Ukrajinská filologie. Navazující magisterské dvouleté dvouoborové studium

 

Sylaby – LETNÍ SEMESTR

 

Jazyková cvičení gramatická 8

1. r., 0/0/1, 2 kr., z, KZk**, LS

 

Anotace:

Závěrečný kurz ovládnutí gramatického systému ukrajinského jazyka se zabývá hlubším praktických studiem syntaxe souvětí. Nezbytnou podmínkou je základní znalost morfologie, z níž nejdůležitější je opakování vlastností spojek. Do základních témat kurzu patří typy souvětí souřadných, podřadných, vět bez spojek a jiných složitějších syntaktických konstrukcí.

Zvláštní pozornost je věnována určování predikativních center jednotlivých vět jednoduchých, které tvoří souvětí; typům syntaktických vztahů realizovaných v souřadných a podřadných větách; strukturální otevřenosti a zavřenosti souřadných souvětí.

 

·        souvětí souřadné

·        souvětí podřadné

·        druhy vedlejších vět

·        souvětí bez spojek

·        souvětí s více komponenty, s různým typem závislosti

·        přímá a nepřímá řeč

·        interpunkce v souvětí

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Cílem kursu je osvojení si všech druhů souvětí. Pozornost je především věnována souvětím podřadným s různými typy podřadnosti a závislosti. Při větných rozborech je dáván důraz na správné používání interpunkce, zakreslování schematiky souvětí a používání uvozovek při vyjadřování přímé řeči.

 

Základní literatura:

Šul´žuk, K.F..: Syntaksys ukrajins´koji movy. Kyjiv 2004

Ponomariv, O.: Sučasna ukrajins´ka mova, Kyjiv 2001

Pljušč, M, Ja, Leuta, O.I. ta in..: Sučasna ukrajins´ka literaturna mova. Zbirnyk vprav. Kyjiv 2003

Mac´ko, L. I., Mac´ko, O.M. ta in.: Ukrajins´ka mova. Navčal´nyj posibnyk. Kyjiv  1998

Vychovanec´, I.R.: Hramatyka ukrajins´koji movy: Syntaksys. Kyjiv 1993

Zahnitko, A.: Teoretyčna hramatyka ukrajins´koji movy. Syntaksys. Donec´k 2001

 

Doporučená literatura:

Dolenko,M.T., Dacjuk, I.I. ta in.: Sučasna ukrajins´ka mova. Zbirnyk vprav. Kyjiv 1989

Tkačenko, Je.M.: Ukrajins´ka mova. Punktuacija. Charkiv 2001

Karans´ka, M.U.: Syntaksys sučasnoji ukrajins´koji literaturnoji movy. Kyjiv 1992

 

Jazyková cvičení konverzačni 8   

1. r., 0/0/2, 2 kr., z, KZk**, LS

 

Anotace:

Hlavním tématem tohoto kurzu je „Čas. Kalendář. Pracovní den.“ V rámci tématu se předpokládá aktivizace a prohloubení znalostí, které studenti získali již dříve při studiu číslovek a neplnovýznamových slovních druhů. Vyučují se různé konstrukce času, slovní zásoba se doplňuje při popisu věku a denního režimu člověka, roční doby, charakteristiky klimatu a klimatických podmínek. Pozornost je věnována také správné stavbě věty, správnému užívání a umístění číslovky ve větě; dále možným literárním variantám slovních spojení a jejich stylistickým rozdílům. Kromě textů typicky výukových se používají texty z národního folklóru (včetně frazeologizmů). Zajímavostí jsou změny a charakteristické rysy jednotlivých tématických folklórních textů různých slovanských národů.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Po ukončení tohoto kursu studenti musí mít ve své slovní zásobě základní lexikum všech výše uvedených témat, konstrukce času, věkových pojmenování lidí, pojmů míry a váhy, některé matematické a zeměpisné pojmy. Velká pozornost se věnuje zlomkovým číslovkám, frazeologickým spojením s číslovkami. Velmi důležitý je v této etapě vzdělání také překlad, který plní jednu ze základních náplní práce a také se porovnávají odpovídající české a ukrajinské konstrukce, píší se různé práce s pomoci doplňujících materiálů.

