VII Оломоуцький симпозіум україністів Середньої і

Східної Європи (21 – 23. 8. 2014 р.)

 

    Тема конференції: Сучасна україністика: проблеми мови, літератури і культури.

 

    Для участi необхiдно надіслати електронною поштою на e-mail ulyana.kholod@upol.cz у вигляді комп’ютерного файла до 1 вересня 2013 р. статтю українською або чеською мовою обсягом  максимально до 4 сторiнок (прибл. 8000 знаків), включаючи бібліографію, резюме, список праць і примітки, у редакції  Word Windows (версія не вище як Word 2003, формат .doc). Oдин видрукований примiрник  статтi посилається окремо звичайною поштою. Статті, одержані після цієї дати, до збірника включено не буде. Стаття  з юсами і т.д. додається з відповідними фонтами. Фонти додаються окремим файлом. Окремим файлом додаються і такі дані: 1) прізвище, ім’я та по батькові, 2) наук. ст., зв., 3) мiсце роботи з адресою, 4) e-mail, 5) дом. адреса (у формi адреси на конвертi, щоб можна було скопіювати її прямо на конверт із запрошенням). Назви файлів подати прізвищем автора - i обов’язково латинськими лiтерами, напр.: Kovalenko.stattja.doc; Kovalenko.dani.doc;  Kovalenko. fonty.doc. Комп’ютерні електронні листи слiд писати також тільки латинськими лiтерами, напр.: Shanovni orhanizatory sympoziumu! U dodatku posylaju stattju do zbirnyka. Z povahoju, Kovalenko.

·         Формат паперу B5 (182 х 257). Поля: угорі – 35, унизу – 27, зліва – 27, справа – 27.

·         Стаття оформляється стилем ”обычный” (шрифт: Times New Roman, обычный, 11 пт; абзац: вирівнювання по ширині, відступи зліва і справа 0 mm, абзацний відступ 1,25 cm, відступи перед і після абзацу 0 пт, міжрядк. інтервал одинарний, без заборони висячих рядків, заборона автоматичного переносу слів; мова: українська).

·         Вiдцентрована назва статті друкується  звичайними малими літерами (жирним шрифтом, розмір шрифту 16 пт, під нею в центрі звичайними літерами (жирним шрифтом, розмір шрифту 12 пт; без абзацного відступу) –прізвище та ім’я автора, нижче курсивом (нежирним шрифтом, розмір шрифту 12 пт; без абзацного відступу) – місце роботи (унiверситет чи iнститут); мiж назвою i прізвищем та мiж місцем роботи i основним текстом – 2 iнтервали, мiж прізвищем i місцем роботи – 1 iнтервал. Поля: угорі –35, унизу – 27, злiва – 27, справа – 27.

·         Сторінки нумерувати олівцем на звороті.

·         Ілюстративний матеріал друкується курсивом.

·         Посилання в середині статті оформляються так: ”… у праці Е. Кошмідера [Koschmieder 1965] …“; ”… підкреслює В.М. Никитевич [1985: 32]”; ”Це граматична категорія, що вказує на характер протікання [Русанівський 1959: 10]”.

·         Посторінкові виноски не припускаються.

·         У кінці статті в центрі без абзацного відступу жирним шрифтом Times New Roman, розмір 10 пт пишеться слово Література; спочатку подаються за алфавітом і з абзаца назви праць, писані кирилицею, потім – латинкою, шрифт Times New Roman, розмір 10 пт, без нумерації, з дотриманням усіх розділових знаків і абзаців (перед прізвищами) за таким зразком:

Німчук, В.В.: Давньоруська спадщина в лексиці української мови. Наукова думка, Київ 1992.  

Чернявська, С.: Побут і музичний репертуар чеського населення Одещини та Миколаївщини. In: Народна творчість та етнографія 6/1988, с. 51-55.

    Між кінцем тексту статті й словом Література – 2 iнтервали.

    Завершує статтю коротке резюме англійською мовою (розмір шрифту 11пт).     Перед текстом резюме з абзаца, в центрі, жирним шрифтом, без абзацного відступу наводиться слово Summary. Між літературою і словом Summary  – 2 інтервали. Під резюме пишуться ключові слова (4-8) – по-англійському, латинськими буквами, розмір шрифту 10 пт., напр.:  Key words: morphological category, category number, the singular number, the plural number. A пiд ключовими словами з абзацу подається ваш мобiл (12 пт.).

    До збірника буде включено тільки статті, оформлені згідно з цими правилами.

    До 1 вересня 2013 р. слід  перерахувати також оргвнесок 80 eur з тим, щоб можна було видати збірник статей заздалегіть до симпозіуму. Oдин видрукований примiрник  статi разом з копією банківського документа про переказ оргвнеску 80 eur  просимо надіслати звичайною поштою на таку адресу: Prof. Josef Anderš, Sekce ukrajinistiky FF UP, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc, Česká republika.

    Оргвнесок слід перерахувати (точно, зі збереженням усіх реквізитів) тільки на нижче вказаний наш банківський рахунок у Комерційному банку в Оломоуці за такою адресою:

Komerčni banka, tř. Svobody 14, 779 11 Olomouc, Czech Republic, číslo účtu:

43 - 3855090287/ 0100, variabilní symbol 99212231 SWIFT code KOMBCZPPXXX IBAN: CZ9801000000433855090287

    У банківському документi  має бути зазначений адресат: dr. Ulyana Kholod, VII.Olomoucké sympozium ukrajinistů. Після одержання копії банківського документа про переказ внеску і одного примірника статті авторові електронною поштою буде надіслано Заявку на участь у симпозіумі, виповнивши яку, він поверне її нам також електронною поштою.                                  

    Цi вимоги є i на адресi: http://www.ukrajinistika.upol.cz

 

Оргкомітет vII ОСУ