Kontrola plnění studijních výsledků

Vážené studentky, vážení studenti.

V průběhu studia vás nejednou čeká kontrola studijních výsledků na Studijním oddělení FF. Základem této rychlé služby ze strany vaší studijní referentky musí být úplnost a správnost údajů ve STAGu v porovnání s indexem.

Povinnost zapisovat zápočty, kolokvia a známky do STAGu přísluší pouze té katedře, která zapsané předměty garantuje a vyučuje. Připomínám, že stejný princip platí i u předmětů kategorie „C"!

Vy studenti jste zodpovědni především za plnění předepsaných studijních povinností v průběhu studia.

Evidence studijních výsledků v IS STAG je záležitostí nás všech - vyučujících, studentů, studijního oddělení. Prosím, kontrolujte si průběžně doplňování předepsaných způsobů atestací ze strany kateder. Metodička STAGu Mgr. B. Macháčková pro vás připravila návod, jakými způsoby můžete kontrolu provádět.

Milé kolegyně, milí kolegové,

věřím, že naší vzájemnou vstřícnou spoluprací předejdeme nervozitě a zbytečnému čekání na studijním oddělení v době zápisů do vyšších etap studia či při jeho ukončení.

18. 10. 2006                                                    dr. Jaroslava Honová, v.r.

proděkanka studijních a sociálních záležitostí


Kontrola zapsání splněných studijních povinností studentem

Před ukončením studia a odevzdáním indexu na studijní oddělení je student povinen si zkontrolovat stav zapsání splněných studijních povinností ve STAGu, vytisknout si přehled řádně zapsaných a ukončených předmětů (Průběh studia - viz níže) a jeho správnost stvrdit svým podpisem. Na webových stránkách studijního oddělení bude potom vyvěšen seznam studentů, kteří nesplňují podmínky pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce. V tomto případě se spojte s příslušnou studijní referentkou.

Kontrolu stavu zapsání studijních výsledků ve STAGu doporučujeme studentům provádět průběžně níže uvedenými dvěma způsoby. Pro odevzdání je třeba vytisknout POUZE přehledový formulář PRŮBĚH STUDIA (bod 2b).

Kontrolu Ize provést dvěma způsoby:

1. přes webovou adresu portal.upol.cz

Postup:

-        klikni na Přihlásit se v pravém horním rohu obrazovky

-        ID uživatele = číslo ISIC karty

-        heslo = rodné číslo (bez lomítka a bez písmenka „x" na začátku)

-        klikni na záložku Studium (druhá zleva na horní liště)

-        vyber příslušný rok, event. semestr - vizualizace

2. přes klienta STAGu z kterékoli PC učebny na UP. Přihlášení do systému je stejné jako u přístupu přes webovou stránku www.upol.cz / STAG

Postup:

-           klikni na ikonu STAG

-           uživatelské jméno = osobní číslo (F01234)

-           heslo = rodné číslo (x1234567890)

-      a) záložka „Studenti" - „Zápisové listy" - volba A - grafický (po jednotlivých ročnících) - TTSK

nebo

- b) záložka „Studenti" - „Průběh studia" (všechny absolvované ročníky za sebou) - TISK.

V případě jakýchkoli zjištěných nesrovnalostí mezi výsledky Vašeho studia zapsanými v indexu a záznamy ve STAGu se obracejte PŘIMO na příslušnou KATEDRU (sekretářka pí Dadáková), která má k dispozici veškeré potřebné dokumenty pro opravu, resp.doplnění údajů ve STAGu. Studijní oddělení ani metodička STAGu nemají k těmto podkladům přístup, a nemohou Vám proto data ve STAGu doplňovat, ani opravovat.

Student k tomuto dokumentu přiloží i kopii titulní strany bakalářské / magisterské diplomové práce. Pokud je titul práce napsán velkými tiskacími písmeny, je třeba do kopie dopsat či upravit titul práce tak, aby bylo zřejmé, které výrazy se píší velkými n které malými písmeny. Tento požadavek platí pro český, anglický, příp. jiným jazykem psaný název práce.