nejvýznamnějšími autory dnešní Ukrajiny. Navazuje na přednášku o ukrajinské literatuře XX. stol. V této době vidíme složitost v úloze a postavení umění, což vytvoři vnitřní duchovní proměny a umělecké cesty v dějihacn ruské literatury 20.století. Doba chaosu a mravní inverze však byla současně dobou uvolnění tvůrčí energie. Potvrzení tomu vidíme ve tvorbě V.Stusa, V.Symonenka, S.Čerkašenka, O.Hončara, P.Zahrebelného, J.Klena aj. Vyučování probíhá následijícími směry:

poslouchání přednášek  literatury 20. st. v ukrajinštině,

rozbor ukrajinských textů J. Andruchovyče, V. Neboraka, O. Irvance, O. Zabužko, A. Kokotjuchy, J. Pokalčuka, V. Ševčuka, J. Ščerbaka aj.

 

 

Studijní literatura:

 

Antolohija ukrajinskoji dramaturhiji. Folio 2008

Bernads´ka, N., Zadorožna, S. Ukrajins´ka literatura. Kyjiv 1995

Bernads´ka, N., Zadorožna, S. Ukrajins´ka literatura.  (zapytannja i vidpovidi). Kyjiv 1996

Bilec´kyj, O.: Ukrajins´ka literatura sered inšych literatur svitu (u 5 t.). Kyjiv 1965

 

Encyklopedija ukrajinoznavstva dlja školjariv i studentiv. Donec´k 1999

Najenko,M. Chudoynja literatura Ukrajiny. Vid mzfiv do modernoji kultury. Prosvita 2008

 

Ridne slovo (chrestomatija).Kn. 2. Kyjiv 1999

Tvory pys´mennykiv 20. stolittja

 

 

Název studijního předmětu: Angličtina 6

Typ studijního předmětu: volitelný (B)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 0+2, kredity 3

Formy výuky studijního předmětu: cvičení

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Garant předmětu: Vobořil

Anotace předmětu:

Volitelný kurz,jehož cílem je shrnout a zdokonalit získané vědomosti a dovednosti z předchozích pěti semestrů výuky. Jedná se o vybrané kapitoly z anglické gramatiky, dále se podle aktuální potřeby zařazují konverzační témata s opakováním okruhů slovní zásoby. Procvičují se receptivní a produktivní řečové dovednosti čtení, poslechu, psaní a mluvení, nacvičována je i schopnost překladu, především do mateřského jazyka. Studenti jsou upozorňováni na základní systémové rozdíly mezi rodným jazykem a angličtinou.  Pracuje se s texty k poslechu a čtení, kdy jsou studenti systémem cvičení vedeni k porozumění textu, hledání základních informačních dominant, schopnosti přeformulovat sdělení jinými výrazovými prostředky.

 

Studijní literatura:

Babáková, J.: Anglická obchodní korespondence. Fraus, Plzeň 1999

Betáková, L., Cihelková, J., Hofrajtr, I., Neubauerová J., Píšová, E., Kozlová, J.: Focus on Text. Soubor čtecích a poslechových textů s klíčem pro státní část maturitní zkoušky. Fraus, Plzeň 2003

El-Hmoudová, D.: English for Tourism. Odborná angličtina pro cestovní ruch. Fraus, Plzeň 2002

Littlejohn A: Company to company: a new approach to business correspondence in English.2nd ed., Cambridge University Press 1994.

English for secretaries. 7th ed. Oxford University Press 1996.

Harding K., Henderson P.High season : English for the hotel and tourist industry. Oxford University Press 1994..

 

 

 

Název studijního předmětu:  Lexikologie

Typ studijního předmětu: volitelný (B)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 1+1, kredity 3

Formy výuky studijního předmětu: přednáška, seminář

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, zkouška

Garant předmětu: Kholod

Anotace:

Systematický výklad okruhů: komplexní popis slova jako základní jednotky lexikální roviny jazyka; podstata lexikálního významu; lexikálně sémantické kategorie; diferenciace slovní zásoby; základy slovotvorby, frazeologie a lexikografie. Lexikografie. Základní slovníky ukrajinského jazyka. Polysémie. Metafora, metonymie. Homonymie. Synonymie. Antonymie. Sémantické pole. Lexikální význam. Nové jevy v ukrajinské slovní zásobě.

Sémasiologická charakteristika současného ukrajinského frazeologického systému: pojem frazeologické jednotky (frazému), význam frazému v porovnání s významem lexému. Hranice frazeologie, vztahy frazeologie s lexikologií, terminologií a paremiologií. Diachronie a synchronie ve frazeologii: prameny a vývoj ukrajinské frazeologie. Původní a převzaté frazémy, pojem frazeologických internacionalismů. Problémy překladu frazémů.

Studijní literatura:

Грищенко, А.: Сучасна українська літературна мова. Київ 2002

Жовтобрюх, М., Кулик, В.: Курс сучасної української літературної мови., часина 2. Київ 1972

Канцевець, Р. Ділова мова: сучасний вимір. Підручник. Київ 2008

Пазяк, О., Кисіль, Н.: Українська мова і культура мовлення.Київ 1995

Пазяк, О., Сербенська, О. та ін.: Українська мова. Практикум. Київ. 2000

Пономарів, О.: Cучасна українська мова. Київ 2001

Сучасна українська літературна мова. Лексика і  фразеологія. За ред. І.К. Білодіда. Київ 1973

Українська мова. Енциклопедія. Київ, Видавництво ”Українська енциклопедія” ім.. М.П. Бажана, 2000.

Шевчук,  С., Лобода, Т. Сучасна українська літературна мова. Київ 2008

Шкуратяна, Н., Шевчук, С.: Сучасна українська літературна мова. Київ 2000

 

Název studijního předmětu: Základy slavistiky 1

Typ studijního předmětu: volitelný (B)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 1+1, kredity 3

Formy výuky studijního předmětu: přednáška, seminář

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, kolokvium

Garant předmětu: Anderš

Anotace:

 

Srovnávací diachronní disciplína, která má  studentům poskytnout základní představu  o vývojových procesech ve slovanských jazycích se zřetelem k jejich shodám a rozdílům. Posluchačům se dostane  poučení o nejdůležitějších zákonech a zákonitostech ve vývoji jazyků, o dějinách slavistiky jako vědní disciplíny a jejích hlavních představitelích, o praslovanštině jako společném vývojovém základu všech slov. jazyků, o etnogenezi Slovanů atd. Speciální pozornost je věnována postavení ukrajinštiny v rámci slovanských spisovných jazyků. Teoretické poznatky jsou upevňovány rozborem vybraných textů, na nichž jsou demonstrovány společné kořeny a vývojová rozrůzněnost konkrétních slovanských jazyků a jež  slouží jako podklad pro diskusi o některých problémech konfrontační slavistiky.

