Ukrajinská filologie. Bakalářské tříleté dvouoborové studium.

 

Sylaby – LETNÍ SEMESTR

 

I. blok (1 a 2 semestr)

Základní předměty

 

Jazyková cvičení gramatická 2

Mgr. Elena Opletalová

1.r., 0/0/2, 2kr., z, KZk*, LS

 

Anotace:

Absolvování intenzivního kursu gramatiky předpokládá od studentů prvního ročníku znalost zvukového systému ukrajinštiny a jeho písemné formy,schopnost tvořit jednoduché věty – základní konstrukce, které se používají v běžné řeči, s důrazem na tvoření větné konstrukce včetně příslovečných určení místa, času a způsobu a tvorbu kladných a záporných vět, rozlišování rodu podstatných jmen atd. Kurs si dále klade za cíl umožnit studentům získání základní slovní zásoby, zejména slova běžného použití.Druhá polovina gramatických cvičení je zaměřená na prohloubení získaných znalosti studentů a nácvik praktického ovládaní ukrajinského jazyka v ústní a písemní formě.Tento výukový  kurs předpokládá shrnutí nastudovaného materiálu  ve formě písemních cvičení, ústního vyprávění, a diskuse. 

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Od studentů se očekává schopnost tvořit jednoduché věty – základní konstrukce, které se používají v běžné řeči, s důrazem na tvoření větné konstrukce včetně příslovečných určení místa,času a způsobu, tvorbu kladných a záporných vět. Každý student se bude muset naučit teoretickou látku a vykonat písemné úkoly.Příprava na hodiny se bude hodnotit během praktických cvičení na hodinách.Závěrem studenti musí napsat písemní práci podle prostudovaného materiálu

 

Základní literatura:

Anderš, J.: Ukrajinština vážně i veselé. Olomouc 2002

Myronova, H.: Prakticкý kurs ukrajinštiny. Brno 1999

Вінницька, В. та ін.:Українська мова, I частина. Київ 2000

Плющ, М.:Сучасна українська літературна мова. Київ 1994

Пономарів, О.: Cучасна українська мова. Київ 2001

Єрмоленко, С. та ін.: Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. Київ 1997

 

Doporučená literatura:

Гнатюк, Л., Бас Кононенко, О.: Українська мова. Київ 2002

Ніколаєва, Н.: Українська мова для іноземців. Збірник вправ. Київ 2002

 

Jazyková cvičení konverzační 2

Mgr. Elena Opletalová

1.r., 0/0/2, 2kr., z, KZk*, LS

 

Anotace:

Tato vyučovací disciplína je zaměřena na obohacení slovní zásoby studentů a jejich schopnosti vyjadřovat se ukrajinsky na všeobecná téma o rodinných vztazích, povolání, zájmech, vybraném oboru, výletech, sportu, oblíbených filmech, kmihách, hudbě atd. Tento kurs  poskytuje možnost získat rozšířený přehled o dějinách Ukrajiny, národních tradicích, kultuře, problémech současného života. Během hodin se předpokládá čtení, překládání a vyprávění textů, napsání vlastních interpretaci na vyvolené téma, účast v dialozích. Důležitým doplňkem na hodinách jsou stylisticky  různorodé texty z roviny ekonomiky, politiky, práva, které je třeba umět vyprávět, vytvořit samostatně podobné dokumenty a prokázat schopnost je přeložit do češtiny.    

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

 

·        poslouchání textů různých funkčních stylů (poeticky, publicistický, odborný)

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Od studentu se očekává  pravidelná příprava na hodiny.Káždý student bude muset prokázat znalostí patřičné slovní zásoby,schopnost interpretace textu, tvoření dialogu,napsaní tématického úryvku.Příprava na hodiny se bude hodnotit během diskusi v hodinách.kromě toho bude muset každý absolvovat dva testy, jeden v polovině a druhý na konci semestru.

 

Základní literatura:

Anderš, J.: Česko-ukrajinské dialogy. Jazyková etiketa. Vzory dokumentů. Brno 1998

Anderš, J.: Ukrajinština vážně i vesele. Olomouc 1998

Mironova, H.: Praktický kurz ukrajinštiny. I. Brno 1999

 

Doporučená literatura:

Вінницька, В. та ін.:Українська мова, I частина. Київ 2000

 

Fonetika a fonologie
1.r., 1/1/0, 3kr., z, Zk, LS

 

