Ukrajinská filologie. Bakalářské tříleté dvouoborové studium.

 

Sylaby – ZIMNÍ SEMESTR

 

I. blok (1 a 2 semestr)

Základní předměty

 

Název disciplíny: Úvod do studia jazyka
Ročník: 1.

Před/sem/cv: P/sem

Hodin týdně: 1/1/0, kreditů: 3

z/Zk/K: z, Zk.

Semestr: Z

Jméno vyučujícího: prof. Josef Anderš, DrSc.

 

Základní zaměření:

Cílem přednášky je seznámení studentů se základními otázkami jazyka a jazykovědy. Je zaměřena na obecně lingvistické otázky. Obsahuje základní informace o jednotlivých lingvistických disciplínách. V přednášce se klade důraz na současné tendence v moderní jazykovědě. Do výuky jsou rovněž zařazeny vybrané kapitoly z dějin lingvistiky. Cílem  semináře je procvičení teoretických poznatků získaných na přednáškách a  studiem základní literatury disciplíny.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

 

Základní literatura:

Černý, J.: Úvod do studia jazyka. Olomouc1998

Mironova, G., Gazda J.: Úvod do jazykovědy v přehledech a cvičeních. Brno 1995

Erhart, A.: Základy jazykovědy. SPN. Praha 1984

Černý, J.: Dějiny lingvistiky. Votobia. Olomouc 1996

Lotko, E.: Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc 1998

Єрмоленко, С. aj.: Українська мова. Короткий тлумачний словник лiнгвiстичних термiнiв. Київ 2001

 

Doporučená literatura:

Карпенко, Ю.О.: Вступ до мовознавства. Київ 1991

Українська мова. Енциклопедія. Видавництво ”Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана“. Київ 2000

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Od studentů se očekává pravidelná příprava na hodiny.Cílem  semináře je procvičení teoretických poznatků získaných na přednáškách a  studiem základní literatury disciplíny. Přednesení referátů v v seminářích. Součástí  práce v seminářích je také vytvoření česko-ukrajinského slovníčku lingvistické terminologie.

 

Úvod do studia literatury
doc. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.

1.r., 1/1/0, 3 kr., z, Zk., ZS

 

Anotace:

Přednáška seznamuje studenty s pojmy a termíny teorie literatury, podává základy analýzy literárního díla, srovnává českou a ukrajinskou literárněvědnou terminologii.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

·        tématu a ideje uměleckého díla, literární postavy

·        kompozice a námětu literárního díla

·        jazyk literárního díla

·        literární směry, druhy a umělecké metody

·        historický charakter rozvoje literatury

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

V seminářích studenti poznávají nejen nacionální specifiku ukrajinské literatury, a také zásady analýzy uměleckého díla: jednota obsahu a tvaru, historismus. Student musí mít představu o tématu a ideje uměleckého díla, literární postavě, kompozice a námětu literárního díla, jeho jazyku (lexika, poetický syntax). Je důležité, aby studenti si uvědomili historický charakter rozvoje literatury, strukturu ukrajinského verše (sylabotónický systém, rytmus, strofa), všeobecné vlastnosti uměleckého díla, zvláštnosti obsahu a tvaru lyriky. Také je důležité pochopit rozvoj literárních směrů, druhů a umělecké metody (styl spisovatele). Vyučování probíhá na základě rozboru vybraných ukrajinských literárních textů T. Ševčenka, B.Hrinčenka, L.Ukrajinky, I.Franka, V. Symonenka, O.Olesa, L.Hlibova a jiných spisovatelů.

 

Základní literatura:

Martinková, V.: Teorie literatury. Praha 1997

Malý terminologický slovník literárních ekvivalentů. Olomouc 1999

Лесик, В. Елементи теорії літератури в школі. Київ 1959

Неділько, В. Елементи теорії літератури. Київ 1994

Галич, О., Назарець, В., Васильєв, В.: Теорія літератури. Київ 2001

Українська література(довідник). Київ 2000

 

Doporučená literatura:

Енциклопедія українознавства для школярів і студентів. Донецьк 1999

Питання літературознавства. Чернівці 2000

 

Jazyková cvičení gramatická 1

Mgr. Elena Opletalová

1.r., 0/0/1, 2 kr., z  ZS    

 

Anotace:

Cílem tohoto kursu je základní přehled ukrajinské gramatiky, tj. zásady výslovnosti a   pravidla pravopisu, principy ukrajinského přízvuku, libozvučnosti, intonace, dále bázové věci skladby a stylistiky. Zpočátku výuka probíhá v těsném spojení s fonetikou. Největší důraz je však kladen na studování slovních druhů, slovních spojení a syntaktických konstrukci. Disciplína má za úkol vytvořit u studentů přiměřený základ pro následující předměty, jakými jsou: morfologie, stylistiku a syntax. Dalším záměrem tohoto kursu je formování nutného mluvnického  fundamentu pro komunikační schopnost studentů, pro možnost stálého obohacení jejich slovní zásoby.Během vyučování se předpokládá nácvik ukrajinské mluvnice z hlediska srovnávacího s českou mluvnici a překládaní vět a krátkých úryvků textů.           

 

Rámcové časové a tematické vymezení probírané látky:

·        ukrajinština a čeština

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Od studentů se očekává pravidelná příprava na hodiny.Každý bude muset naučit se teoretickou látku a vykonat písemné úkoly.Příprava na hodiny se bude hodnotit během praktických cvičení na hodinách.Konečně studenti budou muset napsat závěrečnou písemní práci  podle prostudovaného materiálu.