 

Studijní literatura:

K. Horálek. Úvod do studia slovanských jazyků. Praha 1962

R. Večerka. Základy slovanské filologie a staroslověnštiny. Praha 1977

R. Večerka. Staroslověnština. Praha 1984

A. Lamprecht. Praslovanština. Brno 1987

H. Bauerová. Texty ke studiu staroslověnštiny se slovníčkem. Olomouc 1992

Белів, Л., Белів, О.: Старослов’янсько-український словник. Львів, Монастир Монахів Студитського Уставу, Видавничий вiддiл ”Свiчадо”, 2001.

Українська мова. Енциклопедія. Київ, Видавництво ”Українська енциклопедія” ім.. М.П. Бажана, 2000.

Біленька-Свистович, Л., Рибак, Н.: Церковно-слов’янська мова. Пiдручник зi словником Київ, Видавництво ”Криниця, 2000.

А.Е. Супрун. Ввeдeниe в славянскую филилогию. Минск 1989

A. Erhart. Indoevropské jazyky. Praha 1982

M. Štec. Úvod do staroslovienčiny a cirkevnej slovančiny. Prešov 1994

 

Název studijního předmětu: Práce s tiskem a TV 1

Typ studijního předmětu: volitelný (B)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 0+1, kredity 2

Formy výuky studijního předmětu:  seminář

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Garant předmětu: Anderš

Anotace:

Předmět seznamuje studenty s aktuálním společensko-politickým děním na Ukrajině a ve světě, s obraty a výrazy společenské komunikace.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Student je povinen na hodinách: charakterizovat noviny (orgán, redakce, rubriky, titulky), vyložit obsah doma připraveného článku, nadiktovat kolegům neznámá slova; vyslechnout si zprávy vysílané v ukrajinské televizi a odpovědět na otázky. Zápočet proběhne ústní formou.

 Základní literatura:

Noviny a časopisy vydávané na Ukrajině: Urjadovyj kurjer, Dzerkalo tyžnja, Slovo aj.

Internet (zprávy)


 

Název studijního předmětu: Jazyková etiketa

Typ studijního předmětu: volitelný (B)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 0+1, kredity 2

Formy výuky studijního předmětu:  seminář

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Garant předmětu: Kholod

Anotace:

Cílem semináře je seznámení studentů s ukrajinskou jazykovou etiketou. Pomocí  slov a typických výrazů se studenti učí tvořit dialogy, které odrážejí různé komunikativní situace spojené s chováním člověka ve společnosti. Přihlíží se také k shodám a rozdílům mezi ukrajinštinou a češtinou.

 Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

·        pozdrav, loučení

·        oslovení, seznamování

·        rozhovor, sdělení, úvaha

·        blahopřání, přání

·        dotaz, odpověď

·        pozvání, prosba

·        rada, návrh, hodnocení

·        nařízení, pokyn, příkaz

·        dovolení, zákaz

·        souhlas, námitka

·        chvála, vděčnost 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:Aktivní účast, vypracování zadaných témat a dialogů, zvládnutí zápočtových testů.

 Základní literatura :

Anderš, J.: Ukrajinsko-české dialogy. Jazyková etiketa. Olomouc 1996

Anderš, J.: Česko - ukrajinské dialogy. Jazyková etiketa. Vzory dokumentů. Brno 1998

Канцевець, Р. Ділова мова: сучасний вимір. Підручник. Київ 2008

 Doporučená literatura:

Anderš, J.: Ukrajinština vážně i vesele. Olomouc 1999

Koval, A.P.: Dilove spilkuvannja. Kyjiv 1992


 

 

Українсько – російська двомовність. лінгвосоціокультурні аспекти.Київ. Пульсари 2007

 

Шевчук,  С., Лобода, Т. Сучасна українська літературна мова. Київ 2008

 

 

 

Anotace předmětů ekonomické části studia

 

I. blok: Kreditní limit 20 kreditů

A. Základní předměty: 10 kreditů

 

Název studijního předmětu:  Úvod do práva 1, 2

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 2+0, kredity 2

Formy výuky studijního předmětu: přednáška

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, zkouška

Garant předmětu: Grossová

Anotace předmětu:

Umožnit studentům orientaci v právním řádu České republiky, tak aby při kontaktu s právní problematikou byl způsobilý začlenit pod příslušné odvětví práva a konkrétní právní předpis, který daný okruh řeší. Obecnými poznatky právní disciplíny, student získá předpoklad pro studium dalších právních oborů na fakultě. Předmět je koncipován se zaměřením na teorii práva obecně, na význam právní regulace ve společnosti, na získání základních znalostí o pojmech a institutech práva. Osvojení si této problematiky je předpokladem pro  další studium dalších vědních disciplin a práva obchodního, finančního,  práva v mezinárodním obchodě, občanského apod.

Struktura výkladu:

1.       Úloha státu a práva v tržní ekonomice

2.       Obecné zásady právní

3.       Ústava ČR

4.       Listina základních práv a svobod

5.       Prameny práva

6.       Právní normy

7.       Právní vztahy, právní úkony

8.       Subjekty právního vztahu

9.       Aplikace a interpretace právní normy

10.    Systém evropského práva

11.    Právní odpovědnost

12.    Občanské právo – obecná charakteristika

 

Požadavky na absolvování kurzu:

Úspěšné složení písemného testu v průběhu semestru k dosud probrané látce a zápočtového testu, jsou předpokladem získání zápočtu pro posluchače bakalářské formy studia. V letním semestru stejné podmínky avšak zakončeno zkouškou. Zkouška je zpravidla ústní.

Studijní literatura:

VAVERKA, V., ČAPEK, J., BOGUSZCZAK, J. Základy teorie práva. (Vybrané kapitoly). Praha: CODEX, 1994. ISBN 80-801185-9-3.

