Bakalářská státní závěrečná zkouška

Jazyk

 1. Definice fonémy, funkce fonémy
 2. Vokalický systém současné ukrajinštiny
 3. Konsonantický systém současné ukrajinštiny
 4. Nejdůležitější střídy samohlásek v ukrajinštině
 5. Principy ukrajinského pravopisu
 6. Slovo jako jazyková jednotka. Souvislost mezi slovem a pojmem
 7. Typy přenesených významů slov
 8. Synonymie, antonymie, homonymie, paronymie
 9. Lexikální skladba ukrajinštiny z hlediska původu a stylistického využití
 10. Klasifikace frazeologických jednotek
 11. Morfémová struktura slova
 12. Způsoby slovotvorby
 13. Sémanticko-gramatické kategorie jazyka
 14. Přídavné jméno jako slovní druh
 15. Charakteristika číslovek a jejich gramatických kategorií
 16. Charakteristika zájmen, jejich klasifikace
 17. Příslovce, jejich morfologická charakteristika a syntaktická funkce
 18. Předložky jako slovní druh
 19. Využívání předložek, jejich původ, morfologické složení
 20. Spojky a částice, charakteristika a klasifikace
 21. Charakteristika citoslovcí
 22. Charakteristika sloves jako slovního druhu
 23. Kategorie vidu a přechodnosti / nepřechodnosti
 24. Kategorie slovesného rodu a způsobu sloves
 25. Kategorie času a osoby sloves
 26. Charakteristika příčestí a přechodníků
 27. Syntaktické jednotky
 28. Elementární a neelementární syntaktické jednotky
 29. Základní typy syntaktických vztahů
 30. Formy syntaktických vztahů
 31. Sémanticko-syntaktické vztahy ve větě
 32. Věta a výpověď. Komunikativní organizace (aktuální členění) věty
 33. Hlavní členy věty
 34. Vedlejší větné členy
 35. Typy syntaxem
 36. Souvětí souřadné
 37. Souvětí podřadné

Součástí jazykové zkoušky bude komplexní rozbor textu. Ve všech otázkách bude uplatňováno porovnávací hledisko ukrajinsko-české.

Literatura

 1. Literatura Kyjevské Rusi. Překladové písemnictví.
 2. Originální tvorba v časech Kyjevské Rusi. „Slovo o Igorově pluku".
 3. Tvorba H. Skovorody. Bajky
 4. Novější literatura. Dramaturgie XIX.st. I. Kotljarevskyj „Enejida" / „Natalka Poltavka"
 5. Romantizmus v literatuře XIX.st. P.Kuliš „Orysja"/ „Marusja"
 6. Kritický realizmus 40.- 60.1et XIX.st. P. Kuliš „Corná rada"
 7. Kritický realizmus 70.-90.1et XIX.st. I. Nečuj-Levyckyj „Kajdaševa simja"
 8. Tvorba T. Ševčenka. Poezie. (1 báseň nazpamět')
 9. Vývoj bajky v XIX.st. Bajky L. Hlibova.
 10. Přínos I. Franka do ukrajinské literatury. Poezie I. Franka (1 báseň nazpamět')
 11. Tvorba L. IJkrajinky. Poezie. (1 báseň nazpaměť)
 12. Tendence literatury na zač. XX.st. O. Vyšňa. Humor
 13. Emigrantská literatura ve 20.-30.letech XX.st. Poezie O. Oles'e (1 báseň nazpaměť)
 14. Vývoj prózy l.pol. XX.st. M. Kocjubyňskyj „Cvit jabluni" / V. Vynnyčenko „Fed'ko-chalamydnyk"
 15. Próza 40.-SO.let XX.st. O. Hončar „Sobor"
 16. Próza 60.-90.1et XX.st. M. Stelmach „Čotyry brody"
 17. Základní směry vývoje ukrajinské poezie l.pol. XX.st. PoezieV. Sosjury (1 báseň nazpaměť)
 18. Poezie 40.-SO.let XX.st. P.Tyčyna
 19. Poezie 60.-70.1et XX.st.Poezie M. Rylského (1 báseň nazpamět')
 20. Poezie 80.-90.1et XX.st. L. Kostenko