 

Základní literatura:

Anderš, J.:Ukrajinština vážně i vesele.Olomouc 2002

Myronova, H.:Praktický kurs ukrajinštiny. Brno 1999

Плющ, М.: Сучасна українська літературна мова. Київ 1994

Пономарів, О.: Сучасна українська мова.2001

 

Doporučená literatura:

Ніколаєва, Н.: Українська мова для іноземців. Збірник вправ.Київ 2002

 

Jazyková cvičení konverzační 1

Mgr. Elena Opletalová

1.r., 0/0/1, 2kr., z, ZS

 

Anotace:

V počáteční fázi výuky ukrajinského jazyka je tento kurs jedním z nejpotřebnějších, protože  zabezpečuje osvojení běžného lexika, které patří k základním slovně-tématickým skupinám ukrajinštiny: příbuzenské vztahy, organy a částí těla, přírodní jevy, čísla a data, turistika a sport atd. Během kursu pro studenty je poskytnuta možnost  získat  zkušenosti  v užívání teto slovní zásoby ve vázané a dialogické řeči. Ke kursu patří čtení a analýza textů nebo nevelkých úryvků, práce se slovníkem, odpovědi na otázky, interpretace textu, učení nazpaměť textů písní a básní od proslulých ukrajinských mistrů slova.Vyučovací disciplína je také zaměřená na prokázaní  schopnosti samostatného vyprávění  krátkých textů ze strany studentů, jako i překladu z jednoho jazyka do druhého.  

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

  

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

 Od studentu se očekává  pravidelná příprava na hodiny.Káždý student bude muset prokázat znalostí patřičné slovní zásoby,schopnost interpretace textu, tvoření dialogu,napsaní tématického úryvku.Příprava na hodiny se bude hodnotit během diskusi v hodinách.kromě toho bude muset každý absolvovat dva testy, jeden v polovině a druhý na konci semestru.

 

Základní literatura:

Anderš, J.: Česko-ukrajinské dialogy. Jazyková etiketa. Vzory dokumentů. Brno 1998

Anderš, J.: Ukrajinština vážně i veselé. Olomouc 200

Myronova, H.: Praktický kurs ukrajinštiny. Brno 1999

Doporučená literatura:

Вінницька, В. та ін.:Українська мова, I частина. Київ 2000

 

JazykovÝ nácvik fonetický

1.r., 0/0/1, 2kr., z, ZS

 

Anotace:

Cílem disciplíny je v počáteční etapě výuky osvojení si a praktické zvládnutí fonologického systému současného ukrajinského spisovného jazyka, postupné upevňování ortoepických norem. Základní typy úloh jsou zaměřené na překonání fonetických a fonologických chyb výslovnosti, vytvoření nového postoje ke zvuku, slovu a větě, osvojení si a vytvoření pevné intonace, pauz, slabičného předělu, přízvuku a také naučení ortografických pravidel, která se zakládají na fonetickém principu.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Začátkem výuky se studenti musí naučit vyslovovat ukrajinské přízvučné a nepřízvučné, tvrdé a měkké fonémy. Během celkového vyučovacího je největší pozornost věnována správnosti artikulace předojazyčných fonémů, zejména tupých sykavek. Studenti musí prokázat nejen dovednost správného čtení nahlas veršovaných  a prozaických textů, ale také musí umět  tyto texty zapsat a pracovat se slovníky.Po ukončení tohoto kursu se každý bude učit několik textů nazpaměť.  

 

 

Základní literatura:

Тоцька, Н.І. : Сучасна українська літературна мова. Київ 1981

Тоцька, Н.І. Фонетика. Дидактичний матеріал з української мови. Київ 1998

Український орфографічний словник . Київ 2002

Головащук, С.І. Словник наголосів.Київ 2003

Орфоепічний словник української мови. Київ2001

 

Doporučená literatura:

Пазяк, О. М., Сербенська, О.А. та ін.: Українська мова. Практикум. Київ 2000

Тоцька, Н. І.: Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ. Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія. Київ 1995

Словник труднощів української мови. За ред. С.Єрмоленко. Київ 1989

Український правопис.Київ 1994

Українська мова. Енциклопедія. Київ, Видавництво ”Українська енциклопедія” ім.. М.П. Бажана, 2000.

 

Dějiny Ukrajiny

Mgr. Jitka Komendová, Ph.D.

1.r., 1/1/0, 2kr., z, K, ZS

 

Anotace:
Cílem kursu je seznámení studentů se základním vývojem ukrajinských dějin od doby prvních státních formací vzniklých na území Ukrajiny až po současnou dobu. Pozornost je věnována politickým, sociálně-ekonomickým i kulturním vývojovým aspektům a v určitém rozsahu také vývoji česko-ukrajinských vztahů.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Procvičení teoretických poznatků získaných na přednáškách a  studiem základní literatury disciplíny. Přednesení referátů v v seminářích.