Anotace:
Cílem přednášky je seznámení  studentů  se základy fonetiky a fonologie, specifikací funkcí fonetického systému ukrajinského jazyka, se zvláštnostmi fonetického systému ukrajinského jazyka a aspekty jeho výuky.V přednášce je kladen důraz na fonetickou a fonematickou strukturu výslovnosti, na specifika ukrajinského přízvuku, podmíněnost zvukových změn. Důležitou roli v hodinách hraje práce s ustálenými ortoepickými normami ukrajinského jazyka. Při studiu  konsonantického systému je důležité poukázat na rozdíly v artikulačně akustických charakterových rysech souhlásek ukrajinských a českých, především při čtení. V lekcích fonetiky a fonologie také zdůrazňujeme roli fonetických hledisek v morfologie a syntaxe, taktéž se neopomíná retrospektivní pohled při vysvětlení jednotlivých jevů. Náležitá pozornost  je věnována také prozodickým prostředkům jazyka.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Cílem seminářů je osvojení teoretických znalostí, získaných na přednáškách. Na základě důkladného prostudování fonetického systému musí studenti prokázat dovednost zapsat  text v jeho fonologické a fonetické transkripci a umět tento text přečíst  podle pravidel ukrajinské ortoepie. Neoddělitelnou součástí  znalostí je pochopení základních fonetických procesů, jako je střídání v různých chronologických etapách jazykového rozvoje, výsledků těchto procesů v současné spisovné ukrajinštině. Především se to týká diferenčních jevů, například střídání у-в, і-й, о,е-і,první a druhá palatalizace apod.     

 

Základní literatura:

Сучасна українська літературна мова. Фонетика. За ред. І.К.Білодіда. Київ 1972

Грищенко, А.П., Мацько, Л.І.та ін.: Сучасна українська літературна мова. Київ 2002

Пазяк, О. М., Сербенська, О.А. та ін.: Українська мова. Практикум. Київ 2000

Тоцька, Н. І.: Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ. Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія. Київ 1995

Орфоепічний словник української мови. Київ 2001

 

Doporučená literatura:

Мацько, Л.І., Мацько О.М. та ін.: Українська мова. Навчальний посібник. Київ 1998

Головащук, С.І.: Словник наголосів.Київ 2003

Гриценко, Т.Б.: Українська мова і культура мовлення Київ 2005

 

Lexikologie

doc. Ludmila Stěpanova, CSc.

1.r., 1/1/0, 3kr., z, Zk, LS

 

Anotace:
Obsahem předmětu je komplexní popis slova jako základní jednotky lexikální roviny jazyka, podstatu lexikálního významu.Cílem disciplíny je prohloubení znalostí studentů o slovní zásobu jazyka z hlediska jejího formování, původu, rozdělení na aktivní a pasivní skupiny, archaismy a historismy, spisovné a nespisovné třídy, vrstvu profesionální a slangovou.Velký důraz je kladen na rozlišení  pojmů mnohoznačnosti slova (polysémie) a homonymie. Na materiálech textů krásné literatury je třeba určit správné kategorie významu slova : synonyma, antonyma, paronyma, metafory, synekdochy a metonymie.Během vyučovacích hodin se budou zkoumat texty také z hlediska porovnávacího z jazykem českým pro výzkum jevu mezijazykové homonymie. Na závěr kursu jsou naplánované hodiny lexikografie, včetně popsaní historie od vzniku prvních ukrajinských slovníku až po nejnovějších údajů.  

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Od studentů se očekává řádné navštěvování této přednášky. Během přednášky se předpokládá krátká praktická cvičení pro uplatnění teoretické látky  na materiálech vět, úryvků z krásné ukrajinské literatury.Konečné, každý student bude muset prokázat teoretické a praktické znalosti z tohoto kursu ve dvou závěrečných testech, které proběhnou  v zimním semestru a v letním semestru.    

 

Základní literatura:

Грищенко, А.: Сучасна українська літературна мова. Київ 2002

Жовтобрюх, М., Кулик, В.: Курс сучасної української літературної мови., часина 2. Київ 1972

 Пазяк, О., Сербенська, О. та ін.: Українська мова. Практикум. Київ. 2000

Пономарів, О.: Cучасна українська мова. Київ 2001

Сучасна українська літературна мова. Лексика і  фразеологія. За ред. І.К. Білодіда. Київ 1973

Шкуратяна, Н., Шевчук, С.: Сучасна українська літературна мова. Київ 2000

 

Doporučená literatura:

Пазяк, О., Кисіль, Н.: Українська мова і культура мовлення.Київ 1995

Українська мова. Енциклопедія. Київ, Видавництво ”Українська енциклопедія” ім.. М.П. Бажана, 2000.

 

Literatura 19. století 1
Mgr. Petra Rudinská

1.r., 1//0/0, 2kr., z, LS

 

Anotace:
Cyklus přednášek seznamuje studenty se staroruskou literaturou 10. až 12. st., dává představu o základech literární tvorby na Ukrajině. Je důležité, aby studenti si uvědomili nejen evroasijský charakter starší doby ukrajinské literatury, a také její mimořádný kulturní a mentální rysy.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Studenti získají představu o genezi východoslovanských literatur a jejich následné divergenzi. První část přednášek je věnována literárním památkám společným pro ukrajinskou, ruskou a běloruskou literaturu, druhá část se pak zabývá ukrajinskými památkami. Výuka je založena na četbě staroruských literárních textů a jejich analýze.

