Státní závěrečná zkouška magisterská

 

A) praktická část:         1) všestranný jazykový rozbor textu

                                    2) analýza literárního textu

B) teoretická část:

 

МОВА

ЛІТЕРАТУРА

1.

Особливості консонантної системи української мови в

порівнянні з чеською

Етапи розвитку давньоукраїнської літератури

2.

Особливості ситеми вокалізму української мови в порівнянні з

чеською

Розвиток жанрів давньоукраїнської мови

3.

Слово як одиниця лексико-семантичноi системи мовіи

Початок сучасної українськоі мови - І. Котляревський

4.

Частини мови і принципи їх класифікації

Характеристика 1-ї чверті 19-ого ст.

5.

Граматичні категорії іменника

Романтизм в украінській літературі

б.

Морфологічні категорії діеслова

Початок украінської художньої прози

7.

Значеннево-граматичні розряди прикметників та займенника

Характеристика літературного процесу 2-ї половини 19-ого ст.

8.

Значенневі та структурні розряди числівників

Художні напрямки в кінці 19-ого ст.

9.

Особливості діеслівної словозміни

Українська драма 19-го ст

10.

Словосполучення (підрядні й сурядні, прості й складні, семантико-синтахсичні відношення)

Характеристика літературного процесу на межі 19 та 20-ого ст.

11.

Типи синтаксичних зв'язків і засоби їх вираження

Український модернізм

12.

Форми синтаксичних зв'язків і їх характеристика

Символізм

13.

Головні члени речення

Футуризм

14.

Друroрядні члени речення

Неокласики

15.

Односкладні речення і їх характеристика

українська проза 1-ої половини 20-ого ст.

1 б.

Формально-синтаксична, семантико-синтаксична та

комунікативна організація речення

Літературний процес 50-70-их років 20-ого ст.

17.

Складне речення (загальна характеристика). Складносурядне

речення

Празька школа та українська еміграція

18.

Склацнопідрядне речення (загальна характеристика).

Складнопідрядні речення з підрядними з'ясувальними частинами

Т.Г. Шевченко

19.

Складнопідрядні речення з підрядними означальними частинами

І. Франко

 

20.

Безсполучникові складні речення

Л. Українка

21.

Понятгя пропозиції та інтенції

М. Рильський

22.

Понятгя синтаксеми. Типи синтаксем у простому реченні

Poznámka: U otázek je nutné:

-          začlenění do kontextu světové literatury

-          charakterizovat kulturně-politickou situaci na Ukrajině

-          znát klíčové představitele + díla

-          zaměření na žánr a jeho vývoj

23.

Функціональна диференціація украінської лексики

 

24.

Лексика української мови з погляду походження

 

25.

Багатозначність слів. Синонімія, антонімія, паронімія

 

26.

Типологічні ознаии фразеологізмів та принципи класифікації

фразеологічних одиниць

.

27.

Основні етапи розвитку украінської літературної мови

 

28.

Запозичення зі слов'янських мов , засвоєні українською мовою

 

29.

Головні принципи українського правопису

 

30.

Українська і чеська мови: спільні і відмінні риси

 

31.

Мовознавча славістика: етапи її розвитку

 

32.

Основні школи структуралізму

 

33.

Предмет,структура та методи стилістики української мови

 

34.

Норма сучасної української літературної мови як одна з

головних у стилістиці

 

35.

Функціональні стилі сучасної украінської літературної мови

 

 

Poznámky:

 

Всебічний мовний аналіз тексту - všestranný jazykový rozbor textu

 

Схема фонетичного розбору

1.       Озвучити і написати слово фонетичною транскряпцією, визначити кількість букв і звуків.

2.       Поділити слово на склади, визначити відкриті і закриті склади.

3.       Назвати голосні звуки, дати їх артикуляційно-акустичну характеристику.

4.       Назвати приголосні звуки, дати їх артикуляційно-акустичну характеристику.

5.       Визначити фонетичні зміни, якщо такі є (чергування, спрощення, подовження, асиміляція)

6.       Пояснити особливості вимови та правопису.

 

Схема морфологічного аналізу іменника

 

1.       Початкова форма, на яке питання відповідае.

2.       Лексичне значення - назва істоти чи неістоти, власна чи загальна назва, конкретне чи абетрактне значення, збірне, речовинне.

3.       Граматичні ознаки ( рід, число, відмінок, відміна, група).

4.       Спосіб творення іменника, якщо це похідне слово.

5.       Синтаксична роль у реченні.

 

Схема морфологічного аналізу прикметника

1.       Початкова форма, на яке питання відповідає.

2.       Розряд за значенням: якісний, відносний чи присвійний (або перехідний із одного розряду в інший).

3.       Для якісних прикметників - визначити ступінь порівняння.

4.       Тип відмінювання: тверда чи м'яка група.

5.       Граматичні ознаки (рід, число, відмінок).

6.       Спосіб творення, якщо слово похідне.

7.       Синтаксична роль у реченні.

 

Схема морфологічного анаnізу числівника

1.       Початкова форма, на яке питання відповідае

2.       Розряд за значенням: кількісний (дробовий, збірний) чи порядковий.

3.       Група за будовою: простий, скла,цний чи складений.

4.       Граматичні ознаки: рід та число, якщо є; відмінок.

5.       Спосіб творення, якщо слово похідне. Особливості правопису.

6.       Синтаксична роль у реченні, зв'язок з іменниками.

Схема морфологічного аналізу займенника

1.       Початкова форма, на яке питання відповідає.

2.       Розряд за значенням.

3.       Граматичні ознаки (рід, число відмінок).

4.       Спосіб творення, якщо слово похідне.

5.       Синтаксична роль у реченні.

Схема морфологічного аналізу дієслова

1.       Початкова форма, на яке питання відповідає.

2.       Дієслівна форма ( інфінітив, особова форма, родова, безособові дієслова, дієслова на -но, -то; дієприкметник, дієприслівник).

3.       Перехідне чи неперехідне.

4.       Вид, спосіб, час.

5.       Особа та число або рід (для форм минулого часу)

6.       Дієвідміна:

7.       Особливості творення, правопис.

8.       Синтаксична роль у реченні.

У дієприкметниках визначаються : активний чи пасивний, час, вид, рід, число, відмінок.
У дієприслівниках визначаються час та вид.

Схема морфологічного аналізу прислівника

1.       Визначити, на яке питання відповідає.

2.       Розряд за значенням (для якісно-означальнях – ступінь порівняння).

3.       Спосіб творення, від якої частини мови утворений.Особливості правопису.

4.       Синтаксична роль у реченні.

Схема морфологічного аналізу прийменника

1.       Група за походженням