 

Základní literatura:

Myronova, N.: Praktický kurs ukrajinštiny. II. Brno, 2001.

Slovnyk synonimiv ukrajins´koji movy. Kyjiv 2001

Frazeolohičnyj slovnyk ukrajins´koji movy. Kn.1,2. Kyjiv 1993

 

Doporučená literatura:

Bohdan, S.K.: Movnyj etyket ukrajinciv. Tradyciji i sučasnist´. Kyjiv 1998

Ukrajinská periodická vydání:

Dzerkalo tyžnja

Urjadovyj kur´jer

Holos Ukrajiny

Ukrajina moloda

Literaturna Ukrajina

Chreščatyk

Ekspres

 

Překladová cvičenÍ 4

Mgr. Elena Opletalová

1. r., 0/0/1, 2kr., z, Zk, LS

 

Anotace:

Druhá etapa překladatelského semináře předpokládá  práci s texty  nejen na lexikální, ale i na morfologické a syntaktické úrovni, na kompletní rozbor různých jazykových stylů,seznámení se zvláštnosti jazykových pravidel, třeba interpunkce  obou jazyku a jejich uplatnění v písemných překladech, například přeložení textů s přímou řečí, a s  dialogy. Tento kurs je zaměřen na překládání a porovnávání textů krásné literatury s účelem praktické dovednosti nejenom umění překladu, ale také způsobilosti hodnotit a redigovat přeložené texty.V rámcích kursu jsou naplánovaná tématická překladová  cvičení a diskuse, například o sémanticko – pragmatické jazykové rovině, o jazykových reáliích, o tvořivosti překladatele atd.Kromě toho studentům bude poskytnutá možnost zúčastnit se každoroční univerzitní překladatelské soutěže.     

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

·        ústní překládání textů z ukrajinštiny do češtiny na hodině

·        ústní překládání textů z češtiny do ukrajinštiny na hodině

·        písemní překlady z ukrajinštiny do češtiny a z češtiny do ukrajinštiny

·        porovnávání adekvátnosti českých a ukrajinských přeložených textů

·        zvláštnosti překládání mnohoznačných slov, archaismů, slangových výrazů, reálie

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Studenti budou muset se naučit umění překladu na úrovní začátečníků. Od studentů se očekává řádná¨návštěva semináře a pravidelné plnění zadaných úkolů. Příprava na hodiny se bude hodnotit během vykonání překladů na hodinách a podle vykonaných domácích úkolů. Závěrem každý student předloží překlad vybraného textu z češtiny do ukrajinštiny a z ukrajinštiny do češtiny.

 

Základní literatura:

Knittlová, D.: K teoriia praxi v překladu. Univerzita Palackého v Olomouci 2000

Levý, J.: Umění překladu. Praha 1998

Česko – ukrajinský slovník ve dvou dílech. Kyjiv 1998

Ukrajinsko – český slovník ve dvou dílech. Praha 1994

Ryl´s´kyj, M.: Mystectvo perekladu. Kyjiv 1975

Sučasna ukrajins´ka literaturna mova. Stylistyka. Kyjiv 1973

 

Doporučená literatura:

Myronova, H.: Praktický kurs ukrajinštiny. Brno 2001

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia 2003

Slovnyk ukrajinskoji movy v. 11 dílů. Kyjiv 1970-1980

 

Tlumočnická cvičení 2

Mgr. Elena Opletalová

1. r., 0/0/1, 2 kr., z, Zk, LS

 

Anotace:

Úkolem dané discipliny je zdokonalování schopnosti u studentů simultánně tlumočit na materiálech složitějších textů z hlediska lexikální a stylistické roviny.Důraz bude kladen na tlumočení také odborných textů, zejména právnických, ekonomických a jazykovědných. Kromě toho základem kursu bude široka nabídka textového materiálu pro simultánní tlumočení včetně určených od studentů, tykajících se jednak všeobecných témat,jednak na zvolené téma. Na základě tohoto kursu studenti nejenom mají možnost naučit se umění simultánně překládat a rozšířit slovní zásobu ukrajinštiny a češtiny, ale mohou získat sousta nové informace o zemí, jazyk které studují, například z oblasti kultury a dějin, ekonomiky a sportu, mentality národa a současného života.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Závěrem tohoto předmětu student musí prokázat schopnost  především rychlé a přesné ve formě simultánního tlumočení přenést  potřebnou informaci z výchozího  jazyka do cílového jazyka.Každý student  odevzdá nahranou kazetu s určenými kontrolními texty.