 

Základní literatura:

Возняк, М. Історія української літератури (у 3-х т.)  т.1.Львів 1992

Грушевський, М. Історія української  літератури ( у 4-х т.) т.1. Київ 1995

Історія української літератури (у 8-ми  т.) т.1  Київ 1967

Panoráma ruské literatury. Boskovice 1995

 

Doporučená literatura:

Огієнко, І. Українська культура і література. Київ 1996

Франко, І. Теорія і розвиток української літератури. (повне зібрання творів, т.19)

Mathesiusová, Světla: Cestami staletí. (Systémové vztahy v dějinách ruské literatury). Praha 1988

Králík, Oldřich: Počátky kronikářství u Slovanů. Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů. Praha 1968

 

Jazyková etiketa

Prof. Josef Anderš, DrSc.

1.r., 0/1/0, 2kr., z, LS

 

Anotace:

Cílem semináře je seznámení studentů s ukrajinskou jazykovou etiketou. Pomocí  slov a typických výrazů se studenti učí tvořit dialogy, které odrážejí různé komunikativní situace spojené s chováním člověka ve společnosti. Přihlíží se také k shodám a rozdílům mezi ukrajinštinou a češtinou.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

·        pozdrav, loučení

·        oslovení, seznamování

·        rozhovor, sdělení, úvaha

·        blahopřání, přání

·        dotaz, odpověď

·        pozvání, prosba

·        rada, návrh, hodnocení

·        nařízení, pokyn, příkaz

·        dovolení, zákaz

·        souhlas, námitka

·        chvála, vděčnost

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Aktivní účast, vypracování zadaných témat a dialogů, zvládnutí zápočtových testů.

 

Základní literatura :

Anderš, J.: Ukrajinsko-české dialogy. Jazyková etiketa. Olomouc 1996

Anderš, J.: Česko - ukrajinské dialogy. Jazyková etiketa. Vzory dokumentů. Brno 1998

Ukrajinský obchodní dopis. 1. vydání, 1997

 

Doporučená literatura:

Anderš, J.: Ukrajinština vážně i vesele. Olomouc 1999

Koval, A.P.: Dilove spilkuvannja. Kyjiv 1992

 

II. blok (3., 4., 5., 6. semestr)

Základní předměty

Jazyková cvičení gramatická 4

Mgr. Elena Opletalová

2.r., 0/0/1, 2kr., z, KZk**, LS

 

Anotace:

Cílem tohoto kursu je další praktický nácvik mluvnické struktury ukrajinského jazyka, a to zejména osvojení slovních druhů, tvoření slov, syntaktických konstrukci.Disciplína je těsně spjata s kursem morfologie 2 a je nejvíce zaměřená na praktickou výuku morfologických prvků. Kurs kromě toho pokračuje v ústním a písemním nácviku pravidel českého pravopisu, soustřeďuje se zejména na psaní měkkého znaku, apostrofu, zdvojení souhlásek, správné napsaní příslovci, částic a předložek, slovních spojení, jako i na interpunkci v určitých syntaktických konstrukcích. K náplni tohoto kursu dále patří cvičení s texty pro nácvik správného určení vhodných stylistických prvků.     

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

·        systém slovních druhů v ukrajinštině

·        mluvnické kategorie podstatného jména

·        mluvnické kategorie slovesa

·        mluvnické kategorie přídavného jména

·        mluvnické kategorie příčestí a přechodníků

·        mluvnické kategorie číslovek a zájmen

·        příslovce jako neohebný slovní druh

·        částice,předložky,spojky a citoslovce – jejich druhy a uplatnění v textech

 

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Od  studentů se očekává prokázaní velice důkladných praktických způsobilosti  nejen v rozlišování a určení slovních druhů, ale vykonání různého typů gramatických cvičení na skloňování, stupňování  slovních druhů,jejich zařazení podle kategorie. Studenti musí rádně semináře navštěvovat.Příprava na hodiny se bude hodnotit během vykonání úkolů na hodinách.Kromě toho bude muset každý student napsat závěrečnou práci na konci letního semestru.

 

Základní literatura:

Гнатюк, Л., Бас Кононенко, О.: Українська мова. Київ 2002

Вінницька, В. та ін.:Українська мова, 2 частина. Київ 2000

Пазяк, О. та ін.: Українська мова. Практикум. Київ 2000

Плющ, М. та ін.:Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ. Київ 2003

Плющ, Н., Вінницька, В.: Українська мова. 2 частина. Київ 1997

Пономарів, О.: Cучасна українська мова. Київ 2001

Єрмоленко, С. та ін.: Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. Київ 1997

 

Doporučená literatura:

Myronova, H.: Praktický kurs ukrajinštiny. Brno 1999

Доленко, М.: Сучасна українська мова. Збірник вправ. Київ 1989

 

Jazyková cvičení konverzační 4

2.r., 0/0/1, 3kr., z, KZk**, LS

 