KNAPP, V. Velké právní systémy (Úvod do srovnávací právní vědy). 1. Vyd. Praha: C.H.Beck, 1996 ISBN 80-7179-089-3.

SPIRIT, M. a kolektiv. Právo – vybrané otázky. Praha: VŠE, 1991. isbn 80-7079-266-3.

SPIRIT, M. Úvod do studia práva. 3. vyd. Praha: VŠE, 1998. ISBN 80-7079-957-9.

KNAPP, V. Teorie práva. Plzeň: ZČU, 1994. ISBN 80-7082-140-X.

JIRÁSKOVÁ, V. Dokumenty k ústavním systémům. 1. vyd. Praha: UK, 1996. ISBN 80-7184-212-5.

ŠIŠKOVÁ, N. Evropská unijní ochrana lidských práv: (charta a další instrumenty ochrany lidských práv v EU). 1. vyd. Praha: Linde, 2001. ISBN 80-7201-278-9.

Weinberger, O. Filosofie, právo, morálka: problémy praktické filosofie. 1. vyd. Brno: MU, 1993. ISBN 80-210-0613-7.

Flegl, V. Mezinárodní ochrana spravedlnosti a lidskosti: dokumenty OSN. 1. vyd. Praha: Spektrum, 1990. ISBN 80-7107-013-0.

Hiedegger, M. O pravdě a bytí. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1993. ISBN 80-204-0416-3.

SCHELLE, K. Základy veřejného práva. 1. vyd. Brno: MU, 1993. ISBN 80-210-0580-7.

TICHÝ, L., RAINER, A., SVOBODA, P., ZEMÁNEK, J., KRÁL, R. Evropské právo. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 1999. ISBN 80-7179-113-X.

Právní předpisy:

Ústava ČR, Ústavní zákon č. l / 1993 Sb., Ústavní zákon č. 247/97 Sb.

Listina základních práv a svobod. (vydaná pod č. 2/1993 Sb.).

Zákon č.40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších změn.

 

 

 

Název studijního předmětu:  Mikroekonomie

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden2+1, kredity 3

Formy výuky studijního předmětu: přednáška, cvičení

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Garant předmětu: Blažek

Anotace předmětu:

Předmět mikroekonomie, metody. Nástroje používané v mikroekonomii. Analýza chování spotřebitele. Mezní užitek. Indiferenční křivky a jejich tvary, modifikace křivek. Poptávka v mikroekonomii, preference, substituce, komplementy, elasticita poptávky. Rozhodování spotřebitele. Analýza firmy. Marginální náklady, marginální příjmy.Zisk a jeho rozdělení. Produkční křivka. Dokonalá a nedokonalá konkurence. Nabídka. Rovnováha nabídky a poptávky. Tržní selhání. Veřejný sektor a veřejné statky. Trh kapitálu, nabídka a poptávka na trhu kapitálu. Trh práce, nabídka a poptávka práce. Mikroekonomická politika státu. 

 

Studijní literatura:

 

Holman, R. Ekonomie. C.H.Beck Praha 1999.

Jurečka, V. Úvod do ekonomie. Učební texty pro studenty neekonomických oborů. Ostrava 2004.

Macáková, L. Mikroekonomie. Slaný: Melandrium 2000.

Soukupová, J. a kol. Mikroekonomie. Praha: Management Press 1998. 

Strecková, Y., Malý,I. Veřejná ekonomie. Praha: Computer Press 1998.

Varian, H.R. Mikroekonomie. Moderní přístup. Praha: Victoria Publishing 1995.

 

Název studijního předmětu:  Makroekonomie

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 2+1, kredity 3

Formy výuky studijního předmětu: přednáška, cvičení

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, zkouška

Garant předmětu: Blažek

Anotace předmětu:

Předmět makroekonomie,  metody makroekonomie, základní ekonomické otázky a mechanismy, ekonomické subjekty a jejich interakce. Podstata tržního mechanismu. Stručný nástin ekonomických teorií. Makroekonomické agregáty. HDP, HNP, NEW. Důchodová a výdajová metoda měření. Ekonomický růst, ekonomická rovnováha. Hospodářské cykly. Dynamika vývoje agregátní nabídky a poptávky. Funkce investic v cyklech. Teorém pavučiny. Peníze a jejich funkce. Formy peněz, peněžní a kapitálový trh. Inflace, podstata a formy. Příčiny, důsledky,  Philipsova křivka. Nedostatky trhu, úloha státu v tržní ekonomice. Monopol, oligopol. Makroekonomická politika státu. Úloha centrální banky a bankovní soustavy. Hospodářská politika a měření její účinnosti. Magické n-úhelníky. Nástroje státu při regulaci tržního mechanismu. Monetární politika, nástroje monetární politiky. Lafferova křivka. Fiskální politika, daně. Daňový systém v ČR. Důchodová a sociální politika státu. Mezinárodní trh peněz. Mezinárodní obchod. Ekonomická spolupráce a integrace. Evropská unie a světová ekonomika.

 

Studijní literatura:

Fuchs, K. Základy makroekonomie. Brno: ESF MU 1996.

Heyne, P. Ekonomický styl myšlení. Praha: VŠE 1991.

Holman, R. Ekonomie. C.H.Beck Praha 1999.

Jurečka, V. Úvod do ekonomie. Učební texty pro studenty neekonomických oborů. Ostrava 2004.

Mankiw, N.G. Zásady ekonomie. Praha: Grada Publishing 1999.

Samuelson, P.A., Nordhaus,W.D. Ekonomie. Praha: Svoboda 1991.

 

Ekonomická část

 

II. blok: Kreditní limit 30 kreditů

Základní předměty: kreditní limit 18 kreditů

 

Název studijního předmětu:  Management 1, 2

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 1+1, kredity 2,3

Formy výuky studijního předmětu: přednáška, cvičení

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, zkouška

Garant předmětu: Novák

Anotace předmětu:

Zimní semestr

Úvod do managementu, jeho vývoj, definování základních pojmů. Funkce a procesy řízení - rozhodování, předvídání, plánování, organizování, implementace, řízení lidských zdrojů, kontrola, komunikování, informační procesy, organizace jako společenství lidí, profil manažera, perspektivy  řízení.

Cíl: Uvést a seznámit se základy problematiky řízení a vytvořit předpoklady pro její další rozvíjení. Získat studenty pro disciplíny související s řídící prací. Přesvědčit studenty o potřebě správného řízení jakožto předpokladu fungování jakékoliv struktury.

Letní semestr

Předmět navazuje na získané základy managementu a rozvíjí je. Předmět je směrován na zásadní vztahy lidského faktoru a organizace v jejich složitých souvislostech při naplňování cílů organizace a funkcí řízení.

Cíl: Rozvíjet znalosti základů managementu v prostředí organizace a umožnit hlubší i širší pochopení složitosti, struktur, vazeb a procesů v ní samotné i ve vztahu k jejímu okolí.

 

Obsah:

Zimní semestr

- systém, struktura, procesy

- základní pojmy
- historický vývoj managementu
- funkce managementu
- rozhodování

- předvídání

- plánování jako hlavní funkce řízení, proces i systém

- organizování
- implementace

- řízení lidských zdrojů
- kontrola
- komunikování
- informační procesy
- organizace jako společenství lidí

- profil manažera

- perspektivy řízení

Letní semestr

- organizace a organizační chování

- role lidského faktoru v organizaci

- poslání, cíle a organizační struktury

- procesy v organizaci

- vedení, motivace, komunikace, týmovost

- vybrané metody řízení organizace, rozhodování

- okolí organizace, trh, konkurence, globalizace

- vnější a vnitřní public relations

- budoucnost managementu

 

Studijní literatura:

Základní:

Zimní semestr

80-85839-09-1    Veber, J. a kol.: Management. Základy, prosperita, globalizace. 2000.

80-89085-05-9    Provazník, J:. Celostní management. 2003.

Letní semestr

80-85839-09-1    Veber, J. a kol.: Management. Základy, prosperita, globalizace. 2000.

80-85839-09-1    Bělohlávek,F.: Organizační chování. 1996.

 

Doporučená:

Zimní semestr

80-7169-422-3    Donelly,J.H. – Gibson,J.L. – Ivancevich,J.M.: Management. 1997.

80-247-0495-1    Robbins,S.P. – Coulter,M.: Management. 2004.

80-210-3265-1              Vágner, I.: Management z pohledu všeobecného a celostního. 2003.

Letní semestr

80-7203-258-5.1           Plamínek,J.: Synergický management. 2000.

80-86851-01-X    Jirásek, J.A.: Souboj mozků v řízení. 2004.

80-7261-021-X    Drucker,P.F.: Výzvy managementu pro 21. století. 1999.

80-247-1047-9.1           Plamínek,J. – Fišer,R.: Řízení podle kompetencí. 2001.

80-7204-362-5.1           Němeček,P. a kol.: Možné trendy rozvoje podniků. 2004.

80-7261-69-4.1                Benda,P.: Niterný leadership. 2002.

80-86119-20-3     Fotr,J. – Dědina,J. – Hrůzová, H.: Manažerské rozhodování. 2000.

80-7179-889-4     Dytrt Z. a kol.: Manažerské kompetence v Evropské unii. 2004.

 

Název studijního předmětu: Marketing 1, 2

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 1+1, kredity 2,3

Formy výuky studijního předmětu: přednáška, cvičení

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, zkouška

Garant předmětu: Baránek

Anotace předmětu:

Základní pojmy marketingu. Podstata a historický vývoj marketingu. Marketingové prostředí a jeho složky. Marketingový informační systém a marketingový výzkum. Segmentace, cílení a tvorba tržní pozice. Nástroje marketingu, tzv. marketingový mix. Produkt, cena, místo (distribuce), marketingová komunikace. Marketingové řízení, analýza, strategie a taktika. Organizace marketingu ve firmě.

Studijní literatura:

 

Kotler, Ph.: Marketing Management. 7. vydání, Prentice Hall, Engelwood Cliffs, New York 2001.

Majaro, S.: Základy marketingu. Grada Publishing, Praha 1996. ISBN 80-71069-297-2 307
McCarthy, J. E., Rerreault, W. D., J.: Základy marketingu. Victoria Publishing, Praha 1995. ISBN 80-85605-29-25, 511 s.
Zbořil, K.: Marketingový výzkum: metodologie a aplikace. VŠE Praha 1998. ISBN 80-7079-394-5, 171 s.
Svobodová H.: Základy marketingu I.. Vstup do problematiky. VŠB Ostrava 1996. ISBN 80-7078-289-7, 81 s.
Svobodová H., Lukozsová X., Ostrožná J., Steinová M.,: Základy marketingu II Marketingový mix. VŠB Ostrava 1998. 98 s.

 

 

Název studijního předmětu:  Ekonomika cestovního ruchu 1, 2

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 1+1, kredity 2,2

Formy výuky studijního předmětu: přednáška, seminář

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Garant předmětu: Geršlová

Anotace předmětu:

Stěžejní témata:

základy cestovního ruchu (postavení v ekonomice země, trendy jeho vývoje, snaha zvyšovat jeho atraktivitu)

metodika průvodcovské činnosti (osobnost průvodce, příprava průvodce na pobyt či cestu, pracovní agenda, základní povinnosti průvodce, společenský protokol, psychologické aspekty v činnosti průvodce cestovního ruchu)

technika služeb v cestovním ruchu (cestovní kanceláře, doprava, ubytování, stravování, lázeňské služby, pojištění, pasové a celní formality)

dějiny kultury v českých zemích

geografie České republiky a Evropy

 

Rozšiřující podtémata:

vznik a vývoj informačních center a informačních systémů v ČR

lázeňství

kongresová turistika

technické památky v cestovním ruchu

veletrhy a výstavy cestovního ruchu

Studijní literatura:

 

Čertík, M.: Cestovní ruch. Vývoj, organizace, řízení. Praha 2001, 352 s.

Hladká, J.: Technika cestovního ruchu. Praha 1992, 89 s.

Kaspar, C.: Základy cestovního ruchu. Banská Bystrica 1995, 142 s.

Kaspar, C.: Úvod do manažmentu cestovného ruchu. Banská Bystrica 1995, 104 s.

Knop, K. a kol.: Lázeňství. Ekonomika a management. Praha 1999, 232 s.

Malá, V.: Základy cestovního ruchu. Praha, VŠE 2002.

Orieška, J.: Metodika činnosti průvodce cestovního ruchu. Praha 1991, 173 s.

Petrů, Z. – Holubová, J.: Ekonomika cestovního ruchu. Praha 1994, 94 s.

Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 4 díly, Praha 2002 – 2004.

 

 

Název studijního předmětu:  Základy soukromého práva

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 2+0, kredity 2

Formy výuky studijního předmětu: přednáška

Způsob ukončování studijního předmětu: kolokvium

Garant předmětu: Lochmanová

Anotace předmětu:

Jedním z kritérií pro členění práva jako disciplíny je členění na právo soukromé a veřejné. Soukromé právo, charakterizované rovností stran a dispozitivností, zahrnuje zejména právo občanské a právo obchodní, dále pak právo rodinné a částečně i právo pracovní.

Je-li součástí programu „Ekonomika a management“ povinný předmět „obchodní právo“, je nezbytné, aby byli posluchači alespoň rámcově seznámeni se základními pojmy a instituty práva občanského, neboť vztah dvou základních předpisů, totiž občanského zákoníku a obchodního zákoníku je vztahem obecného a zvláštního předpisu, a to velmi těsným. Nejsou-li některé otázky pro oblast obchodu a podnikání upraveny speciálně v zákoníku obchodním, musí být řešeny podle předpisů práva občanského.

V prvním semestru výuky budou studenti seznámeni s předmětem úpravy občanského zákoníku, zásadami soukromého práva, základními pojmy (např. fyzická osoba, právnická osoba, zastoupení, právní úkon, promlčení, prekluze, aj.), jakož i s jednáním o uzavření smlouvy a právními prostředky zajištění závazků dle občanského a obchodního zákoníku.

Poté bude možné přistoupit k vymezení základních pojmů a institutů zákoníku obchodního – předmět úpravy, působnost, subjekty, podnikání, podnikatel, podnik, obchodní firma, obchodní rejstřík, podnikání zahraničních osob v ČR a nekalá soutěž (I. část obchodního zákoníku).

Výuka prvního semestru bude zakončena výkladem obecných ustanovení o obchodních společnostech (pojem, založení, vznik, vklad, základní kapitál, zrušení společností bez likvidace a s likvidací, přeměny společností).               

 

Studijní literatura

1. Jehlička, O. – Švestka, J. – Škárová, M. : Občanský zákoník. Komentář. 8. vydání. C. H. BECK, Praha 2003.

2. Štenglová, I. – Plíva, S. – Tomsa, M. a kol. : Obchodní zákoník. Komentář. 9. vydání. C. H. BECK, Praha 2004.

 

Název studijního předmětu: Obchodní právo

Typ studijního předmětu: povinný (A)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden2+0, kredity 2

Formy výuky studijního předmětu: přednáška

Způsob ukončování studijního předmětu: zkouška

Garant předmětu: Lochmanová

Anotace předmětu:

Obsah přednášek ve druhém semestru navazuje na témata přednášek semestru prvního. Pozornost bude věnována jednotlivým typům obchodních společností. Každá obchodní společnost bude interpretována prostřednictvím její právní a majetkové charakteristiky, práv a povinností společníků, vnitřního uspořádání (orgány) a speciálních znaků. Opomenuta nebude ani evropská (akciová) společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení a družstvo.

Ve vazbě na již nabyté znalosti z prvého semestru o typech, druzích a uzavírání smluv se posluchači seznámí s jednotlivými smluvními typy v obchodním zákoníku s důrazem na nejfrekventovanější smlouvy v praxi (kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o prodeji a nájmu podniku, smlouva o úvěru, smlouvy se zástupci, smlouva o tichém společenství aj.). Součástí výkladu o obchodních smlouvách jsou i právní a ekonomické prostředky zajištění závazků (zástavní právo, smluvní pokuta, ručení, bankovní záruka, smlouva o otevření akreditivu aj.). Nedílnou součástí výuky bude řada praktických příkladů a výběr judikatury.

 

Studijní literatura :

1. Štenglová, I. – Plíva, S. – Tomsa, M. a kol. : Obchodní zákoník. Komentář. 9. vydání, C. H. BECK, Praha 2004.

2. Eliáš, K. – Bejček, J. – Hajn, P. – Ježek, J. :  Kurs obchodního práva. Obecná část. Soutěžní právo, č. vydání, C. H. BECK, Praha 2004.

3. Eliáš, K. – Bartošíková, M. – Pokorná, J. : Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé, 4. vydání, C. H. BECK, Praha 2003.

4. Bejček, J. – Eliáš, K. – Raban, P. : Kurs obchodního práva. Obchodní závazky. 3. vydání, C. H. BECK, Praha 2004.

5. Dědič, J. a kol. : Obchodní zákoník. Komentář. 1 – 4 díl, Polygon, Praha 2002.

6. Pelikánová, I. : Komentář k obchodnímu zákoníku. 1 – 4. díl, ASPI  Publishing, Praha 2004.

 

B. Volitelné předměty pro I. a II. blok studia – ekonomická část

 

Název studijního předmětu:  Metodologie odborné práce

Typ studijního předmětu: volitelný (B)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 1+1, kredity 3

Formy výuky studijního předmětu: přednáška, seminář

Způsob ukončování studijního předmětu: kolokvium

Garant předmětu: Geršlová

Anotace předmětu:

Předmět je určen studentům k osvojení si zásad odborné práce, vstupu do světa odborné literatury, metod výběru témat a metod odborné práce, práce s literaturou a prameny a dalšími heuristickými materiály a informačními zdroji. Seznámí se se způsoby citování a bibliografických odkazů, ale také přípravou na samostatnou diplomovou práci a její obhajobu u vědomí teoretických i praktických souvislostí. Stranou nezůstanou ani otázky vědecké etiky (používání zdrojů, diskuse, polemika, kritika), organizace vlastní odborné práce a předpokladů jejího úspěšného zakončení.

Studijní literatura:

ECO, U.: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc, Votobia 1997.

SYNEK, M., SEDLÁČKOVÁ, H. a SVOBODOVÁ, I.: Jak psát diplomové a jiné písemné práce. Praha 1999.

CHADIM, O.: Jak bysme (bychom) měli psát, kdybysme (kdybychom) chtěli: složit maturitu, stát se žurnalisty, pracovat v reklamní agentuře, vydělávat 90 000 měsíčně a v nejhorším případě připravovat zákony v parlamentu. Praha 2002.

POSTLER, M.: Metodika zpracování a úprava diplomových prací. Praha, VŠE 1994.

POKORNÝ, J.: Úspěšnost zaručena. Brno, Akademické nakladatelství CERM 2004.

ČMEJRKOVÁ, S. a DANEŠ, F. a SVĚTLÁ, J.: Jak napsat odborný text. Praha, Leda 1999.

LIŠKA, V.: Doctorandus (průvodce budoucích Ph.D.). Praha 2004.

WATTS, N.: Umění psát. Praha 1998.

 

 

 

Ekonomická praxe krátkodobá

Typ studijního předmětu: volitelný (B)

Rozsah studijního předmětu: 2-3 týdny, kredity 3

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Garant: Ekonomická praxe je zajištěna ve spolupráci s Profesně poradenským centrem UP, které jakožto celouniverzitní pracoviště zprostředkovává kontakt studentů UP s praxí a přispívá tak k optimalizaci vstupu absolventů na trh práce. Profesně poradenské centrum disponuje portfoliem spolupracujících organizací - potenciálních zaměstnavatelů a poskytovatelů praxí pro studenty.

Student, který si zapíše ekonomickou praxi, kontaktuje Profesně poradenské centrum a projde následně krátkým pohovorem. Společně s profesním poradcem bude definována preferovaná oblast, kde bude praxe vykonána a vytipován vhodný zaměstnavatel. Bude zapsána požadovaná délka praxe, možné termíny její realizace a zaměření / specializace. Následně bude praxe domluvena a potvrzena ze strany zaměstnavatele. Před započetím praxe bude za účasti zaměstnavatele a profesního poradce PPC specifikován průběh praxe - její cíl, náplň, výstupy a pravidla. Komunikaci mezi studentem a zaměstnavatelem zajistí rovněž PPC. Studenti poté budou vysláni na praxi, přičemž PPC bude dohlížet nad jejím průběhem.

Po skončení praxe budou PPC předány zprávy o průběhu praxe:

a/ zpráva ze strany studenta - krátký popis aktivit, definice přínosů a možná návaznost na danou oblast, téma atd. v rámci studia;

b/ potvrzení, krátké shrnutí praxe a hodnocení studenta ze strany zaměstnavatele. PPC praxi potvrdí a na základě odevzdaných podkladů provede zápis zápočtu.

V průběhu řádně vykonávané praxe budou studenti omluveni z výuky. Student si může v každém bloku studia zapsat ekonomickou praxi pouze jednou.

Studijní literatura:

Bělohlávek, F.: Organizační chování. Olomouc: Rubico 1996.

Bělohlávek, F.: Osobní kariéra. Praha 1993.

Krainer, S.: Kompendium managementu - 50 knih, které změnily management. Praha: Computes Press 1998.

Plamínek, J.: Sebeřízení - Praktický atlas managementu cílů, času a stesu. Praha: Grada Publishing 2004.

Schein, E.: Career Dynamics: Matching Individual and Organizational Needs. Reading: Addison-Wesley 1978.

Webové strany: http://tudent.finance.cz; http://ailsec.vse.cz

 

 

Název studijního předmětu:  Bankovnictví 1, 2

Typ studijního předmětu: volitelný (B)

Rozsah studijního předmětu: hod. týden 1+1, kredity 2, 3

Formy výuky studijního předmětu: přednáška, cvičení

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, zkouška

Garant předmětu: Puchinger

Anotace předmětu:

Zimní semestr

Cílem výuky disciplíny je seznámit posluchače se základními vztahy a principy fungování bankovního systému v obou jeho částech, tedy jak z pohledu úkolů a činnosti centrální banky, tak z pohledu činnosti a úkolů obchodní banky v ekonomice státu. Pro snazší pochopení je úvod orientován na vymezení základních pojmů jako jsou peníze, časová hodnota peněz, cenné papíry, které tvoří základ pro pochopení transakcí na finančním trhu.

Obsahem cvičení je praktické zvládnutí a aplikace získaných teoretických poznatků.

Letní semestr

Obsah výuky navazuje na získané poznatky z kurzu Bankovnictví 1 a je zaměřen na vysvětlení struktury základních obchodních činností, pravidel pro podnikání v bankovním sektoru a běžných rizik v obchodní činnosti komerčních bank. Kurz zahrnuje rovněž souhrn základních poznatků a teorií pro stanovení směnných kurzů a nejběžnějších devizových operací.

Obsahem cvičení je aplikace získaných teoretických poznatků prostřednictvím vlastního samostatného hodnocení jednotlivých bankovních produktů studenty.

 

Témata:

Zimní semestr

1.       Vznik a vývoj forem peněz, nabídka a poptávka po penězích.

2.       Časová hodnota peněz a její kvantifikace.

3.       Vznik a vývoj bankovnictví, vznik a vývoj bankovnictví v českých zemích.

4.       Vznik centrálních bank a jejich úloha v ekonomice a bankovním systému.

5.       Charakteristika českého bankovního systému.

6.       Základní charakteristika finančního trhu a jeho nástrojů.

7.       Cenné papíry – směnky, šeky, dluhopisy, akcie.

8.       Charakteristika obchodní banky, legislativní a ekonomické podmínky vzniku banky, bankovní obchody a jejich členění.

9.       Principy a zásady činnosti obchodní banky, systém řízení. Rizika bankovních obchodů.

10.   Tuzemský platební styk.

11.   Zahraniční platební styk.

12.   Platební karty.

13.   Elektronické bankovnictví.

14.   Česká národní banka a její úloha v bankovním systému.

15.   Měnová politika.

 

Letní semestr

1.       Pasivní obchody komerčních bank.

-                     charakteristika pasivních operací

-                     úvěry od centrální banky

-                     pravidla obezřetného podnikání

2.       Aktivní obchody komerčních bank - úvěrová činnost.

-                     úvěry, úvěrová politika banky

-                     problematika zajištění úvěrů

-                     úvěrová angažovanost a kapitálová přiměřenost

3.       Aktivní obchody komerčních bank – investiční činnost

-                     činnost banky na finančním trhu

-                     instituce finančního trhu

4.       Základní charakteristika specializovaného bankovnictví

-                                  hypoteční bankovnictví

-                                  záruční bankovnictví

5.       Úvod do devizových operací.

6.       Evropská integrace a její význam pro český bankovní systém

 

Literatura - základní

Zimní semestr

1.       DVOŘÁK, P., RADOVÁ, J. Finanční matematika pro každého - 3. rozšířené vydání. Praha: GRADA  Publishing, 2001. ISBN 80-247-9015-7.

2.       KOPÁČ, L. Směnky a směnečné právo. Praha: Prospektrum, 1992. ISBN 80-85431-43-2.

3.       KUBÁTOVÁ, J.  Kapitoly z finanční matematiky. Olomouc: UP Olomouc, 2003. ISBN 80-244-0639-X.

4.       MERVART, J.  České banky v kontextu světového vývoje. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998. ISBN 80-7106-236-7.

5.       PŘÁDKA, M., kala, J. Elektronické bankovnictví. Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-328-5.

6.       REVENDA, Z., MANDEL, M., KODERA, J.  Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Management Press, 2000. ISBN 80-7261-031-7.

7.       REVENDA, Z.  Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2001. ISBN 80-7261-051-1.

8.       Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

9.       Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

 

Letní semestr

1.       JÍLEK, J. Finanční trhy. Praha: GRADA Publishing, 1997. ISBN 80-7169-453-3.

2.       JIŘÍČEK, P., LANDOROVÁ, A., LUSK, C., LUSKOVÁ, M. Finanční trhy. Praha: Bankovní institut, a.s., 1997. ISBN 80-7265-040-8.

3.       MARKOVÁ, J. Úvod do devizových obchodů. Praha: Bankovní institut,a.s., 1997.

4.       POLIDAR, V. Management bank a bankovních obchodů. Praha: Ekopress, 1999. ISBN 80-86119-11-4.

5.       PROCHÁZKA, P. Mezinárodní bankovnictví. Praha: Bankovní institut, 1996. ISBN 80-902243-0-X.

6.       REVENDA, Z., MANDEL, M., KODERA, J.  Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Management Press, 2000. ISBN 80-7261-031-7.

7.       SŮVOVÁ, H. Specializované bankovnictví. Praha: Bankovní institut, 1997. ISBN 80-902243-2 6.

 

Literatura – rozšiřující:

Zimní semestr

1.       Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.

2.       Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění zákona č. 29/2000 Sb.

3.       Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku).

4.       Časopis Bankovnictví.

 

Letní semestr

1.       Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku).

2.       Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech

3.       Blue Book. Payment and securities settlements systems in accesion countries. Brusel: European Central Bank, August 2002. ISBN 92-9181-312-5.

4.       Časopis Bankovnictví.

 

 

C.4      Informační zabezpečení                                                       

 

Název a adresa: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 10,

Katedra aplikované ekonomiky Křížkovského 12,

Sekce ukrajinské filologie Katedry slavistiky FF UP Vodární 6,

771 80 Olomouc

 

 

Centrální informační systém instituce vybudován.

Připojení na internet zajištěno.

Přehled disponibilních poslucháren, seminárních místností a laboratoří využitelných pro studijní program, jejich týdenní využití a počet míst:

Katedra aplikované ekonomie

 

Výukové místnosti

Plocha

m2

Počet

míst

Počet hodin

využívaných pro studijní program

Posluchárny:

-

-

-

K10, Aula

199

200

20

K 10, VU

199

120

26

K 10, č.18

174

100

26

K 12, č.127

90

60

26

K 10, PC sál

120

40

20

Seminární učebny:

-

-

-

K12, č.128

18

18

26

K 12, č. 117

20

20

26

Celkem

820

553

170

 

 

K10, Aula

kompletní audiovizuální technika (zpětný projektor, dataprojektor, čtecí kamera), elektrické plátno, tabule pozn. - dle potřeby vždy nainstalováno

K 10, VU

kompletní audiovizuální technika (zpětný projektor, videodataprojektor, čtecí kamera), 1x PC pro učitele, elektrické plátno, tabule

K 10, č.18

zpětný projektor, elektrické plátno, tabule, PC pro učitele

K 12, č.127

Zpětný projektor, projekční plátno, tabule

K 10, PC sál

40 PC pro studentypřipojených na internet (nainstalované programy: MS Windows, Servant Salamander, Total Commander, MS Word, WordArt, MS Photo Editor, MS Excel, PowerPoin), projekční plátno, tabule

K12, č.128

kamera KB3, zpětný projektor, tabule

K 12, č. 117

zpětný projektor, tabule

 

 

a)   Žadatel prohlašuje, že všechny prostory má k dispozici v souladu s doklady podle § odst. 1 písm. d) vyhlášky.

b          Žadatel potvrzuje, že má zajištěny deklarované prostory na standardní dobu studia.

c)   Technické vybavení využívaných prostor pro studijní program:

Multimediální učebna Katedry slavistiky P1 č. 4.19: 1 učitelský počítač, 5 studentských počítačů, videodataprojektor, zpětný projektor,  projekční plátno, videoprojektor, CD/DVD-přehrávač, magnetofon, laserová tiskárna, přístroj na  xeroxování a scanování, satelitní připojení, Internet

Překladová laboratoř Katedry slavistiky P2 č. 4.21:    multifunkční překladatelské stoly, 2 televizory, videorekordér, magnetofon, CD-přehrávač, zpětný projektor, satelitní připojení, internetová přípojka

Studovna 4.29: televizor, zpětný projektor, CD/DVD-přehrávač, videorekordér, satelitní připojení

Zasedací místnost 4.28: televizor, zpětný projektor, videorekordér, CD/DVD-přehrávač, internetová přípojka

 

C.3       Materiální a technické zabezpečení                  

 

 

 

Název a adresa budovy: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc

 

Přehled disponibilních poslucháren, seminárních místností a laboratoří využitelných pro studijní program, jejich týdenní využití a počet míst

 

Výukové místnosti

Plocha

m2

Počet

míst

Počet hodin

využívaných pro studijní program

Multimediální laboratoř P1 č.4.19

 54,23

 35

65%

Překladová laboratoř P2 č.4.21

44,45

24

15%

Studovna č.4.29

Zasedací místnost č.4.28

29

39,75

20

24

5%

15%

Počítačový sál1

 90

39

0

Celkem[1]

272,63

179

 

 

1 Počítačový sál slouží výhradně k individuální přípravě studentů na výuku mimo vlastní výuku, ke zpracovávání písemných prací v elektronické podobě a k přístupu k informačním zdrojům v rámci moderních informačních technologií.

 

 

 

Centrální informační systém instituce vybudován.

Připojení na internet zajištěno.

 

Výchozí počet PC:                    UP       3500     z toho určených studentům:       500

                                               FF UP    540                                                      40

 

Studenti využívají zejména velkou počítačovou učebnu FF UP (40 PC  připojených na internet, správce, laserová tiskárna), a dále několik menších učeben na kolejích UP a knihovně IC UP.

 

Kapacita a způsob připojení na Internet: 1 Gigabit ethernet

 

Údaje o knihovnách:

do knihovny zajištěn bezbariérový přístup:                      ano

knihovna přístupna studentům:                           PO-ČT             13 hod.

PÁ 10 hod.

SO 4 hod.

nabízené servisní knihovnické služby:                 viz internetová stránka www.upol.cz

součástí knihovny je studovna:                           ano, 60 tisíc volně přístupných svazků

základní odborné zaměření knižního fondu:                     humanitní a přírodní vědy

počet svazků:                                                   340 tisíc v Knihovně UP,

250 tisíc v knihovnách fakult a kateder UP

je realizován automatizovaný knihovnický systém:          ano

vybudována ediční středisko žadatele:                ano

způsob vydávání vlastních učebních textů:                      Vydavatelství UP

 

Jsou učebny pro výuku výpočetní techniky?                   ano, dvě učebny na FF UP, jedna v IC UP

 

 

 

 
 


D.        Záměr rozvoje a odůvodnění studijního programu 

 

D.1      Záměr rozvoje studijního programu                        

 

Rozsah a charakteristika spolupráce s praxí:

Rostoucí potřeba středomoravského a severomoravského regionu koordinovat rozvíjející se česko-ukrajinskou kulturní a ekonomickou spolupráci a podílet se na ni vlastními pracovníky, absolventy bakalářských forem filologického studia, nás vede k rozšíření nabídky o nový obor „Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast“

Viz také Uplatnění absolventů (viz také charakteristika profesí a institucí, kde studenti již během studia pracují).

 

 

D.2      Odůvodnění studijního programu                                       

 

„Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast“

 

Předpokládané počty přijatých uchazečů:

 

 

Standardní doba studia /v letech/

3 roky

2008–2009

3 roky

 2009–2010

3roky

 2010–2011

3roky

  2011–2012

Počet přijatých uchazečů

20

20

20

20

Zajištění kvality studijního programu : 7310 R 124 Ukrajinská filologie

„Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast“,

bakalářské tříleté jednooborové studium

 

Souhlas s aktivní účastí při realizaci studijního programu vyjádřili

Prof. Josef Anderš, DrSc.

Prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc.

Prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.

Doc. Ph.Dr. Zdeněk Pechal, Csc.

Doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D

Doc. Ing. Jiří Blažek, CSc                                       

Doc. Ing. Jaromír Novák, CSc.

Doc. PhDr. Zdenka Vychodilová, CSc.

Doc. Ludmila Stěpanová, CSc.

JUDr. Marie Emilie Grossová, Ph.D.

 

PhDr. Ladislav Vobořil, Ph.D.

Mgr. Jitka Komendová, Ph.D.

Dr. Michał Hanczakowski

Mgr. Ulyana Kholod, Ph.D.

Ing. Petr Baránek Ph.D., DiS

Ing. Zdeněk Puchinger

PhDr. Milena Machalová

Mgr. Radana Merzová

Mgr. Elena Opletalová

Mgr. Rostislav Němec

 

 

 

Výuka ve studijní oboru  Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast,

bakalářské tříleté jednooborové studium bude zajištěna 3 profesory, 6 docenty, 6 odbornými asistenty s Ph.D., 4 odbornými asistenty

 

Uplatnění absolventů (viz také charakteristika profesí a institucí, kde studenti již během studia pracují)

 

Lze předpokládat dobrou uplatnitelnost absolventů jak v regionu střední Moravy, tak v příhraniční česko-ukrajinské oblasti, v institucích celé ČR a také jako pomocný personál v rámci institucí EU.

Absolvent oboru je připraven pro povolání, jež vyžadují znalost a schopnost aplikace ukrajinského jazyka, literatury a kultury, je schopen samostatně pracovat a komunikovat v cizím jazyce, formulovat svůj vlastní odborný profesní názor a také ho obhájit, je schopen oboustranně překládat a doprovodně tlumočit.

Absolvent se uplatní v širokém spektru odborné praxe, v profesích, které nevyžadují magisterské vysokoškolské vzdělání, v regionálních a celorepublikových kulturních institucích, překladatelských agenturách, cestovních kancelářích, firmách zabývajících se zahraničním obchodem, institucích pro volný čas a také v mediální sféře.

MORA AEROSPACE, a.s.                                                     Nádražní 50                          HLUBOČKY – M. ÚDOLÍ

MORA MORAVIA, s.r.o.                                                      Nádražní 50                          HLUBOČKY - M. ÚDOLÍ SEKVOY spol. s r.o.       Dolany č. 126                                                                                         DOLANY

SIWATEC, a.s.                                                                        tř. Svobody 39                    OLOMOUC

TEPLOTECHNA PRŮMYSLOVÉ PECE, s.r.o.                    Legionářská 8                      OLOMOUC

Mertrade s.r.o.                                                                         tř. Spojenců 22                    OLOMOUC

BUDEXPORT PRAHA s.r.o.                                                 Dukelská 1240                     JESENÍK

IDZ, s.r.o.                                                                                  Škodova 96/11                    PŘEROV

KTJ Holding s.r.o.                                                                   Podvalí 156                          TOVAČOV

Swiscentrum s.r.o.                                                                   Vrahovická 4317/41            PROSTĚJOV

 

Výstupní profil absolventa studijního oboru obsahuje – s. 6 a 7.

Obor „Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast“

vychází  z dlouhodobého  záměru UP a FF UP a je s ním v souladu, stejně jako s boloňskou výzvou k podpoře bakalářských studií.