Míra výstupních znalostí ukrajinského jazyka podle Společného evropského referenčního rámce (SERR):

 

Bakalář:

Samostatné používání jazyka:

Úroveň B1:

Rozumím hlavním bodům, když se používá standardní jazyk a když jde o známé věci z práce, školy, volného času atd. Zvládám většinu situací, se kterými se člověk setká na cestách v jazykové oblasti . Umím se jednoduše a souvisle vyjádřit o známých tématech a osobních oblastech zájmů. Umím informovat o zkušenostech a událostech, popsat sny, naděje a cíle a podat krátká zdůvodnění nebo vysvětlení k plánům a názorům.

Úroveň B2:
Rozumím hlavním obsahům komplexních textů ke konkrétním a abstraktním tématům, rozumím odborným diskusím ve vlastní speciální oblasti. Dorozumím se spontánně a plynně tak, že je dobře možný normální rozhovor s rodilým mluvčím bez velkého úsilí na obou stranách. Vyjadřuji se jasně a detailně k širokému spektru témat, umím objasnit stanovisko k nějaké aktuální otázce a udat výhody a nevýhody různých možností.

 

Magistr:

Kompetentní používání jazyka:

Úroveň C1:

Rozumím širokému spektru náročných delších textů a také implicitně jejich významům. Vyjadřuji se spontánně a plynně, aniž bych musel/a často znatelně hledat slova. Umím používat jazyk účinně a flexibilně ve společenském životě i v povolání nebo při vzdělávání a studiu. Vyjadřuji se jasně, strukturovaně a podrobně ke komplexním obsahům a přitom přiměřeně používám různé prostředky ke spojení textu.

Úroveň C2:
Rozumím bez námahy prakticky všemu, co čtu nebo slyším. Umím shrnout informace z různých písemných a ústních zdrojů a přitom reprodukovat zdůvodnění a vysvětlení v souvislostech. Vyjadřuji se spontánně, velmi plynně a přesně a umím rozlišovat jemné rozdíly také u komplexních obsahů.