Anotace:
Cílem kursu je další rozšíření aktivní slovní zásoby studentů, především, co se týče obohacení o synonymické významy, antonyma, frazeologizmy. Při zpracovávání synonym , je značná pozornost věnována lexice původní a převzaté z jiných jazyků; a také charakteristickým rysům využití těchto slov. Nejvíce pozornosti je věnováno  abstraktním výrazům a  odborné terminologii, především společensko politické. K tomuto tématu nám slouží různorodá tématika: díla alegorického obsahu; úryvky umělecké literatury (jak prózy tak poezie); odborné texty. V souvislosti s kurzem morfologie je kladen velký důraz na zpracování morfologických a syntaktických rysů sloves, při čemž nejvíce se věnujeme centrální konstrukci věty. Dalším předmětem studia jsou vidové slovesné dvojice, jejich vztah a význam. Realizace valence nejužívanějších sloves v textech se  stává hlavním předmětem přehledu těchto.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Na seminářích studenti pokračují v rozšíření obsahu aktivní slovní zásoby. Konverzační téma těsně souvisí s odpovědnými  morfologickými  tématy. Z tohoto důvodu jsou gramatické úkoly a cvičení, následující po zpracování textů, zaměřené na hlubší  osvojení si kategorií všech slovných druhů. K pracovním náplním semináře patří zodpovídání otázek, vyprávění textu, vlastní doplňování textů se zadaným začátkem, ústní a písemné tvůrčí práce, vytvoření vlastních krátkých úryvků na určité téma.      

 

Základní literatura:

Вінницька, В.М., Плющ, Н.П.: Українська мова. Київ 1997

Anderš, J.: Česko-ukrajinské dialogy. Jazyková etiketa. Vzory dokumentů. Brno 1999

 

Doporučená literatura:

Чернікова, Л.Г., Харахоріна, Т.О.та ін.:Збірник текстів для переказів з української мови. Донецьк 1999

 

Morfologie 2

prof. Josef Anderš, DrSc.

2.r., 1/1/0, 3kr., z, Zk, LS

 

Anotace:

Druhá část kursu morfologie se zaměřuje na ovládnutí systému současného ukrajinského spisovného jazyka, protože pomůže studentům k osvojení základních teoretických vědomostí o všech slovních druzích a také k praktickému ovládnutí a používání paradigmatu plnovýznamových slov v ústním a písemném projevu a užívání neplnovýznamových slov. Velká pozornost je věnována tématům jako například: sémantika skloňování podstatných jmen, dělení podstatných jmen na tvrdou, měkkou a kombinovanou skupinu v rámci prvního a druhého skloňovacího typu, lexikálně gramatické dělení přídavných jmen, skloňování a pravopis zájmen a číslovek, stupňování přídavných jmen a příslovcí, kategorie času, způsobu. Logickým doplněním kurzu je seznámení studentů s kategorií rodu a s modálními slovesy.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

·        podstatné jméno jako slovní druh

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Na přednáškách musí studenti osvojit  zásady  rozdělení slovních druhů a  příznačných gramatických kategorii.

Semináře se zakládají na vykonání gramatických cvičení, napsaní diktátů, práci s textem. Během semináře se mají studenti naučit rozdělovat  slovní druhy podle existujících tříd, deklinací apod., umět skloňovat jmenné druhy slov, časovat slovesa. Praktická cvičení napomáhají k odhalení  původu plnovýznamových slovních druhů a funkčnosti pomocných slovních druhů.     

 

Základní literatura:

Грищенко, А.П., Мацько, Л.І. та ін.: Сучасна українська літературна мова. Київ 2002

Шкуратяна, Н.Г., Шевчук, С.В.: Сучасна українська літературна мова. Київ 2000

Плющ, М.Я. та ін.: Сучасна українська літературна мова. Київ 1994

Історія української мови: Морфологія. Київ 1978

Костусяк, Н.М. Категорія ступенів порівняння прикметників і прислівників. Луцьк 2002

Сучасна українська мова. За ред. О.Д.Пономарева. Київ 2001

Безпояско, О.К.: Іменні граматичні категорії. Київ 1991

Вихованець,І., Городенська, К. :Теоретична морфологія української мови. Київ 2004

 

Doporučená literatura:

Плющ, М.Я., Леута, О.І. та ін.: Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ. Київ 2003

Доленко, М.Т., Дацюк, І.І. та ін.: Сучасна українська мова. Збірник вправ. Київ 1989

Українська мова. Енциклопедія. Київ, Видавництво ”Українська енциклопедія” ім.. М.П. Бажана, 2000

Онкович, Г.В., Барабаш, Г.А. Український рік у прикметах та прикметниках. Київ 2000

 

Základy slavistiky 2

prof. Josef Anderš, DrSc.

doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc.