 

Základní literatura:

Anderš,J.: Česko-ukrajinské dialogy. Jazyková etiketa. Vzory dokumentů. Brno 1998

Аnderš, J., Danylenko, L.: Praktický česko-ukrajinský slovník. Ekonomika.

Csiriková, M.,Vysloužilová,E.: Propeudická tlumočnická cvičení.

                                                  Olomouc 1997

Česko-ukrajinský slovník Kyjiv 1987.

Finance. Obchod. Olomouc 2000

Ukrajinsko-český slovník.  Praha 1994.

Ukrajinský obchodní dopis. 1. vydání. 1997

Vysloužilová,E. a kol.: Cvičebnice překladatelství a tlumočnictví pro ruštináře. Olomouc 1994.

 

Doporučená literatura:

Bybyk, S., Mychno, I. a kolektiv. Universal’nyj dovidnyk – praktikum z dilovych paperiv. Kyjiv 1999

Česko – ruský slovník aktuálních pojmů z obl. ekonomické, finanční, politické a právní. Linde Praha, 1997

Česko – ruský, Rusko – český odborný slovník z oblasti ekonomické, politické a právní. Linde Praha 1999

Koptilov, V.: Teorija i praktyka perekladu.Kyjiv. Univers, 2003.

Rusko – česky ekonomičeskij slovar’, SNTL - nakl. technické literatury, Praha 1977

Rosijs’ko – ukrajiňs‘ky slovnyk naukovoji terminolohiji. Kyjiv 1998.

Slovník bankovních a finančních služeb, díl I – IV, VICTORIA PUBLISHING

Slovnyk inšomovnych sliv. Slovnyky Ukrajiny. Kyjiv 1999

Ukrajins’ko – anhlijs‘kyj, anhlo – ukrajins‘kyj slovnyk, ekonomika, finansy, banky, investyciji, kredity. Kyjiv. Škola, 2003.

Žváček, D.: Úvod do teorie překladu (pro rusisty). Olomouc 1998

 

Typologie slovanských jazyků (slovanská věta)
prof. Josef Anderš, DrSc.

prof. PhDr. Helena Flídrová, CSc.

1., 2. r., 1/0/0, 2 kr., z, LS

 

Anotace:

Cílem přednášky je seznámit studenty s obecným profilem slovanské věty a diferenciací současných slovanských jazyků podle určitých typů  vět.  Typologii slovanské věty  je možné definovat jako nauku o typech  jednoduché věty se stejnými nebo podobnými modely. Zdůrazňuje se přitom poznání principů syntakticko-sémantického modelování, na nichž se má budovat typologie věty v slovanských jazycích, zajištění vnitroslovanské kontrastní charakteristiky a určení specifických charakteristických rysů každého slovanského jazyka. Cílem výuky je tedy na jedné straně hlouběji pronikntí do podstaty slovanské věty jako systému a na druhé zjistit typologické rozdíly v struktuře jednoduchých vět jednotlivých slovanských jazyků.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

·        vlastně lingvistická typologie i kategoriální typologie

·        nejdůležitější rysy slovanské věty v minulosti

·        charakteristika obecného profilu slovanské věty v porovnání s obecným  profilem jiných velkých evropských jazyků

·        charakteristika slovanské věty v mezislovanském porovnávacím plánu

·        vypracování zásad syntakticko-sémantického modelování slovanské věty

·        určení základních typů minimálních větných struktur

·        stanovení repertoáru strukturních modelů a popis jejich sémantických realizací

·        určení shod a rozdílů mezi slovanskými jazyky

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Aktivní  účast, písemné vypracování semestrální práce, zvládnutí zápočtových testů.

