Kodex studenta
(Převzato s laskavým svolením z webu Katedry germanistiky)

Vzhledem k tomu, že se poslední dobou objevuje na řadě seminářů nemoc zvaná "Ctrl+C (Copy) => Ctrl+V (Paste)" respektive "Ctrl+P (Print)", tj. referáty typu "to mi vyjelo jako druhý odkaz na Googlu", uvádíme zde část textu z tzv. "etického kodexu studenta", konkrétně tu, kde je vysvětleno, čeho se student takovým jednáním dopouští. Tímto vám to budiž sděleno – berte na vědomí, že za kteroukoli formu z níže uvedených můžete být v semináři potrestáni.

Jednou z hlavních podmínek studia na Katedře slavistiky, Sekce ukrajinistiky (a univerzitního studia obecně) je etický přístup ke studijním povinnostem. Ten je vyjádřen především plněním zadaných úkolů bez užití podvodných technik a na základě předem určených pravidel. Užití neetických postupů může vést až k vyloučení ze studia, které bude katedra případech neetického chování studenta navrhovat děkanovi a disciplinární komisi FF UP.

Neetické chování může mít několik podob:

Podvod:

Týká se především zpracování písemných testů nepovolenými způsoby. Do stejné kategorie náleží podobné chování při písemné přípravě na jakoukoli ústní zkoušku (dílčí, postupovou, státní).

Nejčastější podoby podvodu:

Plagiátorství (plagiarismus):

Plagiarismus je de facto projevem podvodu a chápeme jím jakýkoli akt, při němž je jako vlastní prezentována práce, jejíž autorství náleží jinému subjektu, ať už je takto převzat celek či určitá (zásadnější) část práce.

Plagiarismus se nejčastěji vyskytuje v písemném projevu (seminární, postupová, diplomová práce, apod.), ale může se objevit také v ústní podobě, např. v prezentacích (seminární prezentace, konferenční příspěvek).

Nejčastější podoby plagiarismu:

Tímto zdrojem může být jakýkoliv studijní materiál, ať už má podobu obvyklého textu (knihy, článku), nebo je pořízen z elektronického zdroje (nejčastěji internetu) v písemné, zvukové či obrazové podobě. Patří sem také práce kolegů.

Jedna z nejčastějších forem plagiarismu, kdy je obsah textu jiného autora převzat a formulován vlastními slovy bez toho, že by bylo jasně odlišeno autorství jednotlivých sdělení.

V tomto ohledu je plagiarismem chápáno i použití relativně velmi krátkého úryvku textu (několik vět, věta ale i specifická syntagmatická definice).

Plagiarismem rozumíme rovněž situaci, kdy je přejaté sdělení (jakéhokoliv rozsahu) opatřeno odkazem na zdroj, ale není vyznačeno uvozovkami.

Projevem plagiarismu je také odevzdání jednoho textu v několika seminářích.

Tento stručný materiál jmenuje pouze nejzávažnější formy porušení neetického chování v akademické a obecně studijní rovině.

Kodex Sekce ukrajinistiky Katedry slavistiky byl připraven na základě Kodexu Katedry germanistiky. Věříme, že usnadní cestu k plnění úkolů v rámci studia a pomůže zabránit projevům neetického chování.

Pro spřízněné téma viz dále Požadavky na obsah a formu prací, zvláště těch diplomových.