2.r., 1/1/0, 2kr., z, K, LS

 

Anotace:

Studenti pokračují v seznamování se základy slavistiky. Na přednáškách je pozornost věnována charakteristice praslovanského hláskosloví, tvarosloví a slovní zásoby. Cílem seminářů je seznámení studentů s nejstarším spisovným slovanským jazykem - staroslověnštinou, naučit je číst, překládat a analyzovat jednoduché staroslověnské texty.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

·        palatalizace velár

·        palatalizace souhlásek před jotací

·        praslovanská přehláska samohlásek, depalatalizační proces

·        vznik nových hlásek v praslovanštině

·        praslovanská intonace a přízvuk

·        společné rysy charakterizující tři větve slovanských jazyků

·        staroslověnština a Velká Morava, vznik slovanského písma

·        památky psané hlaholicí a cyrilicí

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Pravidelná příprava na hodinu, přednesení referátu na zadané téma, zvládnutí flexe staroslověnských sloves, zpracování domácí písemky (překlad a analýza staroslověnského textu), zvládnutí zápočtových testů, složení kolokvia ústní formou zaměřeného na probíraná témata.

 

Základní literatura :

K. Horálek. Úvod do studia slovanských jazyků. Praha 1962

R. Večerka. Základy slovanské filologie a staroslověnštiny. Praha 1977

R. Večerka. Staroslověnština. Praha 1984

H. Bauerová. Texty ke studiu staroslověnštiny se slovníčkem. Olomouc 1992

Белів, Л., Белів, О.: Старослов’янсько-український словник. Львів, Монастир Монахів Студитського Уставу, Видавничий вiддiл ”Свiчадо”, 2001.

Українська мова. Енциклопедія. Київ, Видавництво ”Українська енциклопедія” ім.. М.П. Бажана, 2000.

Біленька-Свистович, Л., Рибак, Н.: Церковно-слов’янська мова. Пiдручник зi словником Київ, Видавництво ”Криниця, 2000.

 

Doporučená literatura :

А.Е. Супрун. Ввeдeниe в славянскую филилогию. Минск 1989

A. Erhart. Indoevropské jazyky. Praha 1982

A. Lamprecht. Praslovanština. Brno 1987

M. Štec. Úvod do staroslovienčiny a cirkevnej slovančiny. Prešov 1994

 

Český jazyk 2

PhDr. Milena Machalová

2.r., 0/0/1, 1 kr., z, Zk., LS

 

Anotace:

Seminář navazuje na předcházející studium. Cílem je seznámit studenta s morfologickým systémem češtiny, tj. soustavou slovních druhů a jejich tvarů a mluvnických kategorií, s normou a jejím kolísáním. Okrajově je věnována pozornost také diferenciaci funkčních stylových oblastí, stylovým charakteristikám prostředků jednotlivých plánů jazyka.

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Studenti musí rádně semináře navštěvovat. Příprava na hodiny se bude hodnotit během vykonání úkolů na hodinách.Kromě toho budou muset studenti na konci semestru napsat závěrečné testy a udělat zkoušku.

 

Základní literatura:

Čechová, M. a kol.: Čeština. Řeč a jazyk. ISV nakladatelství, Praha 1996

Pravidla českého pravopisu, 1993

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia, Praha 1994

 

Doporučená literatura :

Svozilová, M.: Jak dnes píšeme/mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině. H&H, Vyšehradská s.r.o 2000

Mluvnice češtiny dle výběru

 

Literatura 19. století 3
Mgr. Petra Rudinská

2.r., 1/0/0, 1kr., z, Zk, LS

 

Anotace:

Kurz pokračuje v seznamování  studentů s ukrajinskou literaturou 19. st. a pomáhá vytvořit představu o novodobé literatuře. V této době literatura zaznamenala rozvoj mnohých funkcí: je vhodným nástrojem k vyjadřování filozofických, vědeckých, politických názorů. V těchto souvislostech vidíme obrovský rozvoj literárních směrů a druhů, což pomáhá vytvořit svůj styl spisovatelům. Nejvýznamnějšími osobnosti této doby jsou T. Ševčenko, I.Kotljarevský, P.Kuliš, H. Kvitka-Osnovjanenko, L.Ukrajinka aj.Vyučování probíhá následijícími směry: poslouchání přednášek  literatury 19. st. v ukrajinštině, rozbor ukrajinských textů I.Nečuj-Levyckého, B.Hrinčenka, M.Kocjubynského, V.Stefanyka .

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Cyklus přednášek navazuje na literaturu 19. století II. V tomto období se objevuje první moderní próza a ukrajinská literatura začíná více reagovat na podněty z evropského literárního dění. Studenti by tedy měli být schopni analýzy literárního díla i po komparatistické stránce. Individuální četba doporučené literatury.

 

Základní literatura:

Возняк, М. Історія української літератури (у 3-х т.) т.3. Львів 1992

Грушевський М. Історія української літератури ( у 4-х т.) т.3-4 Київ 1995

Історія української літератури (ХІХ століття) част.1,2 Київ 1980

Українська література (хрестоматія). Том 2. Донецьк 1997

Doporučená literatura:

Енциклопедія українознавства для школярів і студентів Донецьк 1999

Хропко, П. Біля джерела української реалістичної поезії. Київ 1972

Шубравський, В. Від Котляревського до Шевченка (проблема народності української літератури) Київ 1976

 

Jazyková cvičení gramatická 6

3.r., 0/0/1, 2kr., z, KZk**, LS

 

Anotace:

Cílem výuky je shrnutí  všech získaných poznatků z mluvnice ukrajinštiny a zdokonalování ortografických a interpunkčních dovedností. Tento kurs je zaměřen na přípravu studentů k napsaní závěrečné písemné práce. 

Zdokonalování se ve správném psaní probíhá především na základě osvojení si znalostí fonetického principu jakožto základního kamene ukrajinského pravopisu. Během kurzu jsou studenti seznamováni se základními myšlenkami posledního vydání pravidel ukrajinského pravopisu (artikulace samohlásek přední řady, tvrdých i poměkčených souhlásek, a souhlásek - h,g). Při získávání znalostí interpunkce jsou hlavními body – interpunkce při rozšiřování jednoduchých vět a také rozšiřování bezspojkových vět. Cíleně je věnována pozornost základním ortoepickým normám současného spisovného ukrajinského jazyka.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Studenti se musí naučit  základní pravidla ukrajinského pravopisu, psát správně diktáty  v rozsahu 100 – 120 slov a také jednoduché věty s volně připojenými členy a souvětí, vykonávat různé druhy cvičení, používat správnou intonaci při čtení textu.

 

Základní literatura:

Грищенко, А.П., Мацько, Л.І. та ін.: Сучасна українська літературна мова. Київ 2002

Шкуратяна, Н.Г., Шевчук, С.В.: Сучасна українська літературна мова. Київ 2000

Сучасна українська мова. За ред. О.Д.Пономарева. Київ 2001

Український правопис. Київ 2003

Ладоня, І.О. :Українська мова.Київ 2001

Мацько, Л.І., Сидоренко, О.М.: Українська мова. Збірник диктантів. Київ 1996

Мацько, Л.І., Мацько, О.М. та ін.: Українська мова. Навчальний посібник. Київ 1998

 

Doporučená literatura:

Шевчук, С.В. Українська мова.:Збірник диктантів. Київ 1999

Сікорська, З.С., Терновська, Т.П.:Збірник диктантів з української мови. Київ 1989

Марченко, О.Д., Нартова, Л.В.: Збірник диктантів з української мови. Харків 1999

Клименченко, С.Д., Могила, О.А. Диктант з української мови. Київ 2002

Коваленко, О.В. Як грамотно написати диктант. Київ 2002

 

Jazyková cvičení konverzační 6

3.r., 0//0/1, 2kr., z, KZk**, LS

 

Anotace:

Cílem semináře je značně rozšířit  znalosti studentů na téma: Zevnějšek člověka. Hlavní důraz je kladen na slovní zásobu, která je spojená s vnější charakteristikou a popisem vnitřních pocitů člověka.  Aktivní slovní zásoba studentů se obohacuje o základní anatomické názvosloví: názvy orgánů trávicí soustavy, orgánů dýchacího ústrojí, krevního oběhu, nervového systému, smyslových orgánů. Další skupinou jsou názvy lékařských nástrojů, názvy výkonů, pojmenování členů zdravotnického personálu, názvy lékařských organizací a zařízení. Pozornost je věnována také onemocnění všech výše nazvaných systém lidského organizmu, dále běžným onemocněním, chřipce a angíně, způsobům léčení a především prevenci  Práce se slovníkem se týká především synonymických řad, antonymie a také práce s frazeologickými jednotkami různých typů.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

 Závěrem studování tématů, spojených s zevnějškem a povahou člověka, musí studenti prokázat  svojí aktivní slovní zásobu na tato témata, včetně pojmů základních sémantických polí lidského organismu a duševní práce. Při práci se slovníkem se klade důraz na zvláštnosti slovotorby přídavných jmen. Při práci s frazeologickými spojeními je důležite najít ekvivalenty v českém jazyce. Na konec tohoto kursu studenti budou muset napsat písemnou práci  na základě prostudováného materiálu  o celkovém popisu lidského zevnějšku a povahy (podle individuálních úkolů).

 

Základní literatura:

Myronova, H.: Praktický kurs ukrajinštiny ІІ Brno 2001

Anderš, J.F.: Ukrajinština vážně i vesele. Olomouc 1999

Словник синонімів української мови. В 2 томах. Київ 2001

Фразеологічний словник української мови. Книга 1, 2. Київ 1993

Полюга, Л.М.: Словник антонімів української мови. Київ 1999

 

Doporučená literatura:

Вінницька, В.М., Плющ, Н.П.: Українська мова. Київ 1997

Кучинський, М.В.: Українська мова. Збірник переказів із творчими завданнями

Чернікова, Л.Г., Харахоріна, Т.О.та ін.: Перекази..Донецьк 1999

 

Syntax 2

prof. Josef Anderš, DrSc.

3.r., 1/1/0, 3kr., z, Zk, LS

 

Anotace:

Cílem přednášky je seznámení studentů s valenční a intenční teorií analýzy věty, s takovými pojmy jako formálně syntaktický model věty, sémantická struktura věty (propopozice), modifikace větných vzorců, které vedou k vybudování typologie jednoduché věty. Pozornost se věnuje klasifikací ukrajinského souvětí, různým druhům souřadných a podřadných vět a kritériím  jejich vymezení. Vše v ukrajinsko-českém srovnávacím plánu. Semináře pak napomáhají studentům hlouběji proniknout do syntaktického systému ukrajinské souvětí. Uplatňuje se konfrontační hledisko.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

·        jednoduchá věta s volně připojeným členem

·        valence, intence, rekce

·        typy predikátů a propozic

·        typy souvětí

·        sémantika souvětí souřadného

·        typy a sémantika souvětí podřadného

·        bezespoječné souvětí

·        přímá řeč, nepřímá řeč

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Pravidelná příprava na hodiny, syntaktická analýza textů, zápočtový test, složení ústní zkoušky.

 

Základní literatura :

Sučasna ukrajinska literaturna mova. Syntaksys. Kyjiv 1972

Ukrainskaja grammatika. Kijev 1986

Vychovanec, I.R.: Hramatyka ukrajinskoji movy. Syntaksys. Kyjiv 1993

Leška, O, Savický, N., Šišková, R.: Mluvnice současné ukrajinštiny. Praha 2001

Українська мова. Енциклопедія. Київ, Видавництво ”Українська енциклопедія” ім.. М.П. Бажана, 2000.

 

Doporučená literatura:

Hramatyka českoji movy. Kyjiv 1992

Kononenko, P.P., Kadomceva, L.O., Macko, L.I.: Ukrajinska mova. Posibnyk dlja vstupnykiv do vuziv. Kyjiv 1991

Vychovanec, I.R., Horodenská, K.H., Hryščenko, A.P.: Hramatyka ukrajinskoji movy. Kyjiv 1982

 

Překladová cvičenÍ 2

Mgr. Elena Opletalová

3.r., 0/0/1, 1kr., z, Zk, LS

 

Anotace:

Druhá etapa překladatelského semináře předpokládá práci  na lexikální, morfologické a syntaktické úrovni, zvláště konkrétní výběr synonym, antonym, epiteta.  Zamyšlení se má zaměřit také na redigování textu a přenášení přímé řeči na nepřímou a naopak.Tento kurs je zaměřen na překládání a porovnávání textů  nejenom krásné literatury, ale také textů publicistického stylu z vybraných novin a časopisů na téma ekonomiky, práva, kultury, sportu. Tímto směrem se předpokládá aktivní a pasivní slovní zásoby, zdokonalení překladatelské činnosti  a  zároveň  praktický nácvik gramatiky a pravopisu. Coby doplněk uvedeného vyučovacího předmětu provádějí studenti vyhodnocení jednotlivých přeložených textů ze stránky jejich adekvátnosti, zejména celkového přenesení jednak pragmatické informace a kulturního prostředí z vychozího jazyka do cílového jazyka.   

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

·        ústní překládání textů z ukrajinštiny do češtiny na hodině

·        ústní překládání textů z češtiny do ukrajinštiny na hodině

·        písemní překlady z ukrajinštiny do češtiny a z češtiny do ukrajinštiny

·        porovnávání adekvátnosti českých a ukrajinských přeložených textů

·        zvláštnosti překládání mnohoznačných slov, archaismů, slangových výrazů, reálie

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Studenti budou muset se naučit umění překladu na úrovní začátečníků. Od studentů se očekává řádná¨návštěva semináře a pravidelné plnění zadaných úkolů.Příprava na hodiny se bude hodnotit během vykonání překladů na hodinách a podle vykonaných domácích úkolů. Závěrem každý student předloží překlad vybraného textu z češtiny do ukrajinštiny a z ukrajinštiny do češtiny.

 

Základní literatura:

Knittlová, D.: K teoriia praxi v překladu. Univerzita Palackého v Olomouci 2000

Levý, J.: Umění překladu. Praha 1998

Česko – ukrajinský slovník ve dvou dílech. Kyjiv 1998

Ukrajinsko – český slovník ve dvou dílech. Praha 1994

Рильский, М.: Мистецтво перекладу. Київ 1975

Сучасна українська  літературна мова. Стилістика. Київ 1973

 

Doporučená literatura:

Myronova, H.: Praktický kurs ukrajinštiny. Brno 2001

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia 2003

Slovnyk ukrajinskoji movy v 11ti dílech. Kyjiv 1970-1980

 

Literatura 20. století 2
Mgr. Petra Rudinská

doc. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.

3.r., 1/1/0, 2kr., z, Zk, LS

 

Anotace:

Kurz  navazuje na předcházející cyklus přednášek, seznamuje  s ukrajinskou literaturou 20. st. Literární proces byl v této době složitý, což vytváří vnitřní duchovní proměny a umělecké cesty v dějinách ukrajinské literatury 20.století. Doba chaosu a mravní inverze však byla současně dobou uvolnění tvůrčí energie (S.Čerkašenko, O.Hončar, P.Zahrebelný, J.Klen aj.) Vyučování probíhá následijícími směry: poslouchání přednášek  literatury 20. st. v ukrajinštině, rozbor ukrajinských textů P.Zahrebelného, O.Hončara, L. Kostenko, V.Stusa, I. Drače.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Cyklus přednášek a seminářů navazuje na literaturu 20. století I. Povinnosti studentů zůstávají tedy stejné.

 

Základní literatura:

Живиця  (Живиця української літератури ХХ століття). Київ 1998

Історія української літератури у 8-ми томах. Київ 1967

Історія української літератури (ХХ століття) част.1,2 Київ 1980

Українська література (хрестоматія). Том 2. Донецьк 1997

 

Doporučená literatura:

Енциклопедія українознавства для школярів і студентів Донецьк 1999

Білецький, О. Українська література серед інших літератур світу ( у 5 т.) Київ 1965

Твори  письменників XX століття

Рідне слово (хрестоматія). Кн. 2, Київ 1999

Бернадська, Н., Задорожна, С. Українська література. Київ 1995; Київ 1996

 

Volitelné předměty

Ruština 2

PhDr. Milena Machalová

2.r., 0/2/0, 2 kr., z, LS

 

Anotace:

Navazuje na předcházející kurz. Dále rozvíjí znalosti gramatického systému a schopnosti vyjadřovat se v ruském jazyce. Akcentována je práce s jednoduššími ruskými texty, jejich všestranný jazykový rozbor. Jednoduché gramatické jevy jsou upevňovány až do stupně návyku.

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Studenti musí rádně semináře navštěvovat. Příprava na hodiny se bude hodnotit během vykonání úkolů na hodinách. Kromě toho budou muset studenti na konci semestru napsat zápočtové testy.

 

Základní literatura:

Jelínek, S. a kol.: Raduga 1, 2 (ruština pro střední a jazykové školy). Fraus, Plzeň 1996

+ ruské časopisy, články z internetu

 

Základy polské gramatiky 2

PhDr. Dobrotová, Ph.D.

2.r., 0/2/0, 2 kr., z,K, LS

 

Anotace:

Seminář navazuje na předcházející studium. Rozvíjí komunikativní dovednosti studentů. Formou diktátů a krátkých písemných projevů jsou upevňovány pravopisné jevy. Slovní zásoba je rozvíjena pomocí krátkých aktuálních textů.

 

Základní literatura:

Bąk, P.: Gramatyka języka polskiego. Warszawa 1977

Dąbrowska, A.: Język polski, Wrocław 1998

Damborský, J. – Lotko, E.: Studia o współczesnym języku polskim. Olomouc, 1992

 

Práce s tiskem 1
prof. Josef Anderš, DrSc.

2.,3.r., 0/1/0, 2kr., z, LS

 

Anotace:

Předmět seznamuje studenty s aktuálním společensko-politickým děním na Ukrajině a ve světě, s obraty a výrazy společenské komunikace.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Student je povinen na hodinách: charakterizovat noviny (orgán, redakce, rubriky, titulky), vyložit obsah doma připraveného článku, nadiktovat kolegům neznámá slova; vyslechnout si zprávy vysílané v ukrajinské televizi a odpovědět na otázky. Zápočet proběhne ústní formou.

 

Základní literatura:

Noviny a časopisy vydávané na Ukrajině: Urjadovyj kurjer, Dzerkalo tyžnja, Slovo aj.

Internet (zprávy)

 

Ukrajinský film

Mgr. Elena Opletalová

2.,3.r., 0/2/0, 2kr., z, LS

 

Anotace:

Cílem semináře je seznámení studentů se základními díly ukrajinské kinematografie a spolu s tím i s dějinami a reáliemi Ukrajiny. Jde o filmy 60.-90. let dvacátého století a také ze století 21. Shlédnutí některých filmů, jejichž scénář vznikl na základě literárních děl, bude přínosným i pro přiblížení tvorby ukrajinských spisovatelů. Tento kurs je také zaměřen na prohloubení poznatků z oblasti literárně teoretické v konfrontaci s oblastí filmovou, ať na Ukrajině samotné, nebo v Čechách. V neposlední řadě slouží seminář ke zdokonalení jazykových znalostí posluchačů.

 

Rámcově časové a tematické vymezení probírané látky:

·        promítaní filmu s účastí proslulého ukrajinského herce a režiséra Ivana Mykolajčuka

 

Povinnosti studenta, kritéria hodnocení:

Od studentů se očekává pravidelná  návštěva tohoto kursu a příprava na  hodinu.V seminářích budou studenti v malých skupinách řešit problémy různých názorů, které po přehledů filmů budou vyvolané, a výsledky jejích práce budou také hodnoceny.Konečně každý bude muset připravit závěrečný referát na vyvolené téma související s konkrétní problematikou shlédnutých filmů.     

 

Základní literatura:

Bernard, Jan: Národní kinematografie Sovětského svazu. Praha 1989.

Dovženko, O. P.: Začarovaná Desna. Bratislava 1984.

Kocjubynskyj, M.: Stíny zapomenutých předků. Praha 1954.

Franko, I.: Horský orel – Zachar Berkut. Praha 1931.