 

Základní literatura:

Mrázek, R.: Typologie slovanské jednoduché věty. In: Československé přednášky pro VI. mezinárod. sjezd slavistů v Praze. Praha 1968, s. 67-70.

Anderš, J.: K typologickému studiu slovanské věty: základ srovnávání. In: Česká slavistika. České přednáškypro XIII. Mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.-21.8.2003. Praha 2003.

Anderš, J.: Typolohija prostych dijeslivnych rečen´u čes´kij movi v zistavlenni z ukrajins´koju. Naukova dumka, Kyjiv 1983

Daneš, F. a kol.: Větné vzorce češtině. Praha 1986.

Zatovkanjuk, M.: Sopostavitel´noie izučenie blyzkorodstvennych jazykov i aspekt tipologičeskij. In: Československá rusistika, roč. 34,1989, č. 3, s. 121-125.

Zatovkaňuk, M.: Otázka shod a rozdílů při konfrontaci blízce příbuzných jazyků. In: Slavia roč. 55, 1986, č. 2, s. 133-139.

 

Doporučená literatura:

Mrazek, R.: Spravnitel´nij sintaksis slavjanskych jazykov. Ischodnye struktury prostogo predloženija. Univerzita J.E. Purkyně v Brně, 1990.

Zimek, R.: Sémantická výstavba věty. Praha 1980.

Grepl, M., Karlík, P.: Gramatické prostředky hierarchizace sémantické struktury věty. Brno 1983.

 

stylistika

1.r., 1/1/0, 3 kr., z, K, LS

 

Anotace:

Kurz stylistiky se zakládá na znalostech všech lingvistických disciplín a má pomoci studentům: a) rozpoznat stylistické prostředky na všech jazykových úrovních (fonostylistické, lexikální a etymologické zdroje; zdroje morfologie a syntaxe. Prozkoumávají se stylistické možnosti vnitřní formy slova a frazeologických. jednotek, celý stylistický aspekt slovotvorby.) b) soustředit se na fungování aspektů jednotlivých jazykových jednotek. Kromě toho si studenti osvojují kategorie a termíny charakteristické právě pro stylistiku, odhalují specifika jednotlivých funkčních stylů, prohlubují se znalosti normy spisovného ukrajinského jazyka s následným zlepšením kultury vyjadřování.

Hlavním základnou kursu se stává ta lingvistická báze, kterou studenti získali již během předchozích let studia. Velkou pozornost v hodinách přisuzujeme stylistickým prostředkům, především dávné ukrajinské mytologii a knižní tradici, antické kultuře, biblickým textům a ukrajinskému folklóru.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

·        pojmy a kategorie stylistiky

·        struktura stylistiky a její zdroje

·        lexikální prostředky stylistiky

·        frazeologie a její stylistické možnosti

·        morfologické prostředky lingvistiky

·        stylistická syntax

·        normy současného ukrajinského spisovného jazyka

·        charakteristika stylů ukrajinského jazyka

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Na základě teoretických poznatků, získaných během přednášek, studenti musí prokázat dovednost rozlišovat v textech stylistické prostředky všech jazykových rovin, zdokonalovat osvojené znalosti norem současného  ukrajinského jazyka. Závěrem tohoto kursu je schopnost popsat text každého z pěti jazykových stylů,včetně určení příznačných stylových prostředků. 

 

Základní literatura:

Ponomariv, O.: Stylistyka syčasnoji ukrajins´koji movy. Ternopil´ 2000

Mac´ko, L.I., Sydorenko, O.M.: Stylistyka ukrajins´koji movy.Kyjiv 2003

Kravec´, L.V.: Stylistyka ukrajins´koji movy. Praktykum. Kyjiv 2004

Ponomariv, O.: Kul´tura slova. Movnostylistyčni porady. Kyjiv 2002

Doporučená literatura:

Koval´, A.P.: Praktyčna stylistyka syčasnoji ukrajins´koji movy. Kyjiv 1987

Antonenko-Davydovyč, B.: Jak my hovorymo. Kyjiv 1991

Serbens´ka, O.A.: Kul´tura usnoho movlennja. Kyjiv 2004

Hrynčyšyn, D., Kapeljušnyj, A. ta in.: Slovnyk-dovidnyk z kul´tury ukrajins´koji movy. Kyjiv 2004

Ševčuk, S., Loboda, T.: Ukrajins´ka mova na ščoden´, na ščomyt´. Kyjiv 2004

 

Přehled kultury

1. r., 1/0/0, 2 kr., z, K, LS

 

Anotace:

Úkolem kurzu je celkově vyložit kulturu a etnogenezi ukrajinských zemí. Z tohoto pohledu je základním principem otázka přítomnosti kultury jako společenského fenoménu, obsah pojmu kultura v různých historických obdobích u různých národů, Ukrajinu nevyjímaje a historie národní kultury včetně její periodizace. Postupně se prochází nejvýznamnější duchovní a materiální prvky nejdávnějších společenství na území Ukrajiny. Důležitým faktorem při výuce se stávají základní znalosti z let předchozích, kdy studenti prošli kurzem historie a dějin ukrajinské literatury. Tyto znalosti by se zde měly aktivizovat.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

·        kultura nejdávnějších historických období na území Ukrajiny

·        kultura Kyjevské Rusi

·        přehled vývoje vzdělání

·        umění a věd během 13. – 17. století

·        renesanční tendence v dějinách Ukrajiny

·        baroko v Ukrajinské kultuře 17. – 18. století

·        charakteristické rysy ukrajinské kultury 19. století

·        etapy rozvoje ukrajinské kultury 20. století 

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Během seminářů studenti musí zřetelně rozumět postupným obdobím v dějinách Ukrajiny, v její kultuře od nejdávnějších časů, prokázat dovednost popsat každé historické a kulturné období,umět porovnávat zvláštnosti kultury a dějin v etapách Západní a Východní Evropy. Součástí tohoto kursu je psaní referátů.

 

Základní literatura:

Istorija ukrajins´koji kul´tury. V p´jaty tomach. Kyjiv 2001-2003

Popovyč, M.: Narys istoriji kul´tury Ukrajiny. Kyjiv 1998

Verstjuk, V.F., Dzjuba, O.M. ta in.: Ukrajina vid najdavnišich časiv do s´ohodennja. Kyjiv 1995

Hruševs´kyj, M.: Duchovna Ukrajina. Kyjiv 1994

Jevropejs´ke Vidrodžennja ta ukrajins´ka literatura 14.-18. st. Kyjiv 1993

Zapasko, Ja.P.: Mystectvo knyhy na Ukrajini v 16.-18. st. L´viv 1971           

 

Doporučená literatura:

Fenomen ukrajins´koji kul´tury: metodolohični zasady osmyslennja. Kyjiv 1996

Nalyvajko, D.: Očyma zachodu. Recepcija Ukrajiny v Zachidnij Jevropi 11.-18. st. Kyjiv 1998

Ničyk, V.M., Lytvynov, V.D. ta in.: Humanistyčni j reformacijni ideji v Ukrajini. Kyjiv 1990

Ničyk, V.M.: Petro Mohyla v duchovnij istoriji Ukrajiny. Kyjiv 1997

Uškalov, L.: Svit ukrajins´koho baroko. Charkiv 1994

 

Moderní ukrajinská literatura 2

Mgr. Petra Rudinská

1., 2. r., 1/0/0, 2 kr., z., LS

 

Anotace:

Seznamuje studenty s obecnými tendencemi vývoje ukrajinské literatury 20. stol. Toto století se stalo na Ukrajině obdobím největšího rozkvětu různorodých stylů a směrů, ale také obdobím tragických změn.

Plánuje se rozebrat klíčové směry, styly a spolky ukrajinské literatury 20. století, jejich vznik, vývoj a úpadek, nebo přechod do jiné formy a skupiny. Jedním ze základních úkolů je ukázat proces vývoje ukrajinské literatury v jednom tažení až do posledních tendencí postmodernismu.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Jedná se o přednáškový cyklus pro studenty 1. a 2. ročníku. Předpokládají se proto již ucelené znalosti z ukrajinské literatury. Hlavním cílem je předat studentům jasnou představu o souvislém vývoji ukrajinské literatury jakožto přehledu stylů, směrů a žánrů a také historických vlivů na literaturu. Zápočet proběhne ústní formou.

 

Základní literarura:

 

Doporučená literatura:

 

Práce s tiskem A TV 2
prof. Josef Anderš , DrSc.
1., 2. r., 0/2/0, 2 kr., z, LS

 

Anotace:

Pokračování v seznamování studentů s aktuálním společensko-politickým děním na Ukrajině a ve světě, s obraty a výrazy společenské komunikace. Hlavní důraz se klade na publicistické články a televizní zprávy, z nichž se studenti dozvídají o demokratických změnách které se uskutečnily na Ukrajině po tak zvané Oranžové revoluci (2004). Pro práci v seminářích se používají současné noviny a časopisy vydávané na Ukrajině (Holos Ukrajiny, Vysokyj zamok, Ekspres, Bez cenzury,  Ukrajina moloda, Literaturna Ukrajina, Večirnij Kyjiv aj.) a také ukrajinské televizní kanály ICTV, 1+1, Stolyčni novyny, Inter, Rada, Novy kanal, Tonis aj. 

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Student je povinen v seminářích charakterizovat noviny (orgán, redakce, rubriky, titulky), vyložit obsah doma připraveného článku, nadiktovat kolegům neznámá slova; vyslechnout si zprávy vysílané v ukrajinské televizi a odpovědět na otázky. Zápočet proběhne ústní formou.

 

Základní literatura:

Ukrajinské noviny a časopisy vydávané na Ukrajině: Dzerkalo tyžnja, Urjadovyj kur´jer, Holos Ukrajiny, Ukrajina moloda, Literaturna Ukrajina, Chreščatyk, Ekspres aj.

Internet (zprávy)

Ostapčuk, O.O.: Komunikativní potenciál jazyka: ukrajinský jazyk na internetě. In: Ucrainika I. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. Olomouc 2004, s. 117-121

Mova sučasnoji masovo-polityčnoji informaciji. Kyjv 1979

 

Jazyková cvičení gramatická 9

2.r., 0/0/1, 2kr., z, LS

 

Anotace:

     Cílem tohoto semináře je zobecnění všech získaných teoretických a praktických znalostí fonetiky, lexikologie, gramatiky a stylistiky, které slouží k přípravě na statní závěrečnou zkoušce. Samostatně je pozornost věnována všestrannému jazykovému rozboru textu. Důležité místo zde zaujímají již získané znalosti o struktuře lexika ukrajinského jazyka. Dovednost plynně hovořit a jinak aktivně užívat svoji slovní zásobu se stává nezbytnou, stejně tak, jako užívat různé lexikografické zdroje; budovat jednoduché věty i souvětí s různou strukturou, podle cíle vyslovení. Ovládnutí norem ukrajinského jazyka celkem zvyšuje úroveň, jeho kulturu a myšlení.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

·        lexikum ukrajinského jazyka, jeho původ, etymologie a stylistická diferenciace

·        charakteristické rysy systému vokálů a konsonant ukrajinského jazyka

·        plnovýznamové slovní druhy

·        sloveso a jeho formy

·        hlavní principy ukrajinského pravopisu

·        normy současného spisovného ukrajinského jazyka

·        funkční styly ukrajinského jazyka

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

      Náplní kurzu je praktické využití teoretických znalostí při rozboru textu a jednotlivých vět. Studenti musí v prvé řadě předvést znalost všeobecného rozboru (fonetického, lexikologického, gramatického). Součástí lekcí je psaní diktátů, samostatná tvůrčí práce a krátké referáty.

 

Základní literatura:

Hryščenko, A. P., Mac´ko, L.I. ta in.: Sučasna ukrajins´ka literaturna mova. Kyjiv 2002

Ponomariv, O.: Sučasna ukrajins´ka mova. Kyjiv 2002

Zahal´a ta eksperymental´na fonetyka. Kyjiv 2001

Ševeljeva, L.A.: Ukrajins´ka mova. Dyktanty. Charkiv 2003

 

Doporučená literatura:

Škuratjana, N.H., Ševčuk, S.V.: Sučasna ukrajins´ka literaturna mova. Kyjiv 2000

Mac´ko, L.I., Mac´ko, O.M. ta in.: Ukrajins´ka mova. Navčal´nyj posibnyk. Kyjiv 1998

  Kučyns´kyj, M.V.: Ukrajins´ka mova. Zbirnyk perekaziv iz tvorčymy zavdanjamy. Kyjiv 2002

  Ševčuk, S.V., Jachno, L.V.: Skladajemo icpyt z ridnoji movy. Kyjiv 1997

 

Jaz. cvičení konverzační 10

2.r., 0/0/1, 2kr., z, LS

 

Anotace:

Cvičení orientovaná na systémově funkční osvojování mluvené i psané ukrajinštiny. Probíraná konverzační témata na sebe navazují tak, aby slovní zásoba studentů byla postupně rozšiřována. Okruh předchozí tematiky se rozšiřuje zpracováním speciálních lingvistických a literárně vědných textů. Velká pozornost je věnována sociolingvistickému aspektu fungování ukrajinského spisovného jazyka během různých období existence ukrajinského státu a role kulturně jazykového faktoru stanoveného národem. V kontextu ukrajinských reálií jsou rozebrány pojmy: jazyková situace, jazykový konflikt a jazyková stálost. Zvláště jsou rozebírána témata jazykové situace na Ukrajině a jazykové možnosti a volby  v situaci bilingvismu.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

 Studenti mají předvést ovládnutí velkého množství lexika týkajícího se nejen obecně používaných termínů, ale také odborné filologické terminologie. Dále musí studenti umět vytvářet různé druhy souvětí, v závislosti na cíli sdělení.  Součástí lekcí jsou tvůrčí práce, eseje, referáty.

 

Základní literatura:

Huc´, M.V., Olijnyk, I.H.: Ukrajins´ka mova u profesijnomu spilkuvanni. Kyjiv 2004

Mychajljuk, V.O.: Ukrajins´ka mova profesijnoho spilkuvannja. Kyjiv 2005

Masenko, L.: Mova i suspil´stvo. Postkolonijal´nyj vymir. Kyjiv 2004

Materialy ukrajins´koji ta čes´koji periodyk:

 Časopisy a noviny: Polityka i kul´tura. Slovo i čas. Ekspres. Ukrajina moloda

 

Doporučená literatura:

Matvijenko, A.: Ridne slovo. Kyjiv 1994

Jermolenko, C. ta in.: Korotkyj tlumačnyj slovnyk linhvistyčnych terminiv. Kyjiv 2001

Ukrajins´ka mova. Encyklopedija. Kyjiv 2000

Vyhovanec´, I., Horodens´ka, K.: Teoretyčna morfolohija ukrajins´koji movy. Kyjiv 2004

Překladová cvičení 6

Mgr. Ulyana Kholod

2. r., 0/0/1, 2 kr., z, LS

 

Anotace:

Základem tohoto semináře je prohloubení dosavadních praktických a teoretických znalosti o umění překladu textu krásné literatury, odborné literatury, publicistického stylu.V tomto kurzu jsou naplánované hodiny překladu různých tématických textů s ohledem na samostatnou požadavku studentů. Seminář je zaměřen na teoretické a praktické problémy překladatelství. Problematická místa konkrétních textů se budou na hodinách důkladně rozebírat a řešit se ve formě diskuse.Důraz tohoto předmětu je kladen na samostatnou práci studentů se zadanými texty uměleckého,  publicistického a částečně odborného stylu. V rámcích kursu budou probíhat tématická cvičení z aktuálních diskusních směrů překladatelského umění.Studentům bude poskytnuta možnost posílat svojí překlady pro účast v univerzitní a státní překladatelské soutěži.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

·        písemní a ústní překládání určených úryvků textů

·        praktický nácvik umění adekvátního překladu na materiálu  novinových textů

·        písemní překlad různých druhů tématických článků 

·        diskuse nad každým textem a konkrétními použitými termíny

·        porovnávání prvků publicistického  žánru v ukrajinštině a češtině

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Cílem semináře je procvičení teoretických poznatků ze stylistiky ukrajinského jazyka,zejména  publicistického stylu. Od studentů se očekává pravidelná příprava na hodinu.Každý student bude muset obohatit svoji slovní zásobu v ukrajinštině, prokázat dovednost vykonání a adekvátních překladů z češtiny do ukrajinštiny a z ukrajinštiny do češtiny. Příprava na hodiny se bude hodnotit během každé hodiny.Na závěr tohoto kursu studenti předloží vykonané překlady.

 

Základní literatura:

Česko-ukrajinský slovník ve dvou dílech. Kyjiv 1987

Ukrajinsko-český slovník ve dvou dílech. Praha 1994

Koptilov, V.: Teorija i praktyka perekladu. Kyjiv 2003

Ryl´s´kyj, M.: Mystectvo perekladu. Kyjiv 1975

 

Doporučená literatura:

Žváček, D.: Úvod do teorie překladu (pro rusisty). Olomouc 1998.

Аnderš, J., Danylenko, L.: Ukrajinsko-český slovník. Ekonomika. Finance. Obchod. Olomouc 2004

Аnderš, J., Danylenko, L.: Praktický česko-ukrajinský slovník. Ekonomika. Finance. Obchod. Olomouc 2000

 

Tlumočnická cvičení 4

Mgr. Ulyana Kholod

2. r., 0/0/1, 2 kr., z, LS

 

Anotace:

Kurs tlumočnického cvičení je určen pro studenty se základními návyky tlumočení.Cílem tohoto kursu je pokračování praktických nácviků rychlého a kvalitního simultánního tlumočení rozhovorů, dialogů, projevů z různých oblasti kulturního prostředí, například ekonomiky, práva, obchodu, bankovnictví, kultury, cestování, sportu atd.Tlumočnický seminář je zaměřen na prohloubení dovedností v simultánním tlumočení a zároveň praktickém uplatnění a obohacení zásoby  ukrajinské a české slovní zásoby včetně hovorových a nespisovných prvků, výborné znalosti mluvnice, zejména morfologie a syntaxe.Studentům bude poskytnuta možnost používání audiotechniky, jednak pro naslouchaní vzorů různých jazykových stylů a také pro předvedení umění simultánního tlumočení. 

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Od studentů se očekává pravidelná příprava na hodinu.Příprava na hodiny se bude hodnotit během cvičení v hodinách.Za kritérium hodnocení se považuje dovednost studenta prokázat bohatou slovní zásobu při tlumočení umění adekvátní interpretace zadaných textů.Konečně,každý bude muset předvést schopnost simultánního  překladu určeného textu.

 

Základní literatura:

Csiriková, M.,  Vysloužilová, E.: Propedeutická tlumočnická cvičení I. Olomouc 1997

Česko-ukrajinský slovník ve dvou dílech Kyjiv 1987

Ukrajinskoeský slovník. ve dvou dílech Praha 1994

Vysloužilová,E. a kol.: Cvičebnice překladatelství a tlumočnictví pro ruštináře. Olomouc 1994

Kovhanjuk, C.: Praktyka perekladu. Kyjiv 1975.

 

Doporučená literatura:

Аnderš, J., Danylenko, L.: Ukrajinsko-český slovník. Ekonomika. Finance. Obchod. Olomouc 2004

Аnderš, J., Danylenko, L.: Praktický česko-ukrajinský slovník. Ekonomika. Finance. Obchod. Olomouc 2000

Praktická konverzace česko – ukrajinská.Bratislava 1997

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia 2003

 

Diplomový seminář J/L I, II

Vedoucí diplom. prací

5.r., 0+1, 2+2kr., z, Z+LS

 

Anotace:

Poskytnutí studentům pracujícím na diplomové práci metodologického vedení. Prodiskutování v seminářích aktuálních problémů spojených s tématy diplomových prací. Rozprava o připravených částích diplomových prací. Poskytnutí pomoci studentům při úpravě a odevzdání diplomové práci k obhajobě.

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Aktivní účast na seminářích, diskuse o částích diplomových prací, udělení zápočtu.