 

Základní literatura:

Bojko, O., Goněc, V.: Nejnovější dějiny Ukrajiny. Brno 1997

Macůrek, J.: Dějiny východních Slovanů. Díl 1-3. Praha 1947 (kapitoly o ukrajinské historii)

Žukovskyj, A., Subtelnyj, O.: Narys istoriji Ukrajiny. Lviv 1992

 

Doporučená literatura:

Goněc, V.: Československá historická ukrajinistika v letech 1939-89.- In: Ruské a sovětské dějiny v české povalečné historiografii  /redaktor V. Veber/. Praha 1996

Ukrajina v současné české historiografii (K 70. narozeninám Vladimíra Hostičky).  /redaktor V. Veber/. Praha 2000

Sto padesát let česko-ukrajinských literárních styků 1817-1964 (Vědecko-bibliografický sborník) /redaktor O. Zilynskyj/. Praha 1968

 

Volitelné předměty


Jazykový nácvik morfologický

Mgr. Elena Opletalová

1.r., 0/0/1, 1kr., z, ZS

 

Anotace:
Propedeutický kurs je přípravnou etapou k osvojování morfologického systému současného ukrajinského spisovného jazyka. Zakládá se na gramatických kategoriích a formách českého a ukrajinského jazyka. Hlavní pozornost bude věnována vysvětlování zvláštností slovních změn plnovýznamových slov ukrajinského jazyka a vytvoření praktických návyků jejich výskytu.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

-         gramatické kategorie plnovýznamových slov

-         práce se slovníkem (gramatické údaje v slovníku)

-         předložky a pády ve větě

-         sestavování textu pomocí různých morfologických tvarů

-         srovnávací analýza užitých morfologických forem v textu

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Pozornost je věnována správnosti užití morfologických  tvarů, zejména pádových a předložkově-pádových forem,  při tvoření konstrukcí různého typu. Od studentů se očekává schopnost tvořit jednoduché syntaktické konstrukce s důrazem na tvoření větné konstrukce s různými větnými členy. Každý student bude muset  vykonat písemné úkoly. Příprava na hodiny se bude hodnotit během praktických cvičení na hodinách. Závěrem studenti musí napsat písemní práci podle prostudovaného materiálu.

 

Základní literatura:

Myronova, H.: Prakticкý kurs ukrajinštiny. Brno 1999

Вінницька, В. та ін.: Українська мова, I частина. Київ 2000

Плющ, М.:Сучасна українська літературна мова. Київ 1994

Пономарів, О.: Cучасна українська мова. Київ 2001

Єрмоленко, С. та ін.: Українська мова. Короткий тлумачний словник  лінгвістичних термінів. Київ 1997

 

Doporučená literatura:

Anderš, J.: Ukrajinština vážně i veselé. Olomouc 2002

Гнатюк, Л., Бас Кононенко, О.: Українська мова. Київ 2002

Ніколаєва, Н.: Українська мова для іноземців. Збірник вправ. Київ 2002

 

Ukrajinské reálie 1
1.r., 0/1/0, 2kr., z, ZS

 

Anotace:
V rámci počáteční etapy seznámení se s reáliemi Ukrajiny studenti získají vědomosti o formování a současnosti ukrajinského národa, jeho mentalitě, o tradicích, kultuře a jazyce a také historii národní symboliky Ukrajinců. Velká pozornost je věnována nejdůležitějším událostem současného politického života Ukrajiny a vnější politice země. Studenti se seznamují s ustanovením ukrajinského státu, s jeho politickou a administrativní organizací, geologickými specifiky a ekonomickým rozvojem. Nevelkou součástí této disciplíny je získání vědomostí  z historie a původu národních zvyků. Systém textových a podtextových cvičení přispívá k celistvému osvojení informací, zlepšení se v komunikativních schopnostech, doplnění slovní zásoby.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

·         politicko – administrační  zřízení  státu

·        zeměpisná  a ekonomická charakteristika Ukrajiny

·        státní a národní symboly

·        základní údaje o nejdávnějších a nových dějinách  Ukrajiny, zejména událostech 20. století

·        popis historie ukrajinských platidel a kozáckých klenotů

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Na  seminářích musí studenti maximálně rozšířit obsah svých znalosti o obyvatelstvu, politickém a ekonomickém zřízení,zeměpisných zvláštnostech Ukrajiny. Nezbytnou součástí  je práce se zeměpisnou  a administrační mapou . Studenti zdokonalují svojí slovní zásobu a gramatické poznatky během vykonání  předběžných cvičení před následujícím textem. Po zpracování textu řeší studenti další úkoly, související s textem, a kontrolní dotazy, jež předpokládají koherentní výklad přednesené látky a její přehodnocení.    

 

Základní literatura:

Malinevská, N. :Ukrajinské reálie 1. Olomouc 2003

Українське народознавство (за ред. С.Павлюка). Львів 1994

Онкович, Г.: Сторінки українознавства. Київ 1994

Гура, В.: Україна і ми. Харків 2000

Шевченко, В.: Читаємо про Україну,Харків 2000

 

Doporučená literatura:

Зінкевич, О., Гула, В.: Звід пам’яток історії та культури України. Київ 1999

Зінкевич, О., Гула, В.: Україна. Путівник. Київ 1995

 

II. blok (3., 4., 5., 6. semestr)

Základní předměty

 

Jazyková cvičení gramatická 3

Mgr. Elena Opletalová

2.r., 0/0/1, 2kr., z, ZS

 

Anotace:

Kurs gramatických cvičení je neoddělitelně svázán s kursem morfologie 1, který je teoreticky zaměřen a probíhá paralelně. Hlavní pozornost je věnována rozboru textů a rozdělení gramatických forem, praktickému osvojení, způsobu slovotvorby ukrajinského jazyka, jak morfologické tak nemorfologické, určování slovních druhů a jejich základních gramatických kategorií. K naplní kursu patří vypracovávání písemních a ústních cvičení z důrazem na komplikovanější místa v pravidlech ukrajinského pravopisu, tvoření slov, syntaktických konstrukcích. Největší důraz je kladen na odvozování slov, určení slovních druhů. Doplňkem tohoto kursu jsou texty z různých stylistických rovin ukrajinského jazyka, sloužící gramatickým rozborům a nácviku použití správných elementů  patřičného stylu.      

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

·        mluvnická struktura slova

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Tento kurs je pokračováním praktického nácviku ukrajinské gramatiky pro pokročilé.

V seminářích studenti se musí naučit základy ukrajinské slovotvorby a tímto si vytvořit základ pro následující pokračování výuky mluvnické struktury ukrajinského jazyka.

 

Základní literatura:

Вінницька, В. та ін.:Українська мова, 2 частина. Київ 2000

Пазяк, О. та ін.: Українська мова. Практикум. Київ 2000

Плющ, М.:Сучасна українська літературна мова. Київ 1994

Плющ, Н., Вінницька, В.: Українська мова. 2 частина. Київ 1997

Пономарів, О.: Cучасна українська мова. Київ 2001

Єрмоленко, С. та ін.: Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. Київ 1997

 

Doporučená literatura:

Myronova, H.: Praktický kurs ukrajinštiny. Brno 1999

Доленко, М.: Сучасна українська мова. Збірник вправ. Київ 1989

 

Jazyková cvičení konverzační 3
2.r., 0/0/1, 2kr., z, ZS

 

Anotace:

V rámci počáteční etapy seznámení se s reáliemi Ukrajiny studenti získají vědomosti o formování a současnosti ukrajinského národa, jeho mentalitě, o tradicích, kultuře a jazyce a také historii národní symboliky Ukrajinců. Velká pozornost je věnována nejdůležitějším událostem současného politického života Ukrajiny a vnější politice země. Studenti se seznamují s ustanovením ukrajinského státu, s jeho politickou a administrativní organizací, geologickými specifiky a ekonomickým rozvojem. Nevelkou součástí této disciplíny je získání vědomostí  z historie a původu národních zvyků. Systém textových a podtextových cvičení přispívá k celistvému osvojení informací, zlepšení se v komunikativních schopnostech, doplnění slovní zásoby.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Na konverzačních cvičeních si studenti musí zapamatovat určitý obsah lexémů, spojených s jednotlivými tématy, prokázat dovednost  tyto lexémy používat  při převyprávění textů a zodpovídání  otázek.

Cílem cvičení je také formulování vlastních úsudků. 

 

Základní literatura:

 Вінницька, В.М., Плющ, Н.П.: Українська мова. Для студентів-іноземців.Київ 1997

Anderš, J.: Česko-ukrajinské dialogy. Jazyková etiketa. Vzory dokumentů. Brno 1998

 

Doporučená literatura:

Myronova, H.: Praktický kurs ukrajinštiny І. Brno 1999

 Anderš, J.:  Ukrajinština vážně a vesele.Olomouc 2002

 

Morfologie 1

prof. Josef Anderš, DrSc.

2.r., 1/1/0, 3kr., z, ZS

 

Anotace:

První část kursu morfologie je základem pro jeho další studium. Účelem je, aby si studenti osvojili znalost předmětu morfologie, jeho specifika, obsah základních používaných termínů. Především se to týká těch, při přednáškách stále používaných termínů,  jako například gramatická kategorie, gramatická forma, gramatický význam slova, paradigma, morfém. Velká pozornost je věnována principům klasifikace slovních druhů, specifickému kategoriálnímu významu každého z nich (zde je třeba započítat nejen tradiční, ale i heterogenní systém členění). Určité místo v kurzu zaujímá přehled morfologických a syntaktických gramatických kategorií. Největší pozornost je zaměřena na rozpracovávání stavby slova, způsoby utváření slov v současné ukrajinštině a prostředky tvoření slov, charakteristické pro všechny plnovýznamové slovní druhy.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

·        pojem morfému

·        druhy morfémů

·        slovotvorná struktura slova 

·        hlavní způsoby slovotvorby

·        předmět morfologie

·        druhy morfologických forem

·        druhy slov a zásady jejich klasifikace

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Studenti musí  mít jasný přehled pojmů a termínů, získaných na přednáškách. Na závěr kursu studenti musí přesně určovat morfémovou a slovotvorní strukturu slova, druhy morfémů, vysvětlit fonologické změny v morfémové  stavbě slova, určovat slovotvorné způsoby a samostatně  odvozovat slova podle zadaných modelů.

K pracovním metodám na semináři patří různé gramatické úkoly a úlohy, včetně tvůrčích.  

 

Základní literatura:

Грищенко, А.П., Мацько, Л.І. та ін.: Сучасна українська літературна мова. Київ 2002

Шкуратяна, Н.Г., Шевчук, С.В.: Сучасна українська літературна мова. Київ 2000

Плющ, М.Я. та ін.: Сучасна українська літературна мова. Київ 1994

Горпинич, В.О.: Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір.Морфонологія.Київ 1999

Сучасна українська мова. За ред. О.Д.Пономарева. Київ 2001

 

Doporučená literatura:

Плющ, М.Я., Леута, О.І. та ін.: Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ. Київ 2003

Доленко, М.Т., Дацюк, І.І. та ін.: Сучасна українська мова. Збірник вправ. Київ 1989

Українська мова. Енциклопедія. Київ, Видавництво ”Українська енциклопедія” ім.. М.П. Бажана, 2000.

Безпояско, О.К., Городенська, К.Г. та ін.: Морфеміка української мови. Київ 1987

Безпояско, О.К., Городенська, К.Г. та ін.:Граматика української мови: Морфологія. Київ 1993

Клименко, Н.Ф. :Основи морфеміки сучасної української мови. Київ 1998

 

Základy slavistiky 1

prof. Josef Anderš, DrSc.

doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc.

2.r., 1/1/0, 2 kr., z, ZS

 

Anotace:

Disciplína uvádí studenty do základů slavistiky. Na přednáškách je pozornost věnována charakteristice praslovanského hláskosloví, tvarosloví a slovní zásoby. Cílem seminářů je seznámení studentů s nejstarším spisovným slovanským jazykem - staroslověnštinou, naučit je číst, překládat a analyzovat jednoduché staroslověnské texty.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

·        slavistika jako vědní obor

·        indoevropská jazyková rodina a slovanské jazyky

·        pravlast Indoevropanů

·        jazyky kentumové a satemové

·        baltoslovanská jazyková jednota

·        nostratické jazykové společenství

·        balkanský jazykový svaz

·        pravlast Slovanů, periodizace praslovanštiny

·        význam historickosrovnávací metody pro studium jazykového příbuzenství

·        hláskoslovné změny spojené se zákonem otevřených slabik

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Pravidelná příprava na hodinu, přednesení referátu na zadané téma, zvládnutí flexe staroslověnských jmen, zvládnutí zápočtových testů.

 

Základní literatura :

K. Horálek. Úvod do studia slovanských jazyků. Praha 1962

R. Večerka. Základy slovanské filologie a staroslověnštiny. Praha 1977

R. Večerka. Staroslověnština. Praha 1984

A. Lamprecht. Praslovanština. Brno 1987

H. Bauerová. Texty ke studiu staroslověnštiny se slovníčkem. Olomouc 1992

 

Doporučená literatura:

Белів, Л., Белів, О.: Старослов’янсько-український словник. Львів, Монастир Монахів Студитського Уставу, Видавничий вiддiл ”Свiчадо”, 2001.

Українська мова. Енциклопедія. Київ, Видавництво ”Українська енциклопедія” ім.. М.П. Бажана, 2000.

Біленька-Свистович, Л., Рибак, Н.: Церковно-слов’янська мова. Пiдручник зi словником Київ, Видавництво ”Криниця, 2000.

А.Е. Супрун. Ввeдeниe в славянскую филилогию. Минск 1989

A. Erhart. Indoevropské jazyky. Praha 1982

M. Štec. Úvod do staroslovienčiny a cirkevnej slovančiny. Prešov 1994

 

Český jazyk 1

PhDr. Milena Machalová

2.r., 0/0/1, 1 kr., z, ZS

 

Anotace:

Český deklinační a konjugační systém. V semináři jde o upevnění gramatických poznatků ze střední školy a jejich rozšíření se zřetelem na požadavky překladatelsko-tlumočnické praxe. Konkrétně je probírán lexikální, morfologický a syntaktický pravopis.

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Studenti musí rádně semináře navštěvovat. Příprava na hodiny se bude hodnotit během vykonání úkolů na hodinách. Kromě toho budou muset studenti na konci semestru napsat zápočtové testy.

 

Základní literatura:

Čechová, M. a kol.: Čeština. Řeč a jazyk. ISV nakladatelství, Praha 1996

Pravidla českého pravopisu, 1993

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia, Praha 1994

 

Doporučená literatura :

Svozilová, M.: Jak dnes píšeme/mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině. H&H, Vyšehradská s.r.o 2000

Mluvnice češtiny dle výběru

 

Literatura 19. století 2
Mgr. Petra Rudinská

2.r., 1/0/0, 1kr., z, ZS

 

Anotace:

Cyklus přednášek pokračuje v seznamování  studentů s ukrajinskou literaturou 19. st. a pomáhá vytvořit představu o novodobé literatuře. V této době literatura zaznamenála rozvoj mnohých funkcí: je vhodným nástrojem k vyjadřování filozofických, vědeckých, politických názorů. V těchto souvislostech vidíme obrovský rozvoj literárních směrů a druhů, což pomáhá vytvořit svůj styl spisovatelům. Nejvýznamnejšími osobnosti této doby jsou T. Ševčenko, I.Kotljarevský, P.Kuliš, H. Kvitka-Osnovjanenko, L.Ukrajinka aj.Vyučování probíhá násleujícími směry:

poslouchání přednášek  literatury 19. st. v ukrajinštině,

rozbor ukrajinských textů I.Kotljarevského, T. Ševčenka, L.Ukrajinky, I.Franka.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Cyklus přednášek navazuje na znalosti studentů z literatury 19. století I. Studenti získají přehled o problematice vzniku ukrajinské moderní literatury. Zdůrazněn je vývoj žánrů a směrů. Studenti by měli být schopni vnímat ukrajinskou literaturu v evropském kulturním kontextu. Součástí podkladů je seznam doporučené literatury, kam jsou zařazena stěžejní díla tohoto období.

 

Základní literatura:

Возняк, М. Історія української літератури (у 3-х т.) т.3. Львів 1992

Грушевський М. Історія української літератури ( у 4-х т.) т.3-4 Київ 1995

Історія української літератури (ХІХ століття) част.1,2 Київ 1980

Українська література (хрестоматія). Том 2. Донецьк 1997

 

Doporučená literatura:

Енциклопедія українознавства для школярів і студентів Донецьк 1999

Хропко, П. Біля джерела української реалістичної поезії. Київ 1972

Шубравський, В. Від Котляревського до Шевченка (проблема народності української літератури) Київ 1976

 

Jazyková cvičení gramatická 5

3r., 0/0/1, 2kr., z, ZS

 

Anotace:

Cílem kursu má být, v první řadě, utřídění a zopakování naučených morfologických znalostí a jejich praktické využití. Na základě nabytých znalostí jsou zadávány složitější úkoly a výjimky z nastudovaných pravidel.    Pozornost je věnována také specifice intonace. Pokračuje práce s kategoriemi životnosti a neživotnosti podstatných jmen, vlastních a obecných podstatných jmen, ustalují se dovednosti studentů skloňovat ohebné slovní druhy a časovat slovesa. Při opakování slovesných kategorií jsou vyžadovány především znalosti podmiňovacího a rozkazovacího způsobu, a také dokonavého a nedokonavého vidu ve všech časech oznamovacího způsobu.

Velká pozornost je věnována morfologickému rozboru slovních druhů, což napomáhá zobecnění přehledu získaných vědomostí.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

·        zvláštnosti skloňování podstatných jmen druhé a třetí deklinace. 

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Studenti  musí prokázat dobré schopnosti při skloňování plnovýznamových slovních druhů, nahrazovat vynechaná slova v kontextech, pochopit procesy vzájemného přechodu slovních druhů a určovat jejich syntaktickou roli ve větách. Při tom je kladen důraz na participiální a přechodníkové  konstrukce, zejména příznačnou interpunkci.

 

Základní literatura:

Грищенко, А.П., Мацько, Л.І. та ін.: Сучасна українська літературна мова. Київ 2002

Шкуратяна, Н.Г., Шевчук, С.В.: Сучасна українська літературна мова. Київ 2000

Плющ, М.Я. та ін.: Сучасна українська літературна мова. Київ 1994

Сучасна українська мова. За ред. О.Д.Пономарева. Київ 2001

Український правопис.Київ 2003

Ткаченко, Є.М.: Українська мова. Пунктуація. Харків 2001

Коваленко, О.В. Як грамотно написати диктант . Київ 2002

 

 

Doporučená literatura:

Плющ, М.Я., Леута, О.І. та ін.: Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ. Київ . Збірник вправ. Київ 1989

Марченко, О.Д., Нартова, Л.В. Збірник диктантів з української мови. Харків 1999

Клименченко, С.Д., Могила, О.А. Диктант з української мови. Київ 2002

Горбачук, В.Т. Види диктантів і методика їх проведення. Київ 1989

 

Jazyková cvičení konverzační 5

3.r., 0/0/1, 2kr., z, ZS

 

Anotace:

Náplní disciplíny bude další rozšíření aktivní slovní zásoby studentů, včetně odborného lexika a práce s lexikálně-sémantickými variantami mnohoznačných slov ve spojení s kontextem. Nejdůležitější část náplně kursu spočívá v osvojení tématu, spojených se zevnějškem člověka, zejména rysů obličeje. V rámci tematiky uvedené níže se dělí lexika podle obsahu pojmů na širší a užší. Důležitou roli pro aktivní rozvoj mluvení studentů hraje především  první z uvedených témat. Na příkladu synonymické řady, nebo konkrétního  rozhovoru si studenti osvojují synonymickou dominantu, rozpoznávají význam mezi jednotlivými členy synonymické řady a různé typy synonym. Zajímavé je srovnání synonym ukrajinského a českého jazyka v rámci  uvedených tématických okruhů.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

·        Proces mluveni

·        Vnější znaky : vzrůst, postava, pohyby, hlava

·        Obličej:

·        nos

·        ústa

·        hlas

·        rty

·        zuby

·        krk

·        vlasy

·        řasy

·        kníry

·        brada

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

      Cílem seminářů je ovládání a používání základní slovní zásoby, spojené se zevnějškem člověka, zejména popisu rysů obličeje. Toto lexikum se uplatňuje během vykonání ústních a písemných úkolů, volného vyprávění, překladů a dialo. Na závěr kursu budou muset studenti napsat závěrečnou písemnou práci  podle individuálních úkolů na prostudováná téma.

 

Základní literatura:

Myronova, H.: Praktický kurs ukrajinštiny.ІІ.Brno 2001

Anderš, J.F.: Ukrajinské dialogy. Brno

 

Doporučená literatura:

Вінницька, В.М., Плющ, Н.П.: Українська мова. Київ 1997

Кучинський, М.В.: Українська мова. Збірник переказів із творчими завданнями

Словник синонімів української мови. В 2 томах. Київ 2001

Фразеологічний словник української мови. Книга 1, 2. Київ 1993

 

Syntax 1
prof. Josef Anderš, DrSc.

3.r., 1/1/0, 3kr., z, ZS

 

Anotace:

Přednáška seznamuje studenty s aktuálními teoretickými a metodologickými aspekty současné ukrajinské syntaxe, vymezením syntaktických jednotek a analýzou různých typů jednoduché věty. Na základě současné syntaktické teorie se vykládají termíny a pojmy spojené s typy a způsoby syntaktických vztahů, podstatou hlavních a vedlejších větných členů, typy dvoučlenných a jednočlenných vět. Semináře, které se zakládají na analýze konkrétního jazykového materiálu, pak napomáhají studentům hlouběji proniknout do syntaktického systému ukrajinské jednoduché věty.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

·        předmět syntaxe, syntaktické jednotky

·        elementární a neelementární syntaktické jednotky

·        typy syntaktických vztahů

·        formy syntaktických vztahů

·        sémanticko-syntaktické vztahy ve větě jednoduché, v souvětí souřadném a podřadném

·        hlavní aspekty věty

·        syntaktické kategorie věty

·        hlavní členy větné

·        rozvíjející členy větné

·        typy jednočlenných vět

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Pravidelná příprava na hodiny, syntaktická analýza textu, zápočtový test.

 

Základní literatura :

Vychovanec, I.R.: Hramatyka ukrajinskoji movy. Syntaksys. Kyjiv 1993

Leška, O, Savický, N., Šišková, R.: Mluvnice současné ukrajinštiny. Praha 2001

Vychovanec, I.R., Horodenská, K.H., Hryščenko, A.P.: Hramatyka ukrajinskoji movy. Kyjiv 1982

Anderš, J.: Typolohija dijeslivnych rečeň u českij movizistavlennniukrajinskoju. Kyjiv 1987

Mrazek, R.: Sravnitelnyj sintaksis slavjanskich literaturnych jazykov. Ischodnyje struktury  prostogo predloženija. Brno 1990

Українська мова. Енциклопедія. Київ, Видавництво ”Українська енциклопедія” ім.. М.П. Бажана, 2000.

 

Doporučená literatura:

Daneš, F., Hlavsa, Z. a kol.: Větné vzorce v češtině. Praha 1981; 1986

Hramatyka českoji movy. Kyjiv 1992

Kononenko, P.P., Kadomceva, L.O., Macko, L.I.: Ukrajinska mova. Posibnyk dlja vstupnykiv do vuziv. Kyjiv 1991

Studie ze slovanské syntaxe. Praha 1971

Straková, V.: Syntaktické konstrukce s verbem finitem a jejich vnitřní dynamika. Praha 1970

 

Překladová cvičení 1

Mgr. Elena Opletalová

3.r., 0/0/1+1, 1kr., z, ZS

 

Anotace:

Cílem kursu je vytvořit u studentů schopnosti adekvátně překládat. Předpokládá se třídění dostatečného množství lexikálně sémantických korelátů, použití nejvhodnějších z nich. V prvním období je práce omezena lexikální úrovní jazyka.Tento kurs je zaměřen na překládání a porovnávání textů krásné literatury.Pro praktický nácvik překladatelské dovednosti jsou přichystané texty ukrajinské a české krásné literatury staršího periodu a také moderní literatury různých žánrů. Největší důraz je kladen na lexikálně – sémantickou rovinu překladů,na výběr ekvivalentních prvků v obou jazycích,zejména míra adekvátnosti při přenesení významu frazeologického spojení, vlastních názvů,  reálií jazyka, elementů  hovorové ukrajinštiny a obecné češtiny, slovesných časů, přechodníků, složitých větných konstrukci.   

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

·        ústní překládání textů z ukrajinštiny do češtiny na hodině

·        ústní překládání textů z češtiny do ukrajinštiny na hodině

·        písemní překlady z  ukrajinštiny do češtiny a z češtiny do ukrajinštiny

·        porovnávání adekvátnosti českých a ukrajinských přeložených textů

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Od studentů se očekává řádná návštěva semináře a pravidelné plnění zadaných úkolů.Příprava na hodiny se bude hodnotit během vykonání překladových cvičení na hodinách a podle vykonaných domácích úkolů.Na základě překládání a porovnání přeložených textů studenti se budou muset zdokonalit také v stylistice ukrajinského jazyka, zejména v uměleckém stylu. Na závěr kursu v zimním semestru musí studenti předložit písemní překlad z češtiny do ukrajinštiny.

 

Základní literatura:

Knittlová, D.: K teorii  praxi v překladu. Univerzita Palackého v Olomouci 2000

Levý, J.: Umění překladu. Praha 1998

Česko – ukrajinský slovník ve dvou dílech. Kyjiv 1998

Ukrajinsko – český slovník ve dvou dílech. Praha 1994

Сучасна українська  літературна мова. Стилістика. Київ 1973

 

Doporučená literatura:

Myronova, H.: Praktický kurs ukrajinštiny. Brno 2001

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia 2003

Slovnyk ukrajinskoji movy v 11ti dílech. Kyjiv 1970-1980

 

Literatura 20. století 1

Mgr. Petra Rudinská

doc. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.
3.r., 1/1/0, 2kr., z, ZS

 

Anotace:

Cyklus přednášek seznamuje  studenty s ukrajinskou literaturou 20. st., s ukrajinskými spisovateli, kteří psali rusky (I. Rjadčenko aj.).V této době vidíme složitost v úloze a postavení umění, což způsobuje vnitřní duchovní proměny a umělecké cesty v dějinách ukrajinské literatury 20.století. Doba chaosu a mravní inverze však byla současně dobou uvolnění tvůrčí energie. Potvrzení tomu vidíme ve tvorbě V.Stusa, V.Symonenka aj.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

 

 

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Cyklus navazuje na literaturu 19. století II. Znalosti z předešlých přednášek jsou nezbytné pro úplné pochopení složité literární situace na počátku 20. století na Ukrajině. Studenti rovněž musí využívat svých znalostí z literární teorie více než v předešlých literárních cyklech. V rámci seminářů studenti zpracovávají zadané téma. Součástí je praktická analýza textů. Na počátku cyklu jsou studenti obeznámeni s doporučenou literaturou.

 

Základní literatura:

Історія української літератури у 8-ми томах. Київ 1967

Історія української літератури (ХХ століття) част.1,2 Київ 1980

Українська література (хрестоматія). Том 2. Донецьк 1997

 

Doporučená literatura:

Енциклопедія українознавства для школярів і студентів Донецьк 1999

Білецький, О. Українська література серед інших літератур світу ( у 5 т.) Київ 1965

Твори  письменників XX століття

Рідне слово (хрестоматія). Кн. 2, Київ 1999

Бернадська, Н., Задорожна, С. Українська література. Київ 1995

 

ruština 1

PhDr. Milena Machalová

2.r., 0/2/0, 2 kr., z, ZS

 

Anotace:

Volitelný seminář poskytuje elementární znalosti gramatického systému a slovní zásoby současné ruštiny. Rozvíjí komunikativní dovednosti studentů. Formou diktátů a krátkých písemných projevů jsou upevňovány pravopisné jevy. Slovní zásoba je rozvíjena pomocí krátkých aktuálních textů, které si studenti sami vyhledávají na Internetu.

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Studenti musí rádně semináře navštěvovat. Příprava na hodiny se bude hodnotit během vykonání úkolů na hodinách. Kromě toho budou muset studenti na konci semestru napsat zápočtové testy.

 

Základní literatura:

Jelínek, S. a kol.: Raduga 1, 2 (ruština pro střední a jazykové školy). Fraus, Plzeň 1996

+ ruské časopisy, články z internetu

 

Základy polské gramatiky 1

PhDr. Dobrotová, Ph.D.

2.r., 0/2/0, 2 kr., z, ZS

 

Anotace:

Volitelný seminář je určen studentům těch oborů, jež potřebují ke své odborné práci získat základní orientaci v polském jazyce jako systému a osvojit si dovednosti mluvené a psané odborné komunikace, poskytuje elementární znalosti gramatického systému a slovní zásoby současné polštiny.

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Studenti musí rádně semináře navštěvovat. Příprava na hodiny se bude hodnotit během vykonání úkolů na hodinách. Na konci semestru budou muset studenti napsat zápočtové testy.

 

Základní literatura:

Bąk, P.: Gramatyka języka polskiego. Warszawa 1977

Dąbrowska, A.: Język polski, Wrocław 1998

Damborský, J. – Lotko, E.: Studia o współczesnym języku polskim. Olomouc, 1992

 

Ukrajinské reálie 2
2.r., 0/1/0, 2kr., z, ZS

 

Anotace:

Druhá část kursu, která je logickým završením části předchozí, je založena na prvotním stupni vědomostí studentů. Podstatné doplnění vědomostí o Ukrajině umožňuje hovořit o komplexním přístupu k disciplíně. Tématika seminářů souvisí s dějinami a  kulturou Ukrajiny od nejdávnějších časů do současnosti. Důležitou součástí kurzu je charakteristika základních rysů ukrajinského obrození a baroka v rámci evropského kulturního vývoje, rozvoj tehdejší vědy, jakožto výsledek založení Kyjevo-Mohyljanské akademie a její vliv na vývoj vědy a kultury východoslovanských národů. Do nejzajímavějších kapitol kurzu patří ty, které vysvětlují roli žen v historii Ukrajiny – kněžny Olgy, Anny Jaroslavny-královny Francie, Roxolany. Ortoepické a ortografické komentáře, také kontrolní otázky ke každému tématu napomáhají ke zdokonalení gramotnosti a zlepšení mluveného projevu studentů.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Cílem semináře je rozšíření získaných poznatků ze všeobecných dějin Ukrajiny, zejména z období druhé poloviny 16. – 18. století, zvláštností jejího kulturního a vědeckého života a také účast a role významných osobností v těchto dějinách. ( B.Chmelnyckyj, P. Orlyk, I.Mazepa) Pokračuje práce spojená s obohacením slovní zásoby, zlepšení pravopisného úrovně  a dovednosti souvislé výslovnosti na základě vykonání cvičení, úkolů před a po zadaných textech. Závaznými jsou práce z ortoepicko – ortografickými komentáři ke každého tématu.Tvůrčí úkoly inspirují studenty k důkladnějšímu studování,porovnávání dějin a kultury Východní a Západní Evropy.     

 

Základní literatura:

Malinevská, N.: Ukrajinské reálie 1. Olomouc 2003

Українська культура. Т.1.Київ, 2000

Українська культура. Т.2.Київ, 2001

Українська культура.Т.З.Київ, 2003

Наулко, В. та ін.: Культура і побут населення України. Київ 1991

Огієнко, І.: Українська культура.Київ 1991

Мистецтво Київської Русі. Київ 1989

Матвеєва, Н.П., Голобородько, А.Р. Святі і свята України.Київ 1995

 

Doporučena literatura:

Хижняк, З.І.: Києво-Могилянська Академія. Київ 1981

Овсійчук, В.: Українське мистецтво ХІУ- першої половини ХУІІ ст. Київ 1985

Овсійчук, В.: Українське мистецтво другої половини ХУІ- першої половини ХУІІ ст. Київ 1985