Ukrajinská filologie. Navazující magisterské dvouleté dvouoborové studium

 

Sylaby – ZIMNÍ SEMESTR

 

Název disciplíny: Jazyková cvičení gramatická 7

Ročník: 1

Před/sem/cv: cv

Hodin týdně: 0/0/1, kreditů: 2

Z/Zk/K: z

Semestr: ZS

Jméno vyučujícího:

 

Základní zaměření:

 

Cílem kursu je upevnění teoretických znalostí a praktických dovedností, které studenti získali během výuky syntaxe vět jednoduchých. Hlavní pozornost je věnována klasifikaci vět s cílem vyjadřování různorodosti typů a morfologických způsobů hlavních větných členů. Neméně důležitým je získání znalostí o vedlejších větných členech, například přívlastku shodném a neshodném a také samozřejmě používání správné interpunkce ve větách jednoduchých. Důležité místo zde zaujímají specifika intonačního členění takových vět a používání interpunkce. Při studiu několikanásobných větných členů se dále se zkoumají případy: použití zobecňujících slov; při rozboru volně připojených větných členů se řeší nutná či fakultativní potřeba interpunkce, podle umístění těchto členů ve větě. Při studiu parentezí a parentetických vět se pak řeší přítomnost nebo nepřítomnost spojek stojících při těchto větných členech a složení komponentů.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

 

Základní literatura:

Šul´žuk, K.F..: Syntaksys ukrajins´koji movy. Kyjiv 2004

Ponomariv, O.: Sučasna ukrajins´ka mova, Kyjiv 2001

Pljušč, M, Ja, Leuta, O.I. ta in..: Sučasna ukrajins´ka literaturna mova. Zbirnyk vprav. Kyjiv 2003

Mac´ko, L. I., Mac´ko, O.M. ta in.: Ukrajins´ka mova. Navčal´nyj posibnyk. Kyjiv  1998

Vychovanec´, I.R.: Častyny movy v semantyko-hramatyčnomu aspekti. Kyjiv 1988

Vychovanec´, I.R.: Narysy z funkcional´noho syntaksysu ukrajins´koji movy. Kyjiv 1992

 

Doporučená literatura:

Dolenko,M.T., Dacjuk, I.I. ta in.: Sučasna ukrajins´ka mova. Zbirnyk vprav. Kyjiv 1989

Tkačenko, Je.M.: Ukrajins´ka mova. Punktuacija. Charkiv 2001

Vychovanec´, I.R.: Systema vidminkiv ukrajins´koji movy. Kyjiv 1987

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Hlavní pozornost je věnována klasifikaci vět podle sdělení, charakteristickým gramatickým rysům, prostředkům a možnostem vyjádření hlavním větných členů a vedlejších větných členů. Neméně důležitou je větná interpunkce a grafické znázornění věty. Kromě větných rozborů píší studenti diktáty a jiné samostatné práce.

 

Jazyková cvičení konverzačni 7

1. r., 0/0/1, 2 kr., z, ZS

 

Anotace:

Kurz procvičování mluvení je zaměřen na další rozšíření slovní zásoby studentů a schopnosti volně operovat se slovy.  Předpokládá se především osvojení si speciálního lexika týkající se lidského těla a jeho vnitřních systémů, nejrozšířenějších nemocí a jejich léčby a jiných typických situací týkajících se tohoto tématu. Důležité místo zde zaujímají specifika intonačního členění takových vět a používání interpunkce. Při studiu několikanásobných větných členů se dále se zkoumají případy: použití zobecňujících slov; při rozboru volně připojených větných členů se řeší nutná či fakultativní potřeba interpunkce, podle umístění těchto členů ve větě.

          

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

·        názvy forem léčebných prostředků a oblastí jejich působení

·        pojmenování zdravotnického personálu

·        názvy lékařských zařízení a organizaci

·        nemocnice a názvy oddělení

·        cévní a srdeční nemoci

·        infekční a zánětlivé nemoci

·        ostatní nemoci

·        u lékaře

·        v lékárně

·        zdravý  životní styl

·        prevence onemocnění

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Požadavky na studenty v tomto semináři jsou následující:odpovídání na otázky po přečtení textů, vytvoření vlastních slovních spojení a vět, vykonání úkolů. Také se předpokládá příprava textů dle vyvolených tématu z novin a Internetu, vyprávění přečtených textů na zadané téma, napsaní vlastních úryvků. 

 

Základní literatura:

Myronova, N.: Prakticky kurs ukrajinštiny. II. Brno, 2001.

Slovnyk synonimiv ukrajins´koji movy. Kyjiv 2001

Frazeolohičnyj slovnyk ukrajins´koji movy. Kn.1,2. Kyjiv 1993

 

Doporučená literatura:

Ukrajinská periodika:

Dzerkalo tyžnja

Urjadovyj kur´jer

Holos Ukrajiny

Ukrajina moloda

Literaturna Ukrajina

Chreščatyk

Ekspres

Vysokyj zamok

 

Překladová cvičení 3

Mgr. Elena Opletalová

1. r., 0/0/1, 1 kr., z, ZS

 

Anotace:

Cílem kurzu je vytvořit u studentů způsobilost adekvátně překládat. Předpokládá se třídění dostatečného množství lexikálně sémantických korelátů, použití nejvhodnějších z nich. V prvním období je práce omezena lexikální úrovní jazyka, zejména práci z různými uměleckými styly starší a moderní literatury.Tento kurs je zaměřen na překládání a porovnávání   přeložených  textů s jejich originály  pro schopnost  ocenit kvalitu překladu, jeho ekvivalentnost a schopnost překladatele přenést pragmatickou informaci původního textu z jednoho kulturního prostředí  do druhého.Tento kurs má za úkol dát začátečné znalosti nejdůležitějších zásad umění překladu jak ze stánky teoretické, stejně tak ze stránky praktické totiž  pravidelním vykonáváním překladů z ukrajinštiny do češtiny a z češtiny do ukrajinštiny.  

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

·        ústní překládání textů z ukrajinštiny do češtiny na hodině

·        ústní překládání textů z češtiny do ukrajinštiny na hodině

·        písemní překlady z  ukrajinštiny do češtiny a z češtiny do ukrajinštiny

·        porovnávání adekvátnosti českých a ukrajinských přeložených textů

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Od studentů se očekává řádná návštěva semináře a pravidelné plnění zadaných úkolů.Příprava na hodiny se bude hodnotit během vykonání překladových cvičení na hodinách a podle vykonaných domácích úkolů.Na základě překládání a porovnání přeložených textů studenti se budou muset zdokonalit také v stylistice ukrajinského jazyka, zejména v uměleckém stylu. Na závěr kursu v zimním semestru musí studenti předložit písemní překlad z češtiny do ukrajinštiny.

 

Základní literatura:

Knittlová, D.: K teorii  praxi v překladu. Univerzita Palackého v Olomouci 2000

Levý, J.: Umění překladu. Praha 1998

Česko – ukrajinský slovník ve dvou dílech. Kyjiv 1998

Ukrajinsko – český slovník ve dvou dílech. Praha 1994

Sučasna ukrajins´ka literaturna mova. Stylistyka.Kyjiv 1973

 

Doporučená literatura:

Myronova, H.: Praktický kurs ukrajinštiny. Brno 2001

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia 2003

Slovnyk ukrajinskoji movy v 11ti dílech. Kyjiv 1970-1980

 

Tlumočnická cvičení 1

Mgr. Elena Opletalová

1. r., 0/0/1, 2 kr., z, ZS

 

Anotace:

Cílem tohoto předmětu je především naučit studenty simultánně tlumočit. Začátkem tohoto  kursu studenti budou zaučení pracovat s napomáhající technikou pro simultánní tlumočení ( sluchátka, mikrofony, nahrávací systém).Proces tlumočení bude začínat od cvičení na jednoduchých textech, zejména rozhovorech, tykajících se širokého kulturního prostředí (literatury, dějin, politiky, práva, ekonomiky, sportu,přírody, cestování, běžného života a problémů mládeže a dalších témat) hlavně Ukrajiny a České republiky, také nejdůležitějších informaci z celého světa.Důraz je kladen na obohacení studenty slovní zásoby ukrajinštiny a češtiny pro umění rychlého a přesného tlumočení z jednoho jazyka do druhého.   

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

 

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Student je povinen  prokázat schopnosti pracovat s vyučovacím technickým zařízením, naučit se rychle orientovat ve výběru potřebných slov a výrazů v češtině a ukrajinštině pro simultánní tlumočení.Za kriterium hodnocení se považuje rychlé a přesné tlumočení zadaného textu z ukrajinštiny do češtiny a naopak.

 

Základní literatura:

Anderš,J.: Česko-ukrajinské dialogy. Jazyková etiketa. Vzory dokumentů. Brno 1998

Аnderš, J., Danylenko, L.: Praktický česko-ukrajinský slovník. Ekonomika.

Csiriková, M.,Vysloužilová,E.: Propeudická tlumočnická cvičení. Olomouc 1997

Česko-ukrajinský slovník. Kyjiv 1987.

Finance. Obchod. Olomouc 2000

Ukrajinsko-český slovník.  Praha 1994.

Ukrajinský obchodní dopis. 1. vydání. 1997

Vysloužilová,E. a kol.: Cvičebnice překladatelství a tlumočnictví pro ruštináře. Olomouc 1994.

 

Doporučená literatura:

Bybyk, S., Mychno, I. a kolektiv. Universal’nyj dovidnyk – praktikum z dilovych paperiv. Kyjiv 1999

Česko – ruský slovník aktuálních pojmů z obl. ekonomické, finanční, politické a právní. Linde Praha, 1997

Česko – ruský, Rusko – český odborný slovník z oblasti ekonomické, politické a právní. Linde Praha 1999

Koptilov, V.: Teorija i praktyka perekladu.Kyjiv. Univers, 2003.

Rusko – česky ekonomičeskij slovar’, SNTL - nakl. technické literatury, Praha 1977

Rosijs’ko – ukrajiňs‘ky slovnyk naukovoji terminolohiji. Kyjiv 1998.

Slovník bankovních a finančních služeb, díl I – IV, VICTORIA PUBLISHING

Slovnyk inšomovnych sliv. Slovnyky Ukrajiny. Kyjiv 1999

Ukrajins’ko – anhlijs‘kyj, anhlo – ukrajins‘kyj slovnyk, ekonomika, finansy, banky, investyciji, kredity. Kyjiv. Škola, 2003.

Žváček, D.: Úvod do teorie překladu (pro rusisty). Olomouc 1998

 

Vývoj jazyka

prof. Josef Anderš, DrSc.

1. r., 1/1/0, 2 kr., z, K, ZS

 

Anotace:

Cílem kurzu je nastínění vývoje jednotlivých plánů současné spisovné ukrajinštiny, popis klíčových vývojových tendencí, analýza staroukrajinských textů. Přednášky jsou věnovány obecné problematice historického vývoje ukrajinského jazyka (periodizace, prameny, písmo apod.), sledují formování ukrajinského fonetického a fonologického systému. Semináře se zabývají  překladem, slovním, fonetickým a morfologickým rozborem konkrétních staroukrajinských textů. Při čtení památky se zdůrazňují všechny charakteristické fonetické rysy, odlišující dané období od stavu současného. Při přepisu vět zejména u textů starších se používá metody rekonstrukce.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

·        periodizace historického vývoje ukrajinského jazyka

·        prameny historického studia ukrajinského jazyka

·        hlavní pojmy dialektologie

·        nejstarší ukrajinské změny

·        formování vokalického systému ukrajinského jazyka

·        formování konsonantického systému ukrajinského jazyka

·        zánik redukovaných samohlásek a jeho následky

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Docházka, aktivní účast, písemné vypracování zadaných témat, zvládnutí zápočtových testů, složení ústní zkoušky.

 

Základní literatura :

Žovtobrjuch, M.A., Voloch, O.T., Samijlenko, S.P., Slyn´ko, I.I.: Istoryčna hramatyka ukrajins´koji movy. Kyjiv 1980

Žovtobrjuch, M.A., Rusanivs´kyj, V.M., Skljarenko, V.H.: Istorija ukrajins´koji movy. Fonetyka. Kyjiv 1980

Pivtorak,H.: Pochodženja ukrajinciv, rosijan, bilorusiv ta jichnich mov. Mify i pravda pro tr´joch  brativ slov´jans´kych iz „spil´noji kolysky“. Kyjiv 2001

Istorija ukrajins´koji movy. Chrestomatija. Uporjadkuvaly S.Ja. Jermolenko, A.K. Mojsejenko. Kyjiv 1996

Kolomijec´, L.I., Majboroda, A.V.: Istoryčna hramatyka ukrajins´koji movy. Zbirnyk vprav. Kyjiv 1988

Huňaček, V., Blahová, E.: Texty ke studiu vývoje ruského jazyka. Прага 1962.

 

Doporučená literatura :

Caruk, O.: Ukrajins´ka mova sered inšych slovjans´kych: etnolohični ta hramatyčni parametry. Dnipropetrovs´k 1998

Fylyn, F.P.: Proischoždenie russkogo, ukrainskogo i bjelorusskogo jazykov. Istoriko-dialektolohičeskij očerk. Leningrad 1972

Mrhačová, E.: Vývoj ruského jazyka. Ostrava 1981.

Ivanov, V.V., Sumnikova, T.A., Pankratova, N.P.: Chrestomatija po istorii russkogo jazyka. Moskva 1990

 

StaroslovĚnština

prof. Josef Anderš, DrSc.

1. r., 1/0/0, 2 kr., z, ZS

 

Anotace:

Přednáška navazuje na Základy slavistiky osvětlující problematiku spojenou s charakteristikou praslovanského hláskosloví, tvarosloví a lexikální zásoby. Cílem přednášky je seznámení studentů s nejstarším spisovným slovanským jazykem – staroslověnštinou, vymezením místa staroslověnštiny mezi slovanskými a jinými evropejskými jazyky, charakteristikou její gramatické budovy a památek psaných hlaholicí a cyrilicí. Studenti budou seznámeni s originální a překladovou tvorbou staroslověnskou, zejména z jazykového hlediska. Obsahem výuky je fonetická a gramatická charakteristika staroslověnštiny, překlad a analýza staroslověnských kanonických textů z pohledu fonetiky, lexikální zásoby a mluvnice.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

·        vznik nejstaršího slovanského spisovného jazyka

·        původ staroslověnštiny – vývojové etapy

·        slovanské písmo

·        redakce staroslověnštiny z hlediska lokální diferenciace

·        staroslověnština a Velká Morava

·        podstatná jména

·        přídavná jména

·        zájmena, číslovky

·        slovesa atematická i tematická

·        imperativ, imperfektum, aorist

·        jmenné tvary slovesné

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Aktivní účast, písemné vypracování zadaných témat, zvládnutí zápočtových testů, složení ústního zápočtu.

 

Základní literatura :

Večerka, R.: Staroslověnština. Praha 1984

Večerka, R.: Základy slovanské filologie a staroslověnštiny. Brno 1977

Štec, M.: Úvod do staroslověnčiny a církevnej slovančiny. Prešov 1994

Bauerová, H.: Texty ke studiu staroslověnštiny se slovníčkem. Olomouc 1992

 

Doporučená literatura :

Beliv, L., Beliv, O.: Staroslov´jans´ko-ukrajins´kyj slovnyk. L´viv, Monastyr Monachiv Studyts´koho Ustavu, Vydavnyčyj viddil „Svičado“, 2001

Bilen´ka-Svystovyč, L., Rybak, N.: Cerkovno-slov´jans´ka mova. Pidručnyk zi slovnykom. Kyjiv, Vydavnyctvo „Krynycja, 2000

 

Úvod do teorie překladu  
doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc.

1.r., 2/0/0, 1 kr., z, ZS

 

Anotace

Úkolem disciplíny je zprostředkovat studentům orientaci v základních, obecně platných tematických okruzích teorie a metodiky překladu, jejichž znalost mohou tvůrčím způsobem aplikovat v praktických překladových seminářích a cvičeních. Studenti jsou postupně seznamováni s těmito problémovými okruhy:

Překládání a překlad, druhy překladu, překladatelské disciplíny, překladatel a překlad, věda o překládání. Překladatelské organizace a periodika, základní literatura z teorie překladu. Proces překládání. Funkce překladu. Překladatelské metody a postupy. Ekvivalence a adekvátnost. Bezekvivalentní lexikum. Překládání terminologie.

Překlad a tlumočení, druhy tlumočení. Komunikativní a psycholingvistické aspekty tlumočení.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

·        Překládání a překlad, druhy překladu

·        překladatelské disciplíny

·        překladatel a překlad

·        věda o překládání

·        překladatelské organizace a periodika, základní literatura z teorie překladu

·        proces překládání

·        funkce překladu

·        překladatelské metody a postupy

·        ekvivalence a adekvátnost, bezekvivalentní lexikum

·        překládání terminologie

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Aktivní  účast, písemné vypracování semestrální práce, zvládnutí zápočtových testů, složení zkoušky.

 

Základní literatura:

Viktor Koptilov: Teorija i praktyka perekladu. Kyjiv 1982

Ryl´s´kyj, M.: Mystectvo perekladu. Kyjiv 1975

Žváček, D.: Úvod do teorie překladu. Olomouc 1994

Paršin, A.: Teorija i praktika perevoda. (internetové vydání monografie)

Čužakin, A. - Palažčenko, P.: Mir perevoda 1 - 4. Moskva 1999 - 2000

Hrdlička, M.: Translatologický slovník. JTP, Praha 1998

 

Doporučená literatura:

Vlachov, S. - Florin, S.: Neperevodimoje v perevode. Moskva 1986

Překládání a čeština. Jinočany, H+H 2003

Preklad odborného textu. Bratislava 1977

Popovič, A.: Problemy chudožestvennogo perevoda. M. 1980

Žváček, D.: Kapitoly z teorie překladu (Odborný překlad). Olomouc 1995

Barchudarov, L.S. Jazyk i perevod. M. 1985

Minjar-Beloručev, R.K.: Teorija i metody perevoda. Moskva 1996

Vinogradov, V.S.: Vvedenije v perevodovedenije. Moskva 2001

Fedorov, A.V.: Osnovy obščej teorii perevoda. Sankt-Peterburg 2002

+ vybrané články z časopisu TOP

+ vybrané stati ze sborníků Translatologica Pragensia I – V, Praha 1984 – 1993

 

Jazyková cvičení konverzačni 9   

2. r., 0/0/1, 2 kr., z, ZS

 

Anotace:

V rámci tématu se předpokládá aktivizace a prohloubení znalostí, které studenti získali již dříve při studiu konverzace. Jelikož se do značné míry rozšiřuje rámec tematiky, obohacuje se aktivní slovní zásoba studentů, především o tématické skupiny týkající se  techniky, vědy a kultury. Na lexiku ukrajinského jazyka je nahlíženo z pohledu původu slov, zvláště se zabýváme slovy původně ukrajinskými, dále slovy cizojazyčnými a způsobu jejich osvojení ukrajinštinou a také internacionalizmy. Pozornost je věnována stylistickým významům slov, jejich funkci. Především je cílem kursu podpořit schopnost souvislého vyjadřování studentů.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

·        aktuality v kulturním životě Ukrajiny a České republiky

·        kulturní aktuality ve světě

·        vymoženosti moderních počítačových technologií

·        novinky ve světě medicíny

·        pozitiva zdravého životního stylu

·        člověk a okolí

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Právě proto, že hlavní pozornost je věnována rozšíření a upevnění získaných znalostí, stále se zvětšuje důležitost souvislého mluveného projevu, přičemž hraje důležitou roli převyprávění textů, rozbor jejich struktury a plánu. Studenti samostatně hledají informace na webových stránkách ukrajinských periodik, píší vlastní texty, obecně  si osvojují slovní zásobu této tematiky.

 

Základní literatura:

Myronova, H.: Prakticky kurs ukrajinštiny. II. Brno, 2001.

Polityka i kul´ura.. Kyjev 2004  - 5.

 

Doporučená literatura:

Materialy ukrajinsˇkoji periodyky:

Časopis: Slovo i čas. Kyjev

Noviny: Literaturna Ukrajina. Kyjev

Noviny: Ukrajina moloda. Kyjev

Překladová cvičení 5

Mgr. Ulyana Kholod

2.r., 0/0/1, 2 kr., z, ZS

 

Anotace:

Posluchači jsou seznamováni s teorii a praxi uměleckého překladu, zejména se zaměřením na zvláštnosti uměleckého překladu v ukrajinsko-českém a česko-ukrajinském srovnávacím plánu.  Důraz je kladen na jazykové jevy uměleckého stylu v rovině morfologické a syntaktické v češtině i ukrajinštině.K tomuto semináři patří diskuse kolem jednotlivých vybraných textů o vhodných ekvivalentních prvkách v překladu. Kurs je určen na obohacení slovní zásoby studentů v ukrajinštině a češtině, na umění překladu nespisovných prvků( expresivního lexiku, nářečí slangu,reálii) a také frazeologických spojení, vlastních názvů( jmen a příjmení, měst,  atd.).V rámcích kursu jsou hodiny na získání návyků přeložení poetických textů.    

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

·        ústní překládání textů z ukrajinštiny do češtiny na hodině

·        ústní překládání textů z češtiny do ukrajinštiny na hodině

·        písemní překlady z ukrajinštiny do češtiny a z češtiny do ukrajinštiny

·        porovnávání adekvátnosti českých a ukrajinských přeložených textů

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Od studentů se očekává řádná návštěva semináře a pravidelné plnění zadaných úkolů.Příprava na hodiny se bude hodnotit během vykonání překladových cvičení na hodinách a podle vykonaných domácích úkolů.Na základě překládání a porovnání přeložených textů studenti se budou muset zdokonalit také v stylistice ukrajinského jazyka, zejména v uměleckém stylu. Na závěr kursu v zimním semestru musí studenti předložit písemní překlad z češtiny do ukrajinštiny.

 

Základní literatura:

Knittlová, D.: K teoriia praxi v překladu. Univerzita Palackého v Olomouci 2000

Levý, J.:    Umění překladu. Praha 1998

Česko – ukrajinský slovník ve dvou dílech. Kyjiv 1998

Ukrajinsko – český slovník ve dvou dílech. Praha 1994

Koptylov, V.: Teorija i praktyka perekladu. Kyjiv 2003

Ryl´s´kyj, M.: Mystectvo perekladu. Kyjiv 1975

 

Doporučená literatura:

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia 2003

Žváček, D.: Úvod do teorie překladu (pro rusisty). Olomouc 1998

Nazarenko, L.: Osoblyvosti perekladu ukrajins´koju movoju stijkych porivnjan´ u prozi K. Čapeka. In: Ucrainica I. Současná ukrajinistika: problémy jazyka, literatury a kultury. Univerzita Palackého v Olomouci. Olomouc 2004, s. 398-401.

 

Tlumočnická cvičení 3

Mgr. Ulyana Kholod

2. r., 0/0/1, 2 kr., z, ZS

 

Anotace:

Záměrem tohoto vyučovacího předmětu je především zdokonalení znalosti obou jazyků – ukrajinštiny a češtiny a také na formování základů tlumočnické kompetence studentů.Důraz je kladen na schopnost rychlého a přesného přenesení informace z jednoho kulturního prostředí do jiného(ukrajinského a českého). Na materiálu běžně mluvených projevů na různé témata ( rozhovory,diskuse) probíhá prakticky nácvik simultánního tlumočení  z ukrajinského jazyka do českého a naopak. Pomocí cvičení si studenti budou moci osvojit kromě spisovné řeči zároveň   slovní zásobu hovorového jazyka, základní a vzácné slovesné vazby, bezekvivalentní lexiku  obou jazyků v oblasti odborného jednání, zejména ekonomiky, práva, bankovnictví, obchodu,  kultury,cestování a sportu.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Od studentů se očekává pravidelná příprava na hodinu. Příprava na hodiny se bude hodnotit během cvičení v hodinách. Za kritérium hodnocení se považuje dovednost studenta prokázat bohatou slovní zásobu při tlumočení umění adekvátní interpretace zadaných textů. Konečně,každý bude muset předvést schopnost simultánního  překladu určeného textu.

 

Základní literatura:

Koptilov, V.: Teorija i praktyka perekladu. Kyjiv 2003

Ukrajinský obchodní dopis. 1. vydání. 1997

Аnderš, J., Danylenko, L.: Ukrajinsko-český slovník. Ekonomika. Finance. Obchod. Olomouc 2004

Аnderš, J., Danylenko, L.: Praktický česko-ukrajinský slovník. Ekonomika. Finance. Obchod. Olomouc 2000

M. Csiriková, E. Vysloužilová: Propedeutická tlumočnická cvičení I. Olomouc 1997

Česko – ukrajinský slovník ve dvou dílech. Kyjiv 1987

Ukrajinsko – český slovník ve dvou dílech. Praha 1994

Vysloužilová,E. a kol.: Cvičebnice překladatelství a tlumočnictví pro ruštináře. Olomouc 1994

Sučasna ukrajins´ka literaturna mova. Stylistyka. Kyjiv 1973

 

Doporučená literatura:

Rosijs´ko-ukrajins´kyj slovnyk naukovoji terminolohiji. Kyjiv 1998

Russko-českyj ekonomičeskyj slovar´ Praha 1977

Ukrajins´ko-anhlijs´kyj, Anhlo-ukrajins´kyj slovnyk, ekonomika, finansy, banky, investyciji, kredyty. Kyjiv 2003

Českoruský, Rusko – český odborný slovník z oblasti ekonomické, politické a právní. Linde Praha 1999

Českoruský slovník aktuálních pojmů z obl. ekonomické, finanční, politické a právní. Linde Praha, 1997

Praktická konverzace česko – ukrajinská.Bratislava 1997

Slovník bankovních a finančních služeb, díl I – IV, VICTORIA PUBLISHING

Žváček, D.: Úvod do teorie překladu (pro rusisty). Olomouc 1998

 

Volitelné předměty

 

Moderní ukrajinská literatura 1

doc. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.

1., 2. r., 1/0/0, 2 kr., z, ZS

 

Anotace:

Seznamuje studenty s nejvýznamnějšími autory dnešní Ukrajiny. Navazuje na přednášku o ukrajinské literatuře XX. stol. V této době vidíme složitost v úloze a postavení umění, což vytvoři vnitřní duchovní proměny a umělecké cesty v dějihacn ruské literatury 20.století. Doba chaosu a mravní inverze však byla současně dobou uvolnění tvůrčí energie. Potvrzení tomu vidíme ve tvorbě V.Stusa, V.Symonenka, S.Čerkašenka, O.Hončara, P.Zahrebelného, J.Klena aj. Vyučování probíhá následijícími směry:

poslouchání přednášek  literatury 20. st. v ukrajinštině,

rozbor ukrajinských textů J. Andruchovyče, V. Neboraka, O. Irvance, O. Zabužko, A. Kokotjuchy, J. Pokalčuka, V. Ševčuka, J. Ščerbaka aj.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Jedná se o přednáškový cyklus pro studenty 1. a 2. ročníku. Předpokládají se proto již ucelené znalosti z ukrajinské literatury. Probírají se jednak novější díla starších, studentům již známých autorů, jednak autoři nejmladší generace spisovatelů. Zápočet proběhne ústní formou.

 

Základní literatura:

 

Doporučená literatura:

Encyklopedija ukrajinoznavstva dlja školjariv i studentiv. Donec´k 1999

Bilec´kyj, O.: Ukrajins´ka literatura sered inšych literatur svitu (u 5 t.). Kyjiv 1965

Tvory pys´mennykiv 20. stolittja

Ridne slovo (chrestomatija).Kn. 2. Kyjiv 1999

Bernads´ka, N., Zadorožna, S. Ukrajins´ka literatura. Kyjiv 1995

Bernads´ka, N., Zadorožna, S. Ukrajins´ka literatura.  (zapytannja i vidpovidi). Kyjiv 1996

 

Diplomový seminář J/L I, II

Vedoucí diplom. prací

5.r., 0+1, 2+2kr., z, Z+LS

 

Anotace:

Poskytnutí studentům pracujícím na diplomové práci metodologického vedení. Prodiskutování v seminářích aktuálních problémů spojených s tématy diplomových prací. Rozprava o připravených částích diplomových prací. Poskytnutí pomoci studentům při úpravě a odevzdání diplomové práci k obhajobě.

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Aktivní účast na seminářích, diskuse o částích diplomových prací, udělení